МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2008 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

ПСИХОПАТОЛОГИЧНИ И КООРДИНАЦИОННО-ДВИГАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕНИЦИ
В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Ц. Маркова1, Д. Маркова2, Е. Караславова3 и С. Туфкова4
1Студент ІІІ курс, Медицински университет – Пловдив
2Акушеро-гинекологично отделение, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив
3Катедра „Социална медицина”, Медицински университет – Пловдив
4Отделение по токсикология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив
Резюме.
Съгласно десетата поправка на Муждународната класификация на болестите менталната ретардация при децата се характеризира с нарушения в познавателните, речовите и социалните умения, сащо така и с недостатъчност в развитието на моториката и координацията на движенията. Това води до сериозни нарушения в адаптивното им поведение.
Ключови думи: ментална ретардация, адаптивно поведение, социални умения

PSYCHOPATHOLOGIC AND MOTOR COORDINATION CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY SCHOOL AGE CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Ts. Markova1, D. Markova2, E. Karaslavova3 and S. Tufkova4
1Student, Medical University – Plovdiv
2Obstetrics and Gynecology Ward, UMHAT „Sv. Georgi” – Plovdiv
3Department of Social Medicine, Medical Universityt – Plovdiv
4Toxicology Ward, MHAT „Sv. Georgi” – Plovdiv
Summary.
According to the Tenth revision of the International classification of diseases, mental retardation in children is characterized by disturbances in the cognitive, speech and social skills, as well as insufficiency in the development of the motor skills and the coordination of the movements. All this leads to serious disturbances in the adaptive behavior of the children concerned.
Key words: mental retardation, adaptive behavior, social skills

 
©2008-2009