МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2009 - МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
line decor
  
 
 

АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗАПИСИ НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ- ХАСКОВО
Д. Шопов
МБАЛ - Хасково
Резюме. С изследването се цели да се установи доколко съпоставянето на прихода от клинични пътеки с данните за качествени показатели, събрани в продължение на 3.5 години в болничната информационна система, може да служи за оптимизиране на управленските решения за дейността на отделенията с хирургична насоченост. Установява се силна зависимост между приходите и броя болни или леглодни, но умерена – между приходите и оперативна дейност. Мониторирането на динамиката на тези зависимости, представена в таблици, диаграми и коефициенти, може да разкрие умението за качествено управление и да илюстрира качеството на здравната услуга за всяко болнично отделение.

Ключови думи: болнично управление, качествени показатели, клинични пътеки

ANALYSIS OF THE ELECTRONIC RECORDS OF SOME INDICES OF HASKOVO HOSPITAL’S ACTIVITIES
D. Shopov
MHAT – Haskovo
Summary. An attempt is made to establish the degree to which the comparison between the income from clinical paths and the quality indices data, collected for a 3.5-year period in the hospital information system, may serve for the optimization of the managerial decisions associated with the activities of surgical wards. A high correlation between the income and the number of patients and beds-per-day, and a moderate correlation between the income and the surgical intervention activities were established. Monitoring on dynamics of these correlations, presented in diagrams, tables and coefficients, may help revealing the skills for high quality hospital management and illustrate medical services quality at each hospital ward.

Key words: hospital management, quality indices, clinical paths

 

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПОЛЗИ И РИСКОВЕ
С. Спиридонов
Медицински комплекс „Хигия”
Резюме. Децентрализацията е основен принцип в здравните реформи на много европейски страни. Тя се разглежда като ефективно средство за стимулиране на качеството на здравните услуги, за по-добро разпределение на средствата според нуждите, за ангажиране на обществеността при вземането на решения относно приоритетите в здравеопазването. Децентрализацията и приватизацията са два различни процеса, които може да са или да не са взаимно свързани. Настоящата обзорна статия представя ползите и рисковете при различните видове децентрализация: административна, политическата, делегиране и приватизация.

Ключови думи: децентрализация, приватизация, здравеопазване, ползи, рискове

DECENTRALIZATION AND PRIVATIZATION IN HEALTHCARE – BENEFITS AND RISKS
S. Spiridonov
“Hygia” Medical Complex
Summary: For many European countries, a central principle in healthcare reforms is decentralization, considered an effective tool for improving the quality of healthcare services and the distribution of available resources, as well as for increasing public participation in health policy decision-making. Decentralization and privatization are two different processes, which may or may not be interrelated. This review presents the benefits and risks when implementing the different types of decentralization: administrative and political decentralization, delegation and privatization.

Key words: decentralization, privatization, healthcare, benefits, risks

 
©2008-2009