МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2008 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 


„В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ЧУЖБИНА?” – ВЪПРОС,  КОЙТО СИ ЗАДАВАТ СТУДЕНТИТЕ
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ
А. Андонова
Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Целта на проучването е да се открият нагласите на студентите по здравни грижи за професионална реализация в България. Анализът на резултатите дава надежда, че при своевременни мерки от страна на отговорните институции изтичането на медицински специалисти може да бъде овладяно.
Ключови думи: студенти, бъдеща професионална реализация

„IN BULGARIA OR ABROAD?” – A QUESTION ASKED BY STUDENTS IN NURSERY,
MIDWIFERY AND REHABILITATION
A. Andonova
Medical College, Thracian University – Stara Zagora

Summary. The aim of the research was to determine the attitude of health care students toward professional realization in Bulgaria. The analysis of the results raises hope that  timely measures on the part of the responsible institutions may bring under control the emigration of medical specialists.
Key words: students, future professional realization

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ТРУДНОСТИ НА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ
П. Балканска¹, С. Младенова¹ и Н. Георгиев²
¹Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
²Студент „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София
Резюме.
С остаряването потребностите на старите хора от медицински и социални грижи нарастват поради високото преобладаване на хронични и дегенеративни заболявания, загуба на физически сили, психосоциална дезадаптация, понижена социална компетентност и нарастваща зависимост. Възрастните хора се нуждаят не само от специализирани медицински и социални грижи, но и от много търпение и разбиране на техните нужди. В статията се анализират професионалните трудности на здравните специалисти при осъществяването на грижи за възрастни пациенти.
Ключови думи: пациенти в напреднала възраст, здравни грижи, професионални трудности

PROFESSIONAL DIFFICULTIES OF THE HEALTH SPECIALISTS PROVIDING CARE FOR ELDERLY PATIENTS
P. Balkanska1, S. Mladenova1 and N. Georgiev2
1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Student in Public Health and Health Management, Medical University – Sofia
Summary.
With aging, the medical and social care needs of the elderly increase due to the high prevalence of chronic and degenerative diseases, loss of physical strength, psycho-social disadaptation, reduced social competency and increased dependence. Elderly people require not only specialized medical and social care, but also patience and understanding of their needs. The aim of the current article was to analyze the professional difficulties of the health specialists in the care for elderly.
Key words: elderly patient, health care, professional difficulties

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Х. Милчева1, М. Платиканова2, В. Иванова3 и В. Георгиева4
1Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора
2Катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”, Медицински факултет,
Тракийски университет – Стара Загора
3Катедра „Социални дейности”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
4МБАЛ – Стара Загора
Резюме.
Целта на настоящото изследване е повишаването на двигателната активност, работоспособността и здравословния начин на живот на преподавателите в сферата на общественото здраве и здравните грижи чрез системни занимания с физически упражнения и спорт, съобразно индивидуалните им интереси и особености. Проучването включва 15 преподаватели по обществено здраве и здравни грижи от Тракийския университет – Стара Загора, за периода от 2007 до 2008 г.
Ключови думи: здравни специалисти; двигателна активност, работоспособност, мотивация за здравословен начин на живот

INVESTIGATION ON THE MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY ENHACEMENT AMONG LECTURERS IN PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE
H. Milcheva1, M. Platikanova2, V. Ivanova3 and V. Georgieva4
1Medical College, Trakiyski University – Stara Zagora
2Department of Hygiene, Infectious Diseases and Epidemiology, Medical Faculty,
Trakiyski University – Stara Zagora
3Department of “Social activities”, Medical Faculty, Trakiyski University – Stara Zagora
4MHAT – Stara Zagora
Summary.
Aim of the study was to contribute to increasing the physical activity; improving the functional po­tential and promoting the healthy way of life of lecturers in public health and health care through regular exer­cises and sports activities according to their interests and individual characteristics. The research was carried out on 15 lecturers in public health and health care at Thracian University – Stara Zagora, from 2007 to 2008.
Key words: health professionals; physical condition; physical activity; motivation for healthy lifestyle

 

 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗВЪНБРАЧНО БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Б. Славчев
СБАЛАГ „Майчин дом”
Резюме.
Изследвани са проблемите на медицинското обслужване на извънбрачно бременните. Извънбрачната раждаемост се обуславя от редица социално-икономически, семейно-битови, културни, възпитателни, психологични и други фактори. Наложително е подобряването на медико-социалната помощ за извънбрачно бременните, като се осъществи тяхното ранно обхващане и системно наблюдение.
Ключови думи: извънбрачна бременност, медицинско обслужване/проблеми

MEDICAL CARE FOR UNMARRIED PREGNANT WOMEN: CURRENT PROBLEMS
B. Slavchev
SHAT in Obsterics and Gynecology “Maychin dom”
Summary.
Author studies the medical services for unmarried pregnant women. The extramarital birthrate is determined by a variety of factors: social, economic, family, domestic, cultural, educational, psychological. There is urgent need to improve the medical and social care for unmarried pregnant women by ensuring their early dispensary control and systematic supervision.
Kew words: unmarried pregnancy, medical care/problems

 

ПСИХИАТРИЧНО СЕСТРИНСТВО – СПЕЦИФИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОДИ В ОКАЗВАНЕ НА ГРИЖИТЕ
В. Гогова
Областен диспансер за психични заболявания със стационар “Проф. д-р Ив. Темков” – Бургас
Резюме. Разглеждането и развитието на съвременното психиатрично сестринство като система за цялостно обгрижване на болните изисква изучаването на спецификата, организацията и методите на работа на психиатричните сестри. Резултатите от проведеното изследване показват, че е необходимо да се набележат конкретни програми от методи и подходи за привеждане на психиатричното сестринство в България в съответствие с европейските изисквания за предоставяне на достъпни и ефективни сестрински грижи.
Ключови думи: психиатрично сестринство, психиатрични сестрински грижи, организация на работа

PSYCHIATRIC NURSING CARE: SPECIFICITY, ORGANIZATION AND METHODS OF APPROACH
V. Gogova
Regional Dispensary for Mentally Ill Patients “Prof. Dr. Iv. Temkov” – Burgas
Summary
. Research and development of current psychiatric nursing care as a system of complete care for patients require focusing on the specificity, organization and methods of psychiatric nursing. Results of the present study show the necessity of particular programs and approaches in order to harmonize the psychiatric nursing care in Bulgaria with the European requirements for accessible and effective nursing care.
Key words: psychiatric nursing care, organization of work

 
©2008-2009