МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2015

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Ст. Костова, А. Шеф и Й. Йорданов.
Мотивационни фактори при професионалисти по здравни грижи, работещи в държавно лечебно заведение

Н. Василева, И. Стамболова и А. Терзиева.
Удовлетвореност на студентите от специалност „медицинска сестра“ по отношение на избора
на професия и обучението

Цв. Джиганска, П. Добрилова и К. Стефанова.
Холистичен подход в обучението на професионалистите по здравни грижи

Г. Пракова, А. Иванова, А. Недялкова, В. Василева, Х. Митева и К. Костов.
Психосоциални фактори на работната среда при специалисти по здравни грижи

К. Митов.
Структура и модули на интегрираната информационна система на Медицински университет – София

К. Митов и А. Савова.
Методика за подаване на данни към регистъра на МОН за завършилите студенти на МУ – София,
с модул „Дипломиране“ на приложението „Admin Uni“

Д. Хаджиделева, Г. Чанева и А. Димитрова. Удовлетвореност на жените от общуването с акушерките

ОБЗОРИ
Д. Гавраилова, Д. Хаджиделева и А. Димитрова.
Акушерски грижи при бременни със захарен диабет

 

ORIGINAL ARTICLES
St. Kostova, A. Shef and Y. Yordanov.
Motivational factors amongst nurses working in a public hospital

N. Vasileva, I. Stambolova and A. Terzieva. Satisfaction of the nursing students in terms of the choice
of profession and training

Ts. Dzhiganska, P. Dobrilova and C. Stefanova.
The holistic approach in training of health-care professionals

G. Prakova, A. Ivanova, A. Nedyalkova, V. Vassileva, H. Miteva and K. Kostov.
Psychosocial factors in the work environment among healthcare specialists

K. Mitov.
Structure and modules of the integrated informational system of the Sofia Medical university

K. Mitov and A. Savova.
A methodology for data submission on the graduates of the Medical University of Sofia to the ministry
of education register with the module “Graduation” of the application “Admin Uni”

D. Hadzhideleva, G. Tchaneva and A. Dimitrova.
Satisfaction of women from communication with midwives

REVIEWS
D. Gavrailova, D. Hadzhideleva and A. Dimitrova.
Оbstetric care during pregnancy for women with diabetes mellitus

 
©2008-2011