МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3-4/2011 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

ЗА ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
А. Андонова
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Практическата подготовка е важен елемент от обучението на студентите от направление „Здравни грижи”. Основни участници в процеса на изграждане на бъдещите медицински специалисти са преподавателите и наставниците. Те създават условия за протичане на качествен учебен процес, спомагащ за формиране на необходимите професионални знания, умения и навици у студентите. От своя страна обучаваните също трябва да проявяват активност и заинтересованост за постигане на образователните цели.
Ключови думи: преподавател, наставник, студент, практическо обучение, медицински дейности, професионални умения

ABOUT STUDENT PRACTICAL TRAINING IN THE SPHERE OF HEALTH CARE
A. Andonova
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
Summary. Practical training is an important element of student education in the sphere of health care. Teachers and mentors are the main participants in the process of creating future medical specialists. They set the conditions of qualitative educational process that supports formation of the necessary professional skills, knowledge and habits in students. On their part, students should also give evidence of activity and personal interest for achieving the educational tasks.
Key words: teacher, mentor, student, practical training, medical activity, professional skills

 

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И МОТИВАЦИЯТА ЗА ПРАВИЛНО И УСПЕШНО КЪРМЕНЕ,
ПРОВЕДЕНО СРЕД БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ МАЙКИ

Ив. Димитрова и М. Бонева
Катедра „Сестрински и акушерски грижи”
Резюме. Раждането на дете в семейството се смята за главното събитие в живота на майката и бащата. Периодът на бременността е времето, в което те се подготвят за това, и въпреки всичко в първите дни след раждането нерядко се чувстват емоционално объркани, несигурни в новата си роля. Предпоставка за здраво, усмихнато бебе е правилното и успешно кърмене. Тайната е в уникалния състав на майчината кърма, отговарящ максимално на функционалните възможности и хранителните потребности на детския организъм. Целта на настоящото проучване е да получим информация за нагласите и мотивацията на бъдещите и настоящите майки за правилно и успешно кърмене на бебето. Използвани са социологически (анкета) и статистически методи. В заключение трябва да посочим, че правилното хранене на новородените и кърмачетата е един от важните фактори, обезпечаващ правилното им развитие и доброто им зравословно състояние. Оптималната храна за децата през първата година от живота е майчината кърма, чиито свойства отговарят най-добре на бързопроменящите се нужди на развиващия се детски организъм.
Ключови думи: кърмене, семейство, новородено

INVESTIGATION OF ATTITUDES AND MOTIVATION TO PROPER AND SUCCESSFUL BREAST-FEEDING
CONDUCTED AMONG PRESENT AND FUTURE MOTHERS

Iv. Dimitrova and M. Boneva
Department of Nursing and Midwifery Care
Summary. The birth of a child in a family is considered to be the main event in the life of the mother and father. They prepare themselves for being parents during pregnancy and yet, in the first days after the birth of their child, they often feel emotionally confused and insecure in their new role. A valid precondition for a healthy and smiling baby is the proper and successful breast-feeding. The secret is in the unique composition of the breast milk, meeting the functional and nutritional needs of the baby to a maximal degree. The purpose of this study was to obtain information on the attitudes and motivation of present and future mothers to proper and successful breast-feeding. A sociological method (inquiry) and statistical methods were used. In conclusion we have to point out that proper feeding of newborns and infants is an important factor that ensures child’s proper development and good health condition. Breast milk is the optimal food for children during the first year of life, whose characteristics meet best the rapidly changing needs of developing organism.
Key words: breast-feeding, family, newborn

 

УЧЕБНАТА ПРАКТИКА – ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗЪБОТЕХНИКА В МК – ВАРНА

М. Варнева
Медицински колеж – Варна, МУ – Варна
Резюме. Целта на обучението по зъботехника е студентите да придобият основни знания и практически умения, които изискват самостоятелност и произтичат от многообразната работа в медико-техническите лаборатории по зъботехника. Студентът, завършвайки образованието си, трябва да се изгради като специалист, да може да интегрира своите знания по различните дисциплини и да ги превърне в умения и навици, необходими за практика. Приоритетно се налага виждането, че това е професионално образование, ориентирано към придобиване на компетенции за успешно практикуване и задоволяване на здравните потребности на населението. Практическото обучение по зъботехника включва: упражнения по специалните учебни дисциплини, учебна практика и преддипломен стаж.
Ключови думи: обучение, самостоятелна работа, успешни практики, успешно изпълнение

EDUCATIONAL PRACTICE AS A KEY ELEMENT OF THE PRACTICAL TRAINING
OF DENTAL TECHNICIAN STUDENTS AT THE MEDICAL COLLEGE – VARNA

M. Varneva
Medical College – Varna, MU – Varna
Summary. The purpose of student dental technicians’ training is the acquisition of basic knowledge and practical skills, requiring self-dependency and originating from the multitask nature of labor in dental technician laboratories. On her/his completion of education, the student should form her/himself as a specialist able to integrate and transform her/his knowledge on subjects into practical skills and habits. Generally shared view is that training in dental technology is a vocational education focused on acquiring competencies for successful practice that meets the health needs of population. Practical training in dental technology includes practical exercises in specialized subjects, educational practice and a pre-diploma traineeship.
Key words: training, independent work, successful practice, successful implementation

 

ТЕСТОВОТО ИЗПИТВАНЕ – МЕТОД ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
ПО ЗЪБОТЕХНИКА
ОТ МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ – ВАРНА
М. Варнева
Медицински колеж, МУ – Варна
Резюме. Мониторингът и оценката на знания и умения са важна и необходима предпоставка за изграждане на целенасочена, активна и систематична познавателна дейност на студентите, обучавани в специалност "зъботехник" в Медицински колеж – Варна. Те допринасят за формирането на умения у студентите и за създаване на утвърдени модели за систематична работа. Помагат на преподавателя, за да си изясни доколко точно и ясно предоставената от него информация е разбирана от студентите и каква е степента, до която те знаят материала. Контролът е един от елементите, които допринасят за успешната реализация на студентите по зъботехника на пазара на труда. Тестовото изпитване се е утвърдило като добър и справедлив метод за оценка през последните 15 години. В специалността "зъботехник" тестове се използват както за текущ, така и за заключителен контрол. Тенденцията е тестът да се използва непрекъснато в процеса на обучение на всички нива.
Ключови думи: тест преглед, наблюдение, оценка, контрол, успешното изпълнение

TEST ЕXAMINATION – A METHOD FOR MONITORING AND EVALUATION OF KNOWLEDGE
OF DENTAL TECHNICIAN STUDENTS AT THE MEDICAL COLLEGE – VARNA

M. Varneva
Medical College, MU – Varna
Summary. Monitoring and evaluation of knowledge and skills are important and necessary prerequisites for the formation of purposeful, active and systematic cognitive activity of the students trained in the specialty of "Dental technician" at the Medical College – Varna. They contribute to the formation of skills and creation of recognized patterns of systematic individual work in students. They support lecturers in clarifying the extent to which the provided information has been precisely and clearly understood and acquired by the students. Control is one of the elements contributing to the successful implementation of dental technician students on labor market. For the past 15 years, the test examination has established itself as a good and equitable method of evaluation. In the specialty of "Dental technician", tests are used for both current and final control on acquired knowledge. The tendency is to constantly apply the test examination at all levels of the educational process.
Key words: test examination, monitoring, evaluation, control, successful implementation

 

ПРОГРАМИ ЗА ПРЕНАТАЛНА ПОДГОТОВКА В УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ – ВАРНА
Д. Димитрова
Медицински Университет – Варна
Резюме. Програмите за родителска подготовка са дидактични структурирани похвати за пренатално обучение на бременните жени. Те са съобразени с медицинските, психо-емоционалните и социално-икономическите аспекти на бременността и раждането. Обучението по тези програми се осъществява чрез различни методи. В настоящата статия е представен десетгодишният опит на Училището за родители във Варна, свързан с психопрофилактиката на раждането. Посочени са методическите и тематичните инструменти за обучение на бременни жени, както и резултатите от потребителското търсене на този вид услуги.
Ключови думи: бременност, програми за родителска подготовка, психопрофилактика на раждането, пренатално обучение

PROGRAMS FOR PRENATAL TRAINING AT “SCHOOL FOR PARENTS” – VARNA
D. Dimitrova
Medical University – Varna
Summary. The parental training programs are didactically structured approaches for prenatal education of pregnant women. They are consistent with the medical, psycho-emotional and socio-economical aspects of pregnancy and childbirth. The education in these programs is accomplished by the use of different methods. The current article presents the ten-year experience of “School for Parents” in Varna in the realization of child-birth psychoprophylaxis. The methodological and thematic instruments for educating pregnant women are pointed out, as well as the results from the customers’ demand of this type of services.
Key words: pregnancy, parental training programs, child-birth psychoprophylaxis, prenatal education

 

ДВУСТРАННИЯТ ПРОЦЕС НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ.
КАК ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ ИСКРЕНОТО СЪЧУВСТВИЕ НА СВОЯ ЛЕКАР?

Т. Веков
Български кардиологичен институт
Резюме. Настоящото проучване анализира реалните лекарски критерии за оценка на поведението на пациента. За основната част от лекарите (36%) най-важното е пациентът да бъде вежлив, усмихнат и добронамерен. На второ място, лекарите са поставили логичното поведение и въпроси, без да се демонстрират определени маниери (31%). На по-заден план остават впечатленията на лекаря за спретнатия външен вид и хигиената (14%). Най-малко значение за симпатията на лекарите има умението на пациентите да представят кратко и ясно проблема си. Редица негативни фактори в поведението на пациентите, като оплаквания от прегледите при други лекари, предварително изготвената теза от пациентите за диагнозата и лечението, присъствието на хиперактивни и протективни придружители, както и поставянето на въпроси, свързани с цената на прегледа и лечението, преди да е осъществен прегледът и определена диагнозата, влияят върху отношението от страна на лекаря. Ефективната комуникация между лекар и пациент трябва да е двустранна и симетрична – колкото е важно пациентите да харесват и уважават лекаря, толкова е важно и обратното. За целта и двете страни трябва да се съобразяват с доказаните позитивни комуникационни и поведенчески фактори.
Ключови думи: комуникация лекар-пациент, социологическо проучване

PROCESS OF PHYSICIAN-PATIENT COMMUNICATION. HOW CAN A PATIENT RECEIVE
DOCTOR’S SINCERE SYMPATHY?

T. Vekov
Bulgarian Heart Institute
Summary. Physicians’ real criteria for evaluating patients’ behavior were analyzed in this study. For majority of physicians (36%), patient’s behavior, i.e. patient being polite, smiling and friendly, is most important. On a second place, physicians have stated patient’s logical behavior and questions, without demonstrating specific manners (31%). Physicians’ impressions with patient’s neat appearance and personal hygiene remain on a middle distance (14%). Patient’s ability to present clearly and concisely her/his problem is of least importance for receiving doctor’s sympathy. Several negative factors of patient’s behavior, such as complaints from other physician’s examinations, patient’s thesis for diagnosis and treatment of a disease, presence of hyperactive and protective companions, as well as questions, related with the cost of examinations and treatment, preceding their initiation, influence physician’s attitude. Effective physician-patient communication should be bilateral and symmetrical – as much it is important for the patient to like and respect her/his doctor, so much it is important for the physician to like and respect her/his patient. For this purpose, both parties should comply with the established positive communication and behavioral factors.
Key words: physician-patient communication, sociological study

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕШЕНИЯ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
Т. Веков
Резюме. Представено е социологическо проучване, което обхваща 1845 клиенти на 194 аптеки в 6 български града през 2011 г. Направен е анализ на серия показатели  за състоянието, функционирането и планирането на търговията на дребно с лекарствени продукти.
Ключови думи: аптеки, маркетингова ефективност, социологическо проучване

Търговска лига – Национален аптечен център
INVESTIGATION OF COMPETITIVENESS AND MARKETING DECISIONS IN RETAIL TRADE
IN MEDICINAL PRODUCTS IN BULGARIA

T. Vekov
Commercial League, National Pharmaceutical Centre
Summary. This article presents a sociological study, which involved 1,845 clients of 194 pharmacies in six Bulgarian cities for 2011. An analysis of series of indicators of the state, function and planning of retail trade in medicinal products was performed.
Key words: pharmacies, marketing effectiveness, sociological study

 

ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЧНО БАЗИРАНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
И. Сербезова и Т. Стефанова
Факултет “Обществено здраве”, Русенски университет
Резюме. Статията изследва релевантността на темата за интерактивната технологично базирана система на обучение в образованието по здравни грижи. Тя представя модели на технологично базирана образователна система с ударение върху e-Learning 2.0, което представлява втора фаза на електронното обучение, основано на Web 2.0. Изборът на e-Learning 2.0 като интерактивна системна платформа е добре обоснован. Основните съображения включват спецификите в обучението на професионалистите по здравни и медицински грижи; когнитивния, психологически и педагогически профил на съвременното поколение студенти; опита на водещи медицински университети в света на интерактивната дигитално-базирана технология. Статията представя специфичния опит на авторите в използването на e-Learning 1.0 платформа за уеббазираната колекция от тестове по анатомия. 
Ключови думи: интерактивна технологично базирана система, здравни грижи, дигитална технология, e-Learning 1.0 и 2.0, кинезитерапия, акушерки, медицински сестри

INTERACTIVE TECHNOLOGY-BASED SYSTEM FOR HEALTH CARE EDUCATION
I. Serbezova and T. Stefanova
Faculty of Public Health, University of Rousse
Summary. The article studies the relevance of the issue of interactive technology-based system in Health Care education. It presents models of technology-based education system with emphasis on e-Learning 2.0 which is a second phase of electronic training based on Web 2.0. The choice of e-Learning 2.0 as an interactive system platform is well-justified. Main selection considerations are the specifics of training of health and medical care specialists; cognitive, psychological and pedagogical profile of the modern generation of students; the experience of leading medical universities in the world in interactive digital-based technology. The article presents the authors’ particular experience in using e-Learning 1.0 platform for Web-based collection of Anatomy tests. 
Key words: interactive technology-based system, health care, digital technology, e-Learning 1.0 and 2.0, kinesitherapy, midwives, nurses

 
©2008-2011