МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2013

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАИТИ
П. Бикова, М. Димитрова и Г. Чанева.
Потребности от сестрински грижи в дома за пациенти през следоперативния период

Ив. Сербезова.
Методика за реализиране на интерактивна техника чрез видеофилми           

Ал. Андонова.
Структурно-функционалният модел на факторите, влияещи позитивно върху академичната мотивация на студентите от специалност „медицинска сестра” и „акушерка”
           
Р. Стоянова.
Връзка между оценките за справедливост на заплащането и нагласите за текучество на медицински
сестри от южен централен район на България    

Л. Перусанова-Павлова.
Информираност на младите хора относно репродуктивното здраве   

Р. Горанова и Д. Щерева.
Желание на специалистите по здравни грижи за продължаващо обучение по въпросите на естественото хранене в ранна детска възраст
           
Р. Дойновска и В. Васева.
Отношение на медицинските сестри към начините на използване на консумативите в професионалната им дейност         

Цв. Валентинова, М. Балашкова, в. Недкова-Миланова и Л. Гаджелова.
Обучението по комуникативни умения на студенти по медицина и здравни грижи – очаквания, мнения и препоръки

           
ОБЗОРИ

М. Божкова.
Кинезитерапевтични насоки при лечение на хронични болки в кръста

Т. Стоев Д. Шопов и В. Сыпченко.
Стресогенни фактори и влиянието им върху подрастващите в съвременната социална среда
           
М. Желева.
 Деонтологично-правни проблеми при медицинското обслужване на терминално болни   
 

 
©2008-2011