МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2009 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ ОТ ВИСШЕТО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ
Е. Димитрова и Н. Христова
Катедра “Сестрински терапевтични грижи”, Факултет „Здравни грижи”, МУ – Плевен
Резюме. Защитата на правата на пациента е своеобразен подход за обезпечаване на своевременна качествена медицинска помощ. В процеса на клиничното обучение студентите от МУ – Плевен, всекидневно влизат в контакт с различни пациенти. Затова те трябва да са запознати в детайли с правата на болничните пациенти и да ги спазват в практиката. Целта на проучването е да се изследва нивото на знанията на студентите – медицински сестри и акушерки, за правата на пациента и доколко ги спазват при работа в клинична среда.

Ключови думи: права на пациента, обучение, медицинска сестра, акушерка

NURSING STUDENTS’ AWARENESS OF PATIENTS’ RIGHTS
E. Dimitrova and N.Hristova
Department of Nursing Therapeutic Care, Faculty of Healthcare, Medical University – Pleven
Summary. The defense of patients’ rights is a specific approach for providing timely quality medical care. During their clinical training, the nursing and midwifery students at the Medical University, Pleven, contact with different patients. That is why, they should have detailed knowledge of patients’ rights and observe them. The purpose of this survey was to evaluate the level of nursing and midwifery students’ knowledge and observance of patients’ rights in their daily clinical practice.

Key words: patients’ rights, training, nursing, midwifery

 
©2008-2009