МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2009 - АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО
line decor
  
 
 

СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ С УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ПОДГОТОВКА
Е. Димитрова
Катедра “Сестрински терапевтични грижи”, Факултет “Здравни грижи”, Медицински университет – Плевен
Резюме. След години на застой, през последните десетилетия се наблюдава бързо развитие на сестринската професия в световен мащаб. Целта на изследването е да се проследи: доколко випускниците от Факултет “Здравни грижи”  Плевен, специалност “Медицинска сестра” и “Акушерка” се чувстват подготвени за самостоятелна работа при завършването си и как виждат своята бъдеща професионална реализация. От анализа на получените резултати може да се направи изводът, че студентите, обучаващи се в специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” на ФЗГ при МУ  Плевен, получават добра професионална подготовка, но все още не са изградили в себе си високо професионално самочувствие. Почти всички участващи в проучването виждат професионалната си реализация в страната, но все още е обезпокоителен фактът, че има студенти, които успешно завършват посочените специалности, но не желаят да практикуват професията.

Ключови думи: медицинска сестра, акушерка, професионална подготовка

QUALITY OF EDUCATION AND PRACTICAL TRAINING IN “NURSING” AND “MIDWIFERY” BACHELOR PROGRAMS
E. Dimitrova
Department of Therapeutic Nursing Care, Faculty of Healthcare, Medical University – Pleven
Summary: After years of stagnation, a rapid development of nursing as a profession is observed worldwide. The purpose of this survey was to assess the degree to which the graduates, nurses and midwifes, of the Faculty of Healthcare, Medical University, Pleven, consider themselves prepared for practicing and how they see their future professional realization. Based on the performed data analysis, it was concluded that the graduates had obtained high quality professional training, although they had not still built high professional self-confidence. Almost all respondents see their future professional realization in the country, but the fact that there are graduates who do not want to practice the profession they have chosen, is somewhat disturbing.

Key words: nursing, midwifery, professional training

 

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАТЕЛНА И МЕДИЦИНСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИТЕ МЕДИЦИНСКИ ГРУПИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ РОМИТЕ – КОМПОНЕНТ 03: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Ив. Димитрова и М. Бонева
Катедра „Сестрински и акушерски грижи”, МУ - Пловдив
Резюме. На вниманието на медицинските специалисти и широката общественост предоставяме информация за проведена обучителна програма по проекта „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите – Компонент 03: Здравеопазване”. В рамките на програмата бяха обучени 19 души, преминали предварителен подбор по определени критерии. Всички положиха успешен изпит. Реализацията на здравните медиатори е факт, отчетен в годишния доклад на проведената през месец септември работна среща. Бяха изведени конкретни предложения и се изказаха мнения за поемането на определени отговорности от отделните институции.

Ключови думи: здравен медиатор, обучение, етични казуси, репродуктивно здраве, здравна политика

EDUCATIONAL AND MEDICAL INTEGRATION OF VULNERABLE MINORITY GROUPS WITH THE SPECIAL FOCUS ON ROMA – COMPONENT 03: HEALTH
Iv. Dimitrova and M. Boneva
Department of Nursing and Midwifery Care, Medical University – Plovdiv
Summary. The information presented reflects the results of the training program included in the “Educational and Medical Integration of Vulnerable Minority Groups with the Special Focus on Roma – Component 03: Health” project. The training program was completed by 19 persons who had been selected on the base of predetermined criteria. All of them passed successfully their exams. Their realization as health mediators was assessed in the annual report of the workshop, which took place at “Rila” Park-hotel, Sofia, in September. The institutions shared their opinions and proposals about taking further responsibilities.

Key words: health mediator, training, ethics cases, reproductive health, health politics

 
©2008-2009