МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2014

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
П. Караджов, Е. Димитрова и Кр. Илиева.
План за сестрински грижи при болни с неврохирургични операции
и черепномозъчни травми

В. Балканска.
Щрихи от образа на болните от диабет тип 2 в България. Резултати от сравнително изследване
на самоуправление на диабетната болест в 6 европейски страни

П. П. Добрилова.
Организационни аспекти на сестринските грижи в рехабилитационния процес

Д. Хаджиделева.
Формиране на комуникационни умения у студентите при обучението по акушерски грижи

М. Димитрова и Г. Чанева.
Проблеми в семействата на колостомираните пациенти

Д. Иванова.
Проблеми по отношение на спешността и интензивността на сестринските грижи за пациенти
с остър миокарден инфаркт

Д. Иванова.
Основни рискови фактори при пациенти с остър миокарден инфаркт  

С. Йотова и А. Василева.
Тенденции на разпространение на затлъстяването при лица на възраст между 20 и 40 години

А. Терзиева, Н. Василева и Г. Чанева.
Проблеми в обучението по сестрински грижи за пациенти с увреждания

Ст. Пъпанов.
Демографски процеси, осигуреност с педиатри, общопрактикуващи лекари и фармацевтични кадри
в южен централен район на България

ОБЗОРИ
М. Бечева.
Рехабилитационни дeйности при пациенти с мозъчни инсулти 

С. Богданова.
Оценяване на професионалистите по здравни грижи – избор на критерии

 

ORIGINAL ARTICLES
P. Karadjov, E. Dimitrova and Kr. Ilieva.
A nursing care plan for patients after neurosurgery and cranial-brain traumas

V. Balkanska.
Sketches from the image of patients with diabetes type 2 in Bulgaria: Results from a cross cultural study
on self-management support in six european countries

P. P. Dobrilova.
Organizational aspects of nursing in the rehabilitation process

D. Hadzhideleva.
Establishment of communication skills in students during midwifery care training

M. Dimitrova and G. Tchaneva.
Problems in the families of patients with colostomy

D. Ivanova.
Problems of urgency and intensity of nurse cares in patients with acute myocardial infarction

D. Ivanova.
Main risk factors in patients with acute myocardial infarction 

S. Iotova and A.Vasileva.
Trends in the prevalence of obesity in persons aged 20-40 years

А. Tersieva, N. Vasileva and G. Tchaneva.
Problems in the nursing care for patients with disabilities training

St. Papanov.
The demographic processes, enrollment of pediatricians, GPs and pharmaceutical executives in the south central region of bulgaria

REVIEWS
M. Becheva.
Rehabilitation activities in patients with cerebral stroke

S. Bogdanova.
Assessment of healthcare professionals – selection of criteria

 

 
©2008-2011