МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2009 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

АБОРТИТЕ ПО ЖЕЛАНИЕ  ЗНАЧИМ ПРОБЛЕМ В ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ
Е. Димитрова1, Т. Попова2 и К. Атанасова2
1Катедра “Сестрински терапевтични грижи”, ФЗГ, МУ – Плевен
2Катедра “Акушерски грижи”

Резюме. През последните години у нас броят на абортите по желание е приблизително равен на броя на ражданията. България е на трето място в света по-брой аборти на момичета във възрастовата група 15-19 г. Целта на изследването е да се проучи до каква степен тийн­ейджърите на възраст от 14 до 19 г., участващи в проучването, са повишили сексуалната си култура след провеждането на обучителната програма на тема: „Предпазване от нежелана бременност и болести, предавани по полов път”. След обработване на получените резулти могат да се направят следните изводи: обучението е много ефективно, тъй като всички обхванати ученици са повишили поне 2 пъти сексуалната си култура. Необходимо е в учебната програма на средното училище да се въведе модул по сексуално възпитание, като е препоръчително обучението да обхваща предимно тийнейджърите на 14-15-годишна възраст. Така подрастващите ще получат навреме необходимите знания и това ще доведе до изграждане на адекватни навици за сексуално поведение.

Ключови думи: аборт по желание, здравно възпитание, подрастващи

VOLUNTARY ABORTION – A CONSIDERABLE PROBLEM IN HEALTH EDUCATION OF YOUNG WOMEN
E. Dimitrova1, T. Popova2 and K. Atanasova2
1Department of Nursing Therapeutic Care, Faculty of Healthcare, Medical University – Pleven,
2Department of Midwifery Care

Summary. Voluntary abortions have an important social and medical impact. In last years, their number was almost equal to the number of childbirths. Bulgaria ranks third in the world in number of abortions among 15-19-year old girls. The aim of this study was to examine how adolescents, aged between 14-19 years, have increased their sexual culture after their participation in the educational program ‘Prevention from undesired pregnancy and sexually transmitted diseases’. The training turned out to be very efficacious since all students have increased at least twice their sexual culture. Sexual education should be a part of all secondary school programs. Thus adolescents, especially these aged between 14-15 years, would timely acquire the knowledge they need in order to form adequate habits for sexual behavior.

Key words: voluntary abortion, adolescents, health education

 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН И РЕТРОСПЕКТИВЕН БРОЙ ДЕЦА В РОМСКОТО СЕМЕЙСТВО И ФАКТОРИ, ОТ КОИТО СЕ ПОВЛИЯВАТ
П. Петров
МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Ромските двойки са трайно ориентирани към модел на семейството с 3 деца. Действителният брой деца оказва влияние върху останалите показатели, формиращи репродуктивните нагласи на анкетираните. Броят на живородените деца се влияе от фактори като възраст; образование; продължителност на брака и трудова ангажираност. Представите на ромските жени относно ретроспективния им брой деца (РБД) се различават от тези за идеален брой деца и вече родените от тях деца. Голяма част от анкетираните посочват по-нисък РБД в сравнение с броя на вече родените от тях деца, което може да се приеме като грешка в тяхното семейно планиране или за липса на такова. Възрастта на анкетираните, продължителността на брачния живот, броят на живородените от тях деца и образованието им са фактори, които оказват съществено влияние върху представите им за ретроспективен брой деца.
Ключови думи: роми, семейство, численост, деца, фактори, представи

ACTUAL AND RETROSPECTIVE NUMBER OF CHILDREN IN ROMA FAMILIES AND FACTORS OF INFLUENCE
P. Petrov
MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv
Summary. Roma couples are constantly orientated to a three-child family model. The actual number of children has its impact on the rest parameters that form the attitudes of studied women on reproduction. The number of livebirths is influenced by factors, such as age, education, duration of marital life and employee engagement. Roma women’s conceptions associated with the retrospective number of children (RNC) differ from those of the ideal and actual (of the already born) number of children. A large share of the respondents has indicated a lower RNC, compared with the number of the already born children, a fact that may be regarded as a mistake in or absence of family planning. The age, duration of marital life, number of livebirths and education of the respondents are factors that significantly influence their conceptions associated with the retrospective number of children.

Key words: roma, family, numbers, children, factors, conceptions

 

ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПОЛОВ ЖИВОТ И ВСТЪПВАНЕ В БРАК ВЪРХУ РЕПРОДУКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РОМИТЕ У НАС
П. Петров
МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Възрастта за започване на полов живот при ромите е много важен фактор по отношение на тяхното репродуктивно поведение. Значението на тази възраст при изследваните роми идва от факта, че тя много често корелира с възрастта на започване на брачно съжителство. Ранната възраст за започване на полов живот сред ромските момичета е тревожен факт, който води до повишаване на риска от редица негативни последствия за живота и здравето им. Ранното започване на полов живот почти винаги е последвано и от бременност и раждане в ранна възраст. Възрастта за започване на семеен живот е фактор, който съществено повлиява репродуктивните нагласи и представите на семейството относно неговата численост.

Ключови думи: възраст, полов живот, роми, брачно съжителство, репродуктивни нагласи, семейство, численост

HOW REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF ROMA IN BULGARIA IS INFLUENCED BY THE AGE AT WHICH SEXUAL LIFE AND MARITAL LIFE START
P. Petrov
MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv
Summary. With regard to reproductive behavior, the age of initiation of sexual life in the studied Roma minority is a very important factor because it often correlates with the age of initiation of marital life. Earlier age of initiation of sexual life among Roma girls is a disturbing fact that leads to an increased risk of several negative consequences for life and health. Early initiation of sex life is almost always followed by development of pregnancy and childbirth at an early age. The age of initiation of marital life is a factor that significantly influences respondents’ attitudes on reproduction and conceptions on the number of familial members.

Key words: age, sex life, roma, marital life, reproductive attitudes, family, numbers

 
©2008-2009