МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2016 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ – ВАРНА, ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Цв. Търпоманова и С. Филкова
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
Резюме. Здравословният начин на живот е съвкупност от осъзнати действия на човека, насочени към запазване на собственото му здраве и здравето на обкръжаващите го хора. Здравното възпитание изгражда субективната здравна култура – здравни знания, убеждения и поведение, свързани с повишаването, поддържането и възстановяването на индивидуалното и общественото здраве. Целта на настоящото проучване е да се установи и анализира нивото на информираност за здравословния начин на живот на студентите от Медицински колеж – Варна. В изследването са включени 76 студенти от първи и втори курс от специалностите „Инспектор обществено здраве” и „Рехабилитатор”. Резултатите показват, че над 92% от студентите са информирани за здравословния начин на живот, като не съществува значима разлика в нивото на информираност между двете специалности. То е постигнато предимно благодарение на специализирани дисциплини, които изследваните лица изучават.
Ключови думи: здравно възпитание, ниво на информираност, здравословен начин на живот.

THE LEVEL OF AWARENESS OF THE STUDENTS FROM THE VARNA MEDICAL COLLEGE ABOUT HEALTHY LIFESTYLE
T. Tarpomanova and S. Filkova
Medical College, Medical University – Varna
Summary. Healthy lifestyle is a combination of realised actions of the man aimed at preservation of his own health and the health of surrounding people. Health education builds a subjective health culture - health knowledge, belief and behaviour related to the increase, maintenance and restoration of the individual and public health. The aim of the study is to identify and analyse the level of awareness of the students from Varna Medical College about the healthy lifestyle. 76 students in their first and second year from the specialities Public Health Inspector and Rehabilitation Therapist are involved in the study. The results showed that over 92% of the students are informed about the healthy lifestyle and there is no significant difference in level of awareness between students from these two specialities. This is achieved mainly through teaching of specialised subjects.
Key words: health education, level of awareness, healthy lifestyle

 

САМООЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ОТНОСНО ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ХИРУРГИЧНИ ГРИЖИ
А. Чифлигарска1 и М. Драганова2
1Катедра „Сестрински хирургични грижи“, ФЗГ,
2Катедра „Общественоздравни науки“, ФОЗ, МУ – Плевен

Резюме. Сестринските грижи в хирургията са важен елемент от лечението на пациентите както в предоперативния, така и в следоперативния период. Правилното планиране и адекватното им прилагане допринасят за намаляване на престоя на болните в хирургичните отделения и съответно, за очакван благоприятен изход от хирургичната интервенция. Ето защо нивото на компетентност на медицинските сестри, работещи в хирургичните звена, трябва непрекъснато да се повишава. Целта на публикацията е да се анализира самооценката на стажантите – медицински сестри, относно подготовката им за осъществяване на грижи за пациенти с хирургични заболявания. Повече от половината 30 (75%) анкетирани считат, че имат необходимите професионални компетенции да осъществяват хирургични грижи.
Ключови думи: хирургични грижи,  професионални компетенции, стажант-медицински сестри

SELF-ASSESSMENT OF THE STUDENTS FROM THE SPECIALITY ‚NURSE‘ CONCERNING THEIR TRAINING IN PROVIDING SURGICAL CARE
А. Chifligarska1 and М. Draganova2
1Department of “Surgical Nursing”, Faculty of Health Care,
2Department of “Public Health Sciences”, Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. Nursing care in surgery is an important element in the treatment of patients, the preoperative and in the postoperative periods. Proper planning and adequate implementation contributes to reducing the stay of patients in surgical wards, and accordingly, the expected favorable outcome from surgery. Therefore the level of competence of nurses working in surgical units must be continuously increased. The aim of the publication is to analyze self-assessment of trainees – nurses, on their preparation for implementation of care for patients with surgical diseases. More than half of 30 (75%) respondents believe they have the necessary professional competence to carry out surgical care.
Key words: surgical care, professional competence, nurse trainees

 

ОСНОВНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ
НА СЪРЦЕТО

Д. Иванова
Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, УБ „Лозенец” – София
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се идентифицират рисковите фактори, свързани с храненето и стила на живот, при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и в рамките на сестринските грижи да се предложат комуникационни стратегии за вторична профилактика. Проведено е анонимно анкетно проучване на 100 пациенти с поставена диагноза ИБС, приети за лечение в Клиника по кардиология на Университетската болница „Лозенец“ – София, през 2015 г. Резултатите от проведената анкета показват необходимостта в рамките на болничния престой да бъде интегрирана като елемент на сестринските грижи индивидуалната консултация за мотивиране на пациента към промяна на поведението и възприемане на определени здравословни практики.
Ключови думи: рискови фактори, пациенти, исхемична болест на сърцето

BASE RISK FACTORS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
D. Ivanova
Faculty of Medicine, Sofia University „Sv. Kliment Ohridski”,University Hospital „Lozenets“ – Sofia
Summary. The aim of the study was to identify risk factors associated with diet and lifestyle in patients with coronary heart disease (CHD) and to offer communication strategies for secondary prevention within the frameworks of nursing care. An anonymous survey of 100 patients with diagnose CHD, admitted for treatment in the Cardiology Clinic of the University Hospital „Lozenets“ – Sofia, in 2015, was performed. The results showed that individual consultation must be integrated as an element of nursing care during the period of hospitalization to motivate patients to change one‘s behavior and adopt defined healthy practices.
Key words: risk factors, patients, coronary heart disease


СЪВРЕМЕННИ ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УХАПВАНЕ ОТ ЗМИИ
А. Димитрова1, Т. Попова1 и Г. Колева2
1Катедра” Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ – София
2Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София

Резюме. Целта на настоящия обзор е да се представят характерните особености на видовете отровни змии, разпространени в България, и съвременните принципи на поведение и лечение на пострадали при ухапване от змии. Най-вероятното време човек да срещне змия е пролетта, тъй като тогава животните по физиологични причини са по-невнимателни, което увеличава възможността за сблъсък с тях. Когато бъдат изненадани и тъй като се страхуват от човека, те могат да станат опасни. Токсикологичният ефект от ухапването на отровни змии има непредвидима динамика, свързана с индивидуалните особеностите на всеки организъм. Правилните и навременни действия при инциденти с ухапване от змии, допринасят за преодоляване на токсичната агресията от екзогенната отрова.
Ключови думи: ухапване от змии, отрова, поведение,  лечение

MODERN PRINCIPLES OF CONDUCT AND TREATMENT IN SNAKEBITES
A. Dimitrova1, t. Popova1 and g. Koleva2
1Department “Health Care”, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Clinic Toxicology, UMHATEM “N. I. Pirogov” – Sofia

Summary. The aim of the article is to present the characteristics of the types of poisonous snakes common in Bulgaria and modern principles of behavior and treatment in victims of snakebites. The most likely time for a meeting with snakes is spring, because then the animals are more careless due to physiological reasons, increasing the possibility of meeting with them. When they are surprised and afraid of humans, they can be dangerous. The toxicological effects of the bite of poisonous snakes has unpredictable dynamics associated with individual characteristics of each organism. Proper and timely actions in incidents with biting snakes contribute to overcoming the toxic aggression of exogenous poison.
Key words: bites from snakes, poison, behavior, treatment

 
©2008-2011