МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2009 - ОБЗОРИ
line decor
  


    
  

  

 

 

ОСОБЕНОСТИ В МЕХАНИЗМА НА РАЖДАНЕТО ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
П. Петров
МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Седалищното раждане винаги е било и остава сериозно предизикателство пред акуширащия. За успешния изход от такава ситуация от важно значение са отличното познаване на механизма на раждането и опитът на лекаря в подобни ситуации. Много доброто познаване на процеса и правилното ориентиране за това, точно в кой етап се намира раждането в конкретния момент, е една от много важните предпоставки, гарантиращи безпроблемното завършване на раждането.

Kлючови думи: седалищно предлежание, седалищно раждане, механизъм, спущане, ротация, етап

PECULIARITIES IN THE MECHANISM OF BREECH DELIVERY
P. Petrov
MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv
Summary: Breech delivery has always been and remains a serious challenge to obstetricians. For the successful outcome of such a situation, the excellent knowledge of delivery mechanism and physicians’ experience are of great importance. Profound knowledge and adequate orientation for each time-defined delivery stage are very important prerequisites to ensure successful delivery completion.

Key words: breech presentation, breech delivery, mechanism, descent, rotation, delivery stage

 
©2008-2009