МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2016

line decor
  
 
 

Aвторски статии
Цв. Търпоманова и с. Филкова.
Ниво на информираност на студенти от Медицинския колеж – Варна, за здравословния начин на живот

А. Чифлигарска и м. Драганова.
Самооценка на студентите от специалност „медицинска сестра“ относно подготовката им за оказване на хирургични грижи

Д. Иванова.
Основни рискови фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето

А. Димитрова, т. Попова и г. Колева.
Съвременни принципи на поведение и лечение при ухапване от змии


ОБЗОРИ
Ц. Джиганска, п. Маринова и п. Добрилова.
Холистичният подход в медицината

К. Стефанова и п. Добрилова.
 Медико-психологически профил на сестринската професия

Д. А. Паскалева, м. А. Семерджиева и ст. Г. Туфкова.
Необходими професионални компетенции на медицинските сестри за работа с гериатрични пациенти

С. Туфкова, д. Паскалева и о. Костов.
Кратък обзор на клинично-лабораторни изследвания при остри екзогенни отравяния

М. Бачева, д. Величкова-хаджиева и р. Дойновска.
Ролята на симулаторите за развиване на безопасна сестринска и акушерска практика в клиничната работа с пациенти

 

Original articles
T. Tarpomanova and s. Filkova.
The level of awareness of the students from the varna medical college about healthy lifestyle

А. Chifligarska and м. Draganova.
Self-assessment of the students from the speciality „nurse“ concerning their training in providing surgical care

D. Ivanova.
Base risk factors in patients with ischemic heart disease

A. Dimitrova, t. Popova and g. Koleva.
Modern principles of conduct and treatment in snakebites


REVIEWS
Тs. Dzhiganska, p. Marinova and p. Dobrilova.
Holistic approach to medicine

K. Stefanova and p. Dobrilova.
Medical and psychological profile of the nursing profession

D. A. Paskaleva, m. A. semerdjieva and st. G. Tufkova.
Necessary professional competence of the nurse working with geriatric patients

S. Tufkova, d. Paskaleva and О. Kostov.
Synopsis of clinical laboratory tests in acute exogenous poisoning

M. Bacheva, D. Velichkova-hadzhieva and R. Doynovska.
The role of simulators in the development  of a secure nursing and midwifery practice in clinical services for patients

 

 
©2008-2011