МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2016 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

ХОЛИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА
Ц. Джиганска, П. Маринова и П. Добрилова
Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца, МУ – София
Резюме. Здравето не е статично състояние, а динамично равновесие между всички органи и системи и светът, който е около тях. За да се постигне и поддържа, се изискват нашите постоянни осъзнати усилия. Да си здрав, не значи само да нямаш никакви оплаквания и да живееш охолно. Здравето не се измерва само с липсата на видима болест, но и чрез начина ни на мислене и стила ни на живот. В сърцевината на холизма са старите философски въпроси за общото и отделното, за цялото и неговите части. Корените му са още в античната философия и християнството. Независимо от научната област, в която се разглежда холизмът, идеята е, че всички свойства на дадена система не могат да бъдат обяснени с нейните самостоятелни части. Холистичният подход в медицинската практика е концепция, според която всички аспекти на нуждите на дадено лице – психологични, физически и социални, са взети под внимание. Холистичният подход разглежда цялото, а не отделни фрагменти.
Ключови думи: холистичен подход, медицина, развитие

HOLISTIC APPROACH TO MEDICINE
Тs. Dzhiganska, P. Marinova and P. Dobrilova
Subsidiary „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, Medical University – Sofia
Summary. Health is not a static state, it is a dynamic equilibrium between all organs and systems and the surrounding world. To achieve and maintain our health, constant conscious efforts are required. Being healthy does not mean you just do not have any complaints and live lavishly. Health is not measured only by the absence of visible disease, but also through the way of thinking and our way of life. At the heart of holism there are old philosophical questions about the overall and the individual, the whole and its parts. The roots of holism can be found even in ancient philosophy and Christianity. No matter which area of science is concrned, holism includes the idea that all the properties of a system cannot be explained by its separate parts. Holistic approach in medical practice is a concept, in which all aspects of the needs (psychological, physical and social) of an individual are taken into account. It looks at the whole, not fragments.
Key words: holistic approach, medicine, development


Медико-психологически профил на сестринската професия
К. Стефанова и П. Добрилова
Филиал „Проф. д-р Ив. Митев” – Враца, Медицински университет – София
Резюме. Целта на настоящия обзор е да се анализират изискванията към сестринската професия по отношение на здравните, физиологичните и психологичните качества на личността, като значими фактори за успешна професионална реализация. Понастоящем липсва надеждна система за професионален подбор, както и достатъчна информация за медико-психологичните изисквания към сестринската професия. Тази информация е от съществено значение за правилното професионално ориентиране. Това е дейност, която очертава пространството за предпазване на професионалиста по здравни грижи от травмиращото влияние на неподходящ и неотговарящ на възможностите и способностите на съответното лице сестрински труд.
Ключови думи: професионален подбор, сестринска професия, медико-психологически изисквания

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL PROFILE OF THE NURSING PROFESSION
K. Stefanova and P. Dobrilova
Subsidiary “Prof. Dr. Ivan Mitev” – Vratsa, Medical University – Sofia
Summary. The purpose of this review is to analyze the requirements for the nursing profession in terms of the health, physiological and psychological qualities of the individual as an important factor for a successful career. There is no reliable system for professional selection currently and sufficient information for the medical and psychological demands on nursing profession. This information is essential for proper professional orientation. This is an activity that outlines space to protect the nursing professional from the traumatic effects of nursing work, which is inappropriate and incompatible with the individual‘s capabilities.
Key words: professional selection, nursing profession, medical and psychological requirements


НЕОБХОДИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
ЗА РАБОТА С ГЕРИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ

Д. А. Паскалева1, М. А. Семерджиева2 и Ст. Г. Туфкова3
1Катедра „Сестрински грижи“
2Катедра „Управление на здравните грижи“, ФОЗ,
3Втора вътрешна катедра, Секция “Токсикология”, Медицински университет – Пловдив

Резюме. През последните години значителна и нарастваща част от пациентите в болничната помощ са лица над 65 години. Тенденцията е те да се увеличават. Все по-често самият медицински персонал говори за „преобладаващ гериатричен контингент“. В настоящия момент много голям брой практикуващи медицински сестри полагат здравни грижи за възрастни пациенти и всъщност се оказват в ролята на гериатрични сестри. Целта на представеното проучване е да се идентифицират необходимите професионални компетенции за работа с гериатрични пациенти, които здравните специалисти следва да придобият, за да са ефективни полаганите сестрински грижи. Направен е анализ според различните източници какви специфични знания и компетенции е нужно да притежават медицинските сестри, работещи с възрастни пациенти.
Ключови думи: професионални компетенции, медицинска сестра, гериатрични  пациенти

NECESSARY PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE NURSE WORKING
WITH GERIATRIC PATIENTS

D. A. Paskaleva1, M. A Semerdjieva2 and St. G. Tufkova3
1Department of Nursing Care
2Department of Health Care Management, Faculty of Public Health,
3Second Internal Medicine Department, Toxicology Section, Medical University – Plovdiv

Summary. In the most recent years, the individuals over 65 years are a significant and increasing proportion of the patients in the hospital care. Their number tends to increase. Increasingly often medical staff itself speaks of the „predominantly geriatric contingent“. Nowadays, a large number of practicing nurses are providing health care for elderly adults and actually find themselves in the role of geriatric nurses. The aim of the study was to identify the necessary professional competences to work with geriatric patients, which healthcare professionals should acquire in order to provide effective nursing care. An analysis has been made, according to various sources, of the types of specific knowledge and competencies, which are needed for the nurses working with older patients.
Key words: professional competence, nurse, geriatric patients


КРАТЪК ОБЗОР НА КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ОСТРИ ЕКЗОГЕННИ ОТРАВЯНИЯ
С. Туфкова1, Д. Паскалева2 и О. Костов2
1Втора вътрешна катедра, Секция „Токсикология”,
2Катедра ”Сестрински грижи”, ФОЗ, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Целта на представения кратък обзор е да се покаже липсата на осъвременени данни при използваните през последните години нови методи и апаратура на единна клинично-лабораторна констилация при острите екзогенни отравяния. Това налага търсенето на нови възможности, при които от множеството различни лабораторни показатели за добрата токсикологична практика, да се избере констелацията, улесняваща токсиколога в неговите диагностични търсения при тежки интоксикации.
Ключови думи: остри отравяни, лабораторни изследвания

SYNOPSIS OF CLINICAL LABORATORY TESTS IN ACUTE EXOGENOUS POISONING
S. Tufkova 1, D. Paskaleva2 and O. Kostov2
1Second Internal Medicine Department, Toxicology Section
2Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv

Summary. The purpose of the submitted synopsis is to show the lack of updated data for the used new methods in the most recent years, and devices of a single clinical laboratory constellation in acute exogenous poisoning. This requires the search for new opportunities, where from the many different laboratory parameters of the good toxicological practice, the constellation that assists the toxicologist in his diagnostic prospects in severe intoxication will be chosen.
Key words: acute poisoning, laboratory tests


РОЛЯТА НА СИМУЛАТОРИТЕ ЗА РАЗВИВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СЕСТРИНСКА
И АКУШЕРСКА ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА РАБОТА С ПАЦИЕНТИ

М. Бачева, Д. Величкова-Хаджиева и Р. Дойновска
Катедра „Здравни грижи”, ФОЗЗГС, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Резюме. Внедряването на симулационни техники в обучението на специалисти от направление „Здравни грижи” е широко прилагано в Европа и САЩ както в университетите, така и в клиничните заведения. Техниките за клинична симулация в сестринското и акушерското обучение са от основно значение за постигане на главната цел– подобряване на ефективността на грижите/обслужване за пациентите, което е свързано с генериране на адекватни умения при студентите от направление „Здравни грижи”.
Ключови думи: клинична симулация, сестрински/акушерски грижи, обучение

THE ROLE OF SIMULATORS IN THE DEVELOPMENT OF A SECURE NURSING
AND MIDWIFERY PRACTICE IN CLINICAL SERVICES FOR PATIENTS

M. Bacheva, D. Velichkova-Hadzhieva аnd R. Doynovska
Department of Health Care, Faculty of Public Health, South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad
Summary. It is well known that the simulation techniques are widely applied in the education of specialists in the area of health care, nursing and midwifery in Europe and USA, both in universities and clinical institutions. The techniques for clinical simulation in the nursing and midwife education have basic significance to improve the efficiency of patient care and service as a main aim and to develop the so-called evidence-based practice in nursing and midwifery. These trends are closely related with generating of such skills in the students in the field of “Health Care”.
Key words: clinical simulation,  nursing, midwifery, education

 
©2008-2011