МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2010 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

КОНСУЛТАЦИЯТА КАТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Д. Кирева и Й. Ковачев
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Класическите форми на обучение в колежите и висшите училища са важна форма на организация на работа. Организационните форми имат тенденция към развитие и усъвършенстване. Целта на настоящото проучване е да се изследват и анализират отношението и мотивацията на студентите към консултацията като активна форма на обучение.
Ключови думи: методи на преподаване, студенти по сестрински грижи

CONSULTATION AS A FORM OF TRAINING
D. Kireva and J. Kovachev
Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary. The classic forms of training at colleges and higher schools are an important form of work organization. These organization forms tend to develop and improve. This paper aims to examine and analyze the students’ motivation and attitude to consultation as an active form of training.
Key words: teaching methods, nursing students

 

 

SWOT АНАЛИЗ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО СЕСТРИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОЦЕНКА НА НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
С. Димитрова
Катедра „Здравни грижи”, Факултет по обществено здравеопазване,
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Резюме. Сестринското образование в България се стреми да осигури университетски тип професионална подготовка на медицинските сестри за полагане на ефективни здравни грижи в условията на променящата се социална, икономическа и здравна среда. Високите изисквания, поставени в обучението на медицинските сестри, създават възможност за изграждане на професионалисти, готови да поемат големи отговорности в предоставянето на здравни грижи, както и активно да участват в решаването на здравен проблем. Направеният SWOT анализ на университетското сестринско образование дава възможност за оценка на силните и слабите страни, както и на възможностите и заплахите пред него за придобиване на високо ниво знания, умения и навици, насочени към предоставяне на качествени здравни грижи.
Ключови думи: образование, медицинска сестра, качество, здравни грижи, SWOT анализ

SWOT ANALYSIS OF UNIVERSITY NURSING EDUCATION AND EVALUATION OF ITS IMPORTANCE IN CONTEMPORARY HEALTH CARE
S. Dimitrova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna
Summary. Nursing education in Bulgaria aims to provide a university type of professional training to future nurses for delivery of effective health care services in the changing social, economic and health environment. The high demands of nursing education create the possibility of preparing professionals who are capable of assuming responsibilities in delivery of health care services and actively participate in solving health-related problems. The performed SWOT analysis has enabled the evaluation of advantages and disadvantages of university nursing education, as well as opportunities and obstructions in the process of acquiring high level knowledge and skills aimed at providing quality health care.
Key words: nursing education, quality, health care, SWOT analysis

 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ В СРЕДНОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З. Савова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Целите и задачите на образованието и възпитанието силно се повлияват от нуждите на обучаемите, както и от натиска на заобикалящата социална среда. През последните години е налице тревожна тенденция към употреба и злоупотреба с психоактивни вещества. Наблюдава се опасно снижаване на възрастовата граница. Цел на проучването са нагласите на младите хора за необходимостта от здравно образование, с цел превенция на зависимостта от психоактивни вещества. Резултатите от изследването показват невярна и недостатъчна информираност за рисковете и опасностите от употребата на психоактивни вещества. Изследваните лица (74,4%) смятат, че е необходимо здравно обучение по проблема още от 9-10 годишна възраст.
Ключови думи: здравно образование, психоактивни вещества, превенция

A STUDY OF HEALTH EDUCATION NECESSITIES FOR PREVENTING ADDICTION IN CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE
Z. Savova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. The objectives and tasks of education are strongly influenced by the needs of students and the pressure of surrounding social environment. In recent years, there has been an alarming tendency towards increased use and abuse of psychoactive agents. In contrast, there is a startling drop in the age of students addicted to psychoactive agents. The aim of the study was to evaluate the young people opinions on the necessity of health education for preventing addiction to psychoactive agents. The survey results have shown incorrect and insufficient awareness of the risks and dangers of the use of psychotropic agents. The subjects (74,4%) stated that there is a need of health education on the issue even at the age of 9-10 years.
Key words: health education, psychotropic agents, prevention

 

 

ЕКИПНОСТ В ПРЕВАНТИВНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
А. Терзиева и И. Стамболова
Катедра ”Здравни грижи”, Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София
Резюме. В статията се разглежда един актуален проблем на българското училище – проявите на агресия и насилие. Когато агресията и насилието засягат и деца с хронично заболяване проблемът става не само социален, но и медицински. От проведено проучване се стига до извода за необходимостта от интердисциплинарен екип по проблема, в който своето отговорно място заема и медицинската сестра.
Ключови думи: агресия, деца, детска церебрална парализа, медицинска сестра, екип

TEAMWORK IN PREVENTIVE APPROACHES FOR MANAGING AGGRESSION IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
A. Terzieva and I. Stambolova

Department of Nursing, Faculti of Puplic Health, Medical University – Sofia
Summary. The article examines the problem of aggression and violence, which the Bulgarian school is currently facing with. When aggression and violence affect children with chronic diseases, however, the problem becomes not only social, but also medical one. The study concludes the need for interdisciplinary teamwork on the problem, in which the medical nurse should also play a responsible role.
Key words: aggression, children, cerebral palsy, nurse team

 
©2008-2009