МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2014 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДEЙНОСТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ
М. Бечева
Медицински колеж, МУ  Пловдив
Резюме. Мозъчният инсулт е най-честата причина за тежка инвалидизация и смърт. България е на едно от първите места по заболяемост, болестност и смъртност от мозъчносъдова болест. Тя е третата водеща причина за смърт в 40-те развити индустриални страни в света след исхемичната болест на сърцето и неопластичните заболявания. Изключителното медико-социално значение на мозъчния инсулт се определя не само от голямата му честота и от сравнително високата смъртност, но и от тежката инвалидизация на голяма част от преживелите, изискващи специални социални грижи. Терапевтичните дейности при лечението му включват медикаментозна терапия, физикална терапия, състояща се от електролечебните процедури, електростимулации с нискочестотни токове, парафин, криотерапия, влажни увивания по Кенну и балнеопроцедури. Понятието за нервно-мускулна реедукация се отнася до сетивно-двигателната реактивност на болни­те със спастична хемипареза. С добър терапевтичен резултат се ползват редица специфични кинезитерапевтични техники, като предварително се снема функционалният дефицит на болните, за да се формулират целите и задачите на кинезитерапевтичната програма. В резултат от прилагането на мултидирекционен подход пациентите с мозъчен инсулт значително подобряват функционалното си състояние и качеството си на живот.
Ключови думи: мозъчен удър, рехабилитация, качество на живот

REHABILITATION ACTIVITIES IN PATIENTS WITH CEREBRAL STROKE
M. Becheva
Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary. Stroke is the most common cause of severe disability and death. Bulgaria is one of the first places on morbidity, mortality and morbidity of cerebrovascular disease. It is the third leading cause of death in the 40 industrialized countries in the world after ischemic heart disease (IHD) and neoplastic diseases. Its outstanding medical and social significance is determined not only by its high frequency and relatively high mortality, but also from severe disability of the majority of survivors requiring special care. Therapeutic activities include medication therapy, physical therapy consisting of electrotherapeutic procedures – electrostimulation with low frequency currents, paraffin, cryotherapy, wet wrapping under the Kenny‘s method and hydroprocedures. The concept of neuromuscular reeducation refers to sensory motor reactivity of patients with spastic hemiparesis. With a good therapeutic result a number of specific kinesiotechniques are used, with preliminary capturin functional deficits of patients to formulate goals and tasks of kinesitherapeutic program. With the application of multidirectional approach, patients with stroke significantly improve their functional status and quality of life.
Key words: stroke, rehabilitation, quality of life


ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ИЗБОР НА КРИТЕРИИ
С. Богданова
Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМА – София
Резюме. Представени са теоретични постановки за управлението на човешките ресурси в здравната организация. Разгледани са факторите на околната среда, които оказват влияние върху намаляване броя на професионалистите, работещи в системата на здравеопазването. Посочен е механизмът на атестирането като управленска дейност за оценка на качеството на извършваната дейност и на развитието на служителите. Анализирани са изборът на критерии за атестиране на професионалистите по здравни грижи, недостатъчните възможности за развитие при положителни оценки и са предложени примерни критерии за оценяване. Посочени са функциите, които оценъчната процедура изпълнява, и значението на длъжностната характеристика.
Ключови думи: длъжност, атестиране, професионалисти по здравни грижи, критерии, мотивация

ASSESSMENT OF HEALTHCARE PROFESSIONALS – SELECTION OF CRITERIA
S. Bogdanova
Applied Scientific Research Center of Military Epidemiology and Hygiene, Military Medical Academy – Sofia
Summary. In this paper we present theoretical arrangement of human resources management in a health organization. The factors of environment leading to the drop in the number of professionals working in healthcare system are described. The mechanism of attestation as a management activity for the assessment of the quality of officer’s work and development is shown. The selection of criteria for attestation of healtchare professionals, insufficient opportunities for development even with positive ratings are analyzed and suggested criteria for assessment are proposed. The functions of assessment procedure and its role in job description are shown.
Key words: occupation, attestation, healthcare professionals, criteria, motivation

 
©2008-2011