МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2009
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Е. Димитрова, Т. Попова и К. Атанасова.
Абортите по желаниe – значим проблем в здравното възпитание на подрастващите


П. Петров.
Действителен и ретроспективен брой деца в ромското семейство и фактори, от които се повлияват

П. Петров.
Влияние на възрастта при започване на полов живот и встъпване в брак върху репродуктивното поведение на ромите у нас

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Е. Димитрова и Н. Христова.
Правата на пациентите през погледа на студентите бакалаври от висшето медицинско училище.


МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д. Шопов.
Анализ на електронните записи на някои показатели за дейността на МБАЛ - Хасково

С. Спиридонов.
Децентрализация и приватизация в здравеопазването – ползи и рискове


АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Е. Димитрова.
Студентите медицински сестри и акушерки с университетско образование за качеството
на професионалната им подготовка


Ив. Димитрова и М. Бонева.
Обучителна програма „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите медицински групи
със специален фокус върху ромите – Компонент 03: Здравеопазване”


ОБЗОРИ
П. Петров.

Особености в механизма на раждането при седалищно предлежание

 

ORIGINAL ARTICLES
E. Dimitrova, T. Popova and K. Atanasova.

Voluntary abortion – a considerable problem

P. Petrov.
Actual and retrospective number of children in roma families - and factors of influence

P. Petrov.
How reproductive behavior of Roma in Bulgaria is influenced - by the age at which sexual life and marital life start


CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
E. Dimitrova and N.Hristova.

Nursing students’ awareness of patients’ rights


MANAGEMENT IN HEALTH CARE
D. Shopov.

Analysis of the electronic records of some indices of haskovo hospital’s activities

S. Spiridonov.
Decentralization and privatization in healthcare – benefits and risks


ASPECTS OF EDUCATION
E. Dimitrova.

Quality of education and practical training in “nursing”and “midwifery” bachelor programs

Iv. Dimitrova and M. Boneva.
Educational and medical integration of vulnerable minority - groups with the special focus on roma –
Component 03: Health


REVIEWS
P. Petrov.
Peculiarities in the mechanism of breech delivery

 
©2008-2009