МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ 4/2008
line decor
  
 
 


АВТОРСКИ СТАТИИ
А. Андонова. „В България или чужбина?” – въпрос, който си задават студентите медицински сестри, акушерки, рехабилитатори

П. Балканска, С. Младенова и Н. Георгиев. Професионални трудности на здравните специалисти
в грижите  за възрастни пациенти


Х. Милчева, М. Платиканова, В. Иванова и В. Георгиева. Изследване на мотивацията за повишаване
на физическата активност на преподавателите в сферата на общественото здраве  и здравните грижи


Б. Славчев. Медицинско обслужване на извънбрачно бременните жени –  актуални проблеми

В. Гогова. Психиатрично сестринство – специфика, организация и подходи в оказване на грижите

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Ц. Маркова, Д. Маркова, Е. Караславова и С. Туфкова. Психопатологични и координационно –
двигателни характеристики на ученици в начална училищна възраст с умствена изостаналост

ОБЗОРИ
П. Балканска, С. Младенова и Н. Георгиев. Стареене на населението и насоки в развитието
на здравните грижи


М. Льочкова, М. Стойкова и В. Михайлова-Алакиди. Демографските процеси след Освобождението (по данни на преброявания)

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
Св. Тодоранова. Обща характеристика и приготвяне на сиропи

М. Пистронева-Миланова. Извършване на тоалет на пациенти със стома – методическа разработка


Ст. Беломачева. Обработка на асептична рана

 

ORIGINAL ARTICLES
A. Andonova. „ In Bulgaria or abroad?” – a question asked by students in nursery, midwifery and rehabilitation

P. Balkanska, S. Mladenova and N. Georgiev. Professional difficulties of the health specialists providing care for elderly patients

H. Milcheva, M. Platikanova, V. Ivanova and V. Georgieva. Investigation on the motivation for physical activity enhancement among lecturers in public health and health care

B. Slavchev. Medical care for unmarried pregnant women: current problems

V. Gogova. Psychiatric nursing care: specificity, organization and approaches

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
Tz. Markova, D. Markova, E. Karaslavova and S. Tufkova. Psychopathologic and motor coordination characteristics of elementary school age children with mental retardation

REVIEWS
P. Balkanska S. Mladenova and N. Georgiev. Aging of population and trends in health care development

M. Lyochkova, M. Stoykova and V. MIhaylova-Alakidi. Demographic processes after the Liberation (according to census data)

 
©2008-2009