МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2008 - СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
line decor
    

 

 


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИГОТВЯНЕ НА СИРОПИ
Св. Тодоранова
Специалност: „Управление на здравните грижи” – магистърска програма
Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Настоящата разработка представлява теоретичен модел на упражнение, предназначено за студенти от специалност „Помощник-фармацевт”. Теоретичното упражнение включва всички етапи, през които преминава обучението на студентите, за да се формират умения за бъдещата им практика.
Ключови думи: помощник-фармацевт, обучение на студенти, здравни грижи

GENERAL CHARACTERISTICS AND PREPARATION OF SYRUP
Sv. Todoranova
Health Care Management – Master’s Programme, Medical University – Plovdiv
Summary.
This development represents a theoretical model of exercises, designed for assistant pharmacy students. A theoretical exercise includes all the stages of the training of students toward formation of skills for their future practice.
Key words: assistant pharmacist, training of students, health care

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОАЛЕТ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СТОМА – МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА
М. Пистронева-Миланова
Специалност „Управление на здравните грижи”, магистърска програма,
Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Настоящата методическа разработка е теоретичен модел на учебно-практическо занятие предназначено за практическото обучение на студентите медицински сестри. Целта е формирането на професионални умения и навици и подготовка на бъдещите медицински сестри за специализирани сестрински грижи.
Ключови думи: сестри, здравни грижи, тоалет, пацент със стома, обучение на студенти

TOILET OF THE PATIENT WITH STOMA: A METHODICAL ELABORATION
M. Pistroneva-Milanova
Management of Health Care – Master’s Programme, Medical University – Plovdiv
Summary.
This elaboration represents a theoretical model of teaching-practical work applied in the training process of nurse students. The formed professional skills during the education will contribute to increasing the quality of the specialized nursing care.
Key words: nurses, health care, toilet, patient with stoma, teaching of students

 
©2008-2009