МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3-4/2011 - ОБЗОРИ
line decor
  
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПО “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”
В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
П. Каснакова, М. Божкова и М. Вакрилова-Бечева
Катедра “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Успешното реализиране на целите на обучението в медицински колеж до голяма степен зависи от преподавателя, от неговите професионални, педагогически и лични качества, от дейността му и стила на взаимодействие и общуване. В етап на нарастващи изисквания към образованието като един от двигателите на прогреса се изменят и акцентите върху едни или други професионални и личностни качества на преподавателя. Изискванията към тях стават твърде високи, защото и условията, които ги пораждат, са също значими и решаващи.
Ключови думи: педагогически компетенции, преподавател, специалност „Здравни грижи”

PROFESSIONAL-PERSONAL REQUIREMENTS FOR PEDAGOGICAL COMPETENCES OF THE LECTURER IN "HEALTH CARE" SPECIALTY AT THE MEDICAL COLLEGE
P. Kasnakova, M. Bozhkova and M. Vakrilova-B echeva
Department of Occupational Therapy and Rehabilitation Medicine
Medical College, Medical University – Plovdiv

Summary. Successful realization of educational objectives depends mostly on lecturers, their professional, pedagogical and personal qualities, activities and interaction and communication styles. In a stage of growing requirements to education, a motive force of progress, the emphasis on one or other professional or personal quality of lecturers changes too. Requirements to lecturers heighten, because the conditions that have aroused them are also significant and crucial.
Key words: pedagogical competences, lecturer, health care

 

ОБУЧЕНИЕТО НА РЕХАБИЛИТАТОРИ В БЪЛГАРИЯ. НЕОБХОДИМА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРАТЕГИЯ
М. Божкова, Н. Трайкова, М. Вакрилова-Бечева, П. Каснакова и И. Трайков
Катедра” Медицинска рехабилитация и ерготерапия”,
Медицински колеж
Медицински университет – Пловдив

Резюме. Непрекъснатите реформи в образователната система налагат качеството на медицинското образование да се повишава. Бъдещите рехабилитатори трябва да получават такава професионална подготовка, която да съответства на обществените потребности, на нуждите на пазара на труда и на индивидуалните очаквания за реализация в професионален план. В процеса на обучение трябва да се усвоят не само знания, умения и навици, но и да се формират определени качества, значими за професионалната дейност. Знанията и уменията, които се овладяват от тях са двата образователни ресурса с които се осигурява обществото и са важна предпоставка за ефективността на образователния процес.
Ключови думи: рехабилитатори, образование, реформи

REHABILITATION TRAINING IN BULGARIA. NEEDED REFORMS IN EDUCATIONAL STRATEGY
M. Bozhkova, N. Traykova, M. Vakrilova-Becheva, P. Kasnakova and I. Traykov
Department of Occupational Therapy and Rehabilitation Medicine,
Medical College
Medical University – Plovdiv

Summary. Continuous reforms in educational system impose rising quality of medical education. Future rehabilitators should acquire professional training that meets public and labour market needs, as well as individual expectations for professional realisation. In the process of education, besides knowledge, skills and habits, they should acquire certain qualities that are essential for their professional activities. Acquired knowledge and skills are the two educational resources that secure society and precondition effectiveness.
Key words: rehabilitators, education, reforms

 

ПОЗНАВАМЕ ЛИ ХИПОГЛИКЕМИЯТА
Д. Гавраилова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Хипогликемията е спешно състояние с разнообразна етиология, изискващо спешна диагностика и лечение. Протича с нарушения в съзнанието, огнищна неврологична симптоматика и симптоми вследствие стимулиране на симпатико-адре­нал­на­та система. Необходима е насочена анамнеза са захарен диабет и лечение с инсулин или сулфанилурейни препарати. Необходимо е обучение на здравните специалисти и близките на пациентите за клиничните прояви на хипогликемията и за начините на поведение за извеждане на пациента от това животозастрашаващо състояние.
Ключови думи: захарен диабет, хипогликемия, здравни грижи

DO WE RECOGNIZE HYPOGLYCAEMIA?
D. Gavrailova

Summary. Hypoglycemia is an emergent condition with diverse etiology requiring urgent diagnosis and treatment. It proceeds with disturbances in consciousness, focal neurological signs and symptoms, due to stimulation of the sympathoadrenal system. A medical history focused on diabetes and treatment with insulin or sulfonylureas are required. Further training of health professionals and patient relatives in detecting the clinical signs of hypoglycemia and ways of conducting for resolving/assisting this life-threatening condition is needed.
Key words: diabetes mellitus, hypoglycemia, health care

 
©2008-2011