МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2008 - ОБЗОРИ
line decor
   

СТАРЕЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ*
П. Балканска1, С. Младенова1 и Н. Георгиев2
¹Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
²Студент „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София
Резюме.
В статията се обсъжда демографското остаряване и неговото влияние върху здравната система. В тази връзка от особено значение е въпросът за професионалната квалификация на медицинските специалисти, които осъществяват здравни грижи за стари хора.
Ключови думи: остаряване, грижи за стари хора, професионална квалификация

AGING OF POPULATION AND TRENDS IN HEALTH CARE DEVELOPMENT
P. Balkanska1, S. Mladenova1 and N. Georgiev2
1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Student in Public Health and Health Management, Medical University – Sofia
Summary.
The aim of the article is to discuss the aging of population and its impact on health care system. In relation to this, of particular importance is the issue of the professional qualification of medical specialists, who provide these people with health care.
Key words: aging, geriatric care, professional education

 

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО (ПО ДАННИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯ)
М. Льочкова1, М. Стойкова2 и В. Михайлова-Алакиди1
1Катедра „Управление на здравните грижи”
2Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”,  Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Първите преброявания в Княжество България (1879 г.) и Източна Румелия (1880 г.) са извършени с помощта на общинските чиновници. Второто преброяване в Княжество България е осъществено от новоучреденото статистическо бюро под ръководството на М. Саратов. Броят на населението според него е 2 007 919 жители. То е разпределено по възраст, националност, роден език, вероизповедания, занятие и др. Същите показатели са използвани и при преброяването на населението след Съединението, проведено в 23 окръга. Посочена е и средната му гъстота на km2 (31,7 жители). Съставът на населението е анализиран и по пол, националност и семейно положение. Проследен е също броят на домакинствата с процентно съотношение в градовете и селата. Посочен е прирастът на населението за периода 1880-1900 г. Характерът на миграционните процеси свидетелства за преселвания на българите, нова колонизация на равнините и масово изселване на турците.
Ключови думи: демографски процеси, гъстота на населението, миграционни процеси,
състав на населението

DEMOGRAPHIC PROCESSES AFTER THE LIBERATION (ACCORDING TO CENSUS DATA)
M. Lyochkova1, M. Stoykova2 and V. MIhaylova-Alakidi1
1Department “Management of Healt Cares”
2Department „Social Medicine and Health Management”, Medical University – Plovdiv
Summary.
The first censuses of the population in the Principality of Bulgaria (1879) and East Rumelia (1880) were performed with the help of the municipality officials and clerks. The second census was performed by the newly formed Statistic Bureau, under the guidance of M. Saratov. According to it, the number of the population was 2 007 919 citizens; which were divided by age, nationality, mother language, religion, occupation, etc. The same criteria were used during the census of the population after the Unification of Bulgaria, which was performed in 23 counties. The average population density per sq. km (31,7 citizens) was specified in that census. The population composition was also analyzed by gender, nationality and marital status. The proportion in percents between the town and the village population was also monitored. The growth of the population was shown for the period 1880-1900. The characteristics of the migration processes give evidence for the transmigration of the Bulgarians, a new colonization of the valleys, and a massive emigration of the Turkish people.
Key words: demographic processes, population density, migration processes, population composition

 
©2008-2009