МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2014 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ПЛАН ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С НЕВРОХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ
И ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ ТРАВМИ

П. Караджов1, Е. Димитрова1 и Кр. Илиева2
1ФЗГ, МУ – Плевен,
2Клиника по неврохирургия, УМБАЛ – Плевен

Резюме. Следоперативният период при голяма част от неврохирургичните операции и статусът след черепномозъчни травми са тежки състояния, често с непредсказуемо протичане, висок процент на инвалидизация и смъртност. Целта на проучването е да се изработи план за сестрински грижи за пациенти с неврохирургични операции и черепномозъчни травми, чрез активно явно наблюдение на 15 болни, хоспитализирани в УМБАЛ – Плевен, Клиника по неврохирургия. По разработения план за сестрински грижи бе работено 2 седмици и по данни от проведено структурирано интервю с медицинските сестри, работещи в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ – Плевен, разработената документация е спомогнала за повишаване организацията и ефективността на работа в клиниката.
Ключови думи: план за сестрински грижи, черепномозъчни травми, неврохирургични операции

A NURSING CARE PLAN FOR PATIENTS AFTER NEUROSURGERY AND CRANIAL-BRAIN TRAUMAS
P. Karadjov1, E. Dimitrova1 and Kr. Ilieva2
1Faculty of Nursing and Midwifery, Medical University – Pleven
2Clinic of Nеurosurgery, University Multiprofile Hospital for Active Treatment – Pleven

Summary. The postoperative period in most neurosurgical interventions and the state following a cranial brain trauma are life-threatening. They often take an unpredictable course and are associated with high rates of disablement and death. The aim of the study was to design a nursing care plan for patients after they underwent neurosurgery or suffered a cranial brain trauma, by active observation of 15 patients treated at the Clinic of Neurosurgery, University Hospital – Pleven. The nursing care plan was followed for two weeks. The data from the structured interview with the nursing staff at the Clinic of Neurosurgery showed that the documentation of the plan has contributed for improvement of organization and increasing the efficacy of nursing care.
Key words: nursing care plan, cranial brain traumas, neurosurgery


ЩРИХИ ОТ ОБРАЗА НА БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 В БЪЛГАРИЯ. РЕЗУЛТАТИ ОТ СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ДИАБЕТНАТА БОЛЕСТ В 6 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
В. Балканска
Катедра „Икономическа социология”, УНСС – София
Резюме. Целта на изследването е да се разберат ролята и влиянието на ресурсите, външни от гледна точка на здравните услуги, но оказващи съществено влияние върху управлението на болестта на хронично болни от диабет тип 2. С помощта на наблюдение на връзката между отделни сегменти от всекидневния живот на хора с диабет тип 2 чрез използване на количествени и качествени методи са изследвани 1800 лица в 6 страни (България, Гърция, Холандия, Норвегия, Испания и Великобритания). Резултатите представят социалнодемографски характеристики на участниците в изследването, наличието на съпътстващи заболявания на респондентите, самооценката за качество им на живот и жизнен стил и самоуправлението им, свързано с диабетната болест. От изследването се налагат два съществени извода. Първият извод е свързан с оценка на влиянието на системите на националното здравеопазване върху всекидневния живот, самоусещането и възможностите на респондентите да съобразят променения си здравен статус с положителните страни на съответните системи. Вторият извод отразява различията, регистрирани в изследването, и е свързан с факта, че респондентите в отделните страни са възприели и следват различни практики, съответстващи или на биомедицинското разбиране за ролята на професионалистите и взаимоотношенията им с пациентите, или обратно, на общностносоциалното, основано на културата, че пациентът е преди всичко клиент на системата за здравна грижа.
Ключови думи: диабет тип 2, самоуправление на болестта, качество на живот, здравословен стил на живот, междукултурен анализ

SKETCHES FROM THE IMAGE OF PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 IN BULGARIA: RESULTS FROM A CROSS CULTURAL STUDY ON SELF-MANAGEMENT SUPPORT IN SIX EUROPEAN COUNTRIES
V. Balkanska
Department of Economic Sociology, University of National and World Economy – Sofia
Summary. The aim of the study is to understand the role and impact of resources, external to the health system, which though have significant influence on the selfmanagement of chronic illness patients with diabetes type 2. The method used is cross-sectional observational study with quantitative and qualitative measurements of 1800 respondents from six European countries (Bulgaria, Greece, Netherlands, Norway, Spain and the UK). The results provide socio-demographic characteristics of the participants, the presence of comorbidities, self-assessment of their quality of life and life style and their selfmanagement, associated with the diabetic disease. Two significant conclusions are made. The first infers the impact of the national healthcare system on everyday life, self-perception and ability to adjust the respondents’s changed health status to the positive aspects of the respective health system. The second conclusion reflects differences related to the fact that respondents might have adopted different practices based on either the biomedical or the community oriented understanding of the patient-doctor relation.
Key words: diabetes type 2, self-management support, quality of life, healthy life style, cross-national


ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В РЕХАБИЛИТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
П. П. Добрилова
Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, МУ – София
Резюме. Целта на настоящото изследване е да се проучат и анализират основните дейности на медицинската сестра в рехабилитационните болници и да се очертае тяхното развитие в зависимост от здравните потребности на пациентите. В статията е представен анализ на социологическо проучване, което е част от по-мащабно проучване върху организационните аспекти на здравните грижи в болниците за рехабилитация, осъществено с финансовата подкрепа на Съвета по медицинска наука към МУ – София, по проект „Млад изследовател” № 5/2013 г.
Ключови думи: организация, сестрински грижи, здравни потребности

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF NURSING IN THE REHABILITATION PROCESS
P. P. Dobrilova
Faculty of Public Health, The “Prof. Dr. Ivan Mitev” Branch – Vratsa, Medical University – Sofia
Summary. The aim of this study was to investigate and analyze the main activities of the nurse in rehabilitation hospitals and outline their development depending on the health needs of patients. The article presents an analysis of the poll, which is a part of a major study on organizational aspects of health care in rehabilitation hospitals, with the financial support of the Council of Medical Science at the Medical University – Sofia, on the project „Young Investigator” № 5/2013.
Key words: organization, nursing, health needs


ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ У СТУДЕНТИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО
ПО АКУШЕРСКИ ГРИЖИ

Д. Хаджиделева
Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, Медицински университет – София
Резюме. Обучението на студентите по акушерски грижи цели да формира умения в обучаваните по отношение на общуването и комуникацията с пациентките, както и адекватно поведение при различните ситуации на акушерската практика. Целта на проучването е да се разкрият съществуващите проблеми относно обучението и изграждането на комуникационни умения за осъществяване на професионални акушерски грижи на студентите от специалност „Акушерка“ на Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София. В акушерската практика възникват различни ситуации, които изискват акушерката да знае и да може да реагира правилно и адекватно, поради спецификата на психичното състояние на жената по време на бременност, раждане или при гинекологично заболяване.
Ключови думи: акушерски грижи, общуване, комуникация

ESTABLISHMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN STUDENTS DURING MIDWIFERY CARE TRAINING
D. Hadzhideleva
Healthcare Cathedra, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Training of students in obstetric care is to teach the students in terms of communication and contact with patients and adequate behavior in different situations in midwifery practice. The purpose of this study is to reveal the existing problems on the training and development of communication skills for the performance of professional obstetric care of the students of midwifery of the Faculty of Public Health, Medical University of Sofia. In obstetric practice, the different situations arise that require that the midwife know and be able to respond properly and adequately due to the specifics of the psychological state of a woman during pregnancy, childbirth or gynecological disease.
Key words: obstetric care, contact, communication


ПРОБЛЕМИ В СЕМЕЙСТВАТА НА КОЛОСТОМИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ
М. Димитрова и Г. Чанева
ФОЗ, МУ – София
Резюме. При пациентите с колостома настъпват съществени промени в начина на живот, което се отразява на техните близки и на семейството като цяло. Целта на настоящото проучване е да се разкрият проблемите, които възникват в семействата на пациентите с колостома, и справянето с грижите в домашни условия. Близките на колостомираните пациенти считат, че начинът на живот в семейството е само частично нарушен, което може да се коригира с много добре организирана помощ и подкрепа от различни специалисти. Колостомираните пациенти и техните семейства имат потребност от специализирана помощ и грижи за преодоляване на стреса и негативните емоции.
Ключови думи: пациенти, колостома, семейство

PROBLEMS IN THE FAMILIES OF PATIENTS WITH COLOSTOMY
M. Dimitrova and G. Tchaneva
Public Health Faculty, Medical University – Sofia
Summary. Patients with colostomy experience substantial changes in their lifestyle, which affect their relatives and the family as a whole. The aim of this study is to identify the problems that arise in families of patients with colostomy and dealing with home care. Relatives of patients with colostomy believe that the style of family life is only partially impaired, which can be adjusted by a very well organized help and support from various professionals. Patients with colostomy and their family have a need for specialized support and care to overcome stress and negative emotions.
Key words: patients, colostomy, family


ПРОБЛЕМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПЕШНОСТТА И ИНТЕНЗИВНОСТТА
НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Д. Иванова
УБ „Лозенец”, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме. Миокардният инфаркт е главната причина за смърт и инвалидизация на хората по целия свят. Болните с пресен миокарден инфаркт подлежат на спешна хоспитализация и на интензивни грижи. Целта на проучването е да се установят проблемите в организацията на сестринските грижи при пациентите с остър миокарден инфаркт по отношение на спешността и интензивните грижи в болничните структури. Проведено е анонимно анкетно проучване сред 70 медицински сестри, извършващи грижи за пациенти с остър миокарден инфаркт, от УБ „Лозенец” и МБАЛ „Христо Ботев” – Враца. Според медицинските сестри съществуващата организация на сестринските грижи позволява само отчасти да се осигури спешното обслужване на пациентите с поставена диагноза остър миокарден инфаркт, като е необходимо да се подобри ефективността на организацията във всички структури, през които се налага да преминават пациентите.
Ключови думи: миокарден инфаркт, спешност, интензивни грижи

PROBLEMS OF URGENCY AND INTENSITY OF NURSE CARES IN PATIENTS
WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

D. Ivanova
Lozenets University Hospital, Medical Faculty, Sofia University “Sv. Kliment Ochridski”
Summary. Myocardial infarction is the main cause of death and disability for people worldwide. Patients with recent myocardial infarction are subject to emergency hospitalization and intensive care. The purpose of this study was to identify problems in the organization of nursing care in patients with acute myocardial infarction in terms of urgency and intensive care in hospital structures. An anonymous survey of 70 nurses engaged in caring for patients with acute myocardial infarction of the University Hospital „Lozenets“ and the „Hristo Botev“ Hospital – Vratsa, was completed. According to the nurses existing organization of nursing allows only partially for the provision of emergency care to patients diagnosed with acute myocardial infarction, it is necessary to improve the efficiency of the organization in all structures, in which patients have to be treated.
Key words: myocardial infarction, emergency, intensive care


ОСНОВНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ
Д. Иванова
УБ „Лозенец”, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме. Миокардният инфаркт е заболяване, при което съществено въздействие оказват определени рискови фактори. Целта на настоящото проучване е да се установят основните рискови фактори при пациенти, приети за болнично лечение с диагноза миокарден инфаркт, и възможностите за прилагане на ефективни стратегии за тяхната превенция чрез здравословен начин на живот. Проведено е анонимно анкетно проучване при 100 пациенти, постъпили за лечение в Клиниката по кардиология на УБ „Лозенец“ през 2013 г. Получените резултати показват наличие на различни рискови фактори при по-голямата част от болните с миокарден инфаркт, което изисква по време на хоспитализацията пациентите да бъдат подпомогнати за придобиване на познания, поведенчески умения и самоотговорност.
Ключови думи: миокарден инфаркт, рискови фактори, превенция, начин на живот

MAIN RISK FACTORS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
D. Ivanova
Lozenets University Hospital, Medical Faculty, Sofia University “Sv. Kliment Ochridski”
Summary. Myocardial infarction is a condition, in which certain risk factors have significant effects. The aim of this study was to identify the main risk factors in patients admitted for hospital treatment diagnosed with myocardial infarction, and the opportunities for administration of effective strategies for prevention through healthy lifestyle. An anonymous survey of 100 patients underwent treatment in the Clinic of Cardiology of the University Hospital „Lozenets“ in 2013 was completed. The results indicate the presence of various risk factors in the majority of patients with myocardial infarction, which requires that during hospitalization patients be advised to acquire knowledge, behavioral skills and self-responsibility.
Key words: myocardial infarction, risk factors, prevention, life style


ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ЛИЦА
НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 20 И 40 ГОДИНИ

С. Йотова и А. Василева
Факултет „Здравни грижи”, МУ – Плевен
Студентка от специалност „Медицинска сестра”, МУ – Плевен

Резюме. Затлъстяването е полиетиологично заболяване на обмяната на веществата, при което се увеличава телесното тегло за сметка на мазнините, като резултат от повишен калориен внос и намален енергиен разход. Затлъстяването е наречено „епидемията на XXI век” и е сред социалнозначимите заболявания според Световната здравна организация. Целта на проучването е да се анализират водещите причини за все по-широкото разпространение на затлъстяването сред лица на възраст между 20 и 40 години. Изследването е базирано на резултатите от анонимно анкетно проучване, проведено в периода 1 ноември – 1 декември 2013 г. при 80 лица на възраст между 20 и 40 години от Плевенска област. Според проведеното изследване около 30% от участниците мъже и 40% от жените страдат от затлъстяване, а главните причини за това са консумацията на „бързи закуски” – 26%, хранене основно с пържено и печено – 25%, неправилен режим на хранене – 19%, нередовна физическа активност – 13%, свръхконсумация на сладки и шоколадови продукти – 12%, консумация на алкохол и газирани напитки по време на хранене  5%. Друг основен проблем, освен нездравословния начин на живот, е незаинтересоваността на проучените лица от свръхтеглото и последиците за здравето им.
Ключови думи: затлъстяване, здравословен начин на живот, рискови фактори

TRENDS IN THE PREVALENCE OF OBESITY IN PERSONS AGED 20-40 YEARS
S. Iotova and A.Vasileva
Faculty of Health Care, Medical University – Pleven
A student majoring in Nursing, Medical University – Pleven

Summary. Obesity is a polietiological disease of metabolism, in which body weight increases at the expense of fat as a result of increased imports and reduced caloric energy consumption. Obesity is called „epidemic of the 21 century“ and is among the socially significant diseases according to the World Health Organization. The aim of this study was to analyze the leading causes of increasing prevalence of obesity among persons aged between 20 and 40 years. The study was based on the results of an anonymous survey, conducted between 1 November–1 December 2013, with 80 persons aged between 20 and 40 years from the Pleven region. According to the survey 30% of male participants and 40% of women are obese, and the main reasons are consumption of fast foods – 26%, feeding mainly fried and roasted – 25%, irregular diet – 19%, irregular physical activity, 13% overconsumption of sweets and chocolate products – 12%, consumption of alcohol and soft drinks during meals – 5%. Another major problem, except the unhealthy lifestyle, is the lack of interest of the examined persons by the overweight and the effects for their health.
Key words: obesity, healthy lifestyle, risk factors


ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ
С УВРЕЖДАНИЯ

А. Терзиева, Н. Василева и Г. Чанева
МБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, ФОЗ
Резюме. Обучението на студентите от специалност „медицинска сестра“ по отношение на грижите за деца и възрастни с увреждания изисква изграждането на умения, отговарящи на техните потребности от грижи. Целта на представеното проучване е да се установят основните проблеми, които срещат студентите по време на обучението по сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания. Според мнението на студентите грижите за пациентите с увреждания водят както до физическо, така и до емоционално натоварване. Те считат, че състоянието на пациентите се отразява на комуникацията с тях, поради което е необходима допълнителна подготовка и обучение.
Ключови думи: грижи, увреждания, обучение на студенти

PROBLEMS IN THE NURSING CARE FOR PATIENTS WITH DISABILITIES TRAINING
А. Tersieva, N. Vasileva and G. Tchaneva
Faculty of Public Health, “Tsaritsa Yoanna” Hospital – ISUL
Summary. Training of students in nursing care for children and adults with disabilities require building of skills to meet the patients’ needs for caring. The aim of this study was to establish the main problems for students during nursing training in the cares for children and adults with disabilities. According to the students, care for patients with disabilities leads to both physical and emotional stress. They believe that the patient condition affects the communication, and therefore further training and education are needed.
Key words: nursing care, disabilities, taining of students


ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ, ОСИГУРЕНОСТ С ПЕДИАТРИ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ
И ФАРМАЦЕВТИЧНИ КАДРИ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ

Ст. Пъпанов
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Наблюдаваните демографски процеси в България и емиграцията на много лекари, както общопрактикуващи, така и педиатри и магистър-фармацевти, ни насочи да направим анализ на демографските процеси, осигуреността с педиатри, общопрактикуващи лекари и фармацевтични кадри на Южен централен район на България.
Ключови думи: демография, фармацевти, педиатри, общопрактикуващи лекари

THE DEMOGRAPHIC PROCESSES, ENROLLMENT OF PEDIATRICIANS, GPs AND PHARMACEUTICAL EXECUTIVES IN THE SOUTH CENTRAL REGION OF BULGARIA
St. Papanov
Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv
Summary. The observed demographic processes in Bulgaria and the emigration of many doctors as GPs and pediatricians and pharmacy masters provoked us to make an analysis of the demographic processes, enrollment of pediatricians, general practitioners and pharmaceutical executives in the South Central region of Bulgaria.
Key words: demography, pharmacists, pediatricians, general practitioners

 
©2008-2011