МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2013 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ НАСОКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ БОЛКИ В КРЪСТА
М. Божкова
Медицински колеж, МУ – Пловдив
Резюме. Препоръките за лечението на болки в кръста претърпяват в наши дни важни промени. Тези промени могат да се обобщят в преминаване от пасивно към активно лечение. Кинезитерапевтичната програма за повлияване на хронични болки в кръста включва тренировка за подвижност на тазобедрените стави, тренировка за флексори и екстензори на трупа, както и упражнеиня за сензорно-моторна репрограмация. За подобряване на подвижността се използват четири активни метода, включващи динамични упражнения, пасивен или активен статичен стречинг. Използва се мултидирекционен метод за постигане на единство в лумбо-абдоминално-пелвисната мускулатура.
Ключови думи: болки в кръста, подвижност, тренировка, сензорно-моторна репрограмация

KYNESIOTHERAPY GUIDELINES ON THE TREATMENT OF CHRONIC LOW BACK PAIN
M. Bozhkova
Medical College, MU – Pleven
Summary. The guidelines on the treatment of low back pain undergo important changes currently. These changes can be summarized as a transition from the passive to active treatments. Kynesiotherapeutic program on the management of chronic low back pain includes a workout for flexibility of hip joint, the workout for trunk flexors and extensors as well as exercises for a sensory-motor reprogrammation. Four active methods are used for the improvement of flexibility including dynamical exercises and passive or active static stretching. A multidirectional method is applied for the achievement integration of lumbar-abdominal-pelvic muscles.
Key words: low back pain, flexibility, workout, sensory-motor reprogrammation


СТРЕСОГЕННИ ФАКТОРИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ПОДРАСТВАЩИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛНА СРЕДА
Т. Стоев1 Д. Шопов1 и В. Сыпченко2
1Медицински университет – Пловдив, България
2Славянски държавен педагогически университет – Славянск, Украйна

Резюме. Настоящият материал е опит в теоретичен план, чрез ползване на системен подход, да се изведат възможните негативно влияещи фактори върху психическото състояние, мотивацията, поведението, здравето и върху личностното развитие на подрастващите в съвременната социална среда. Подчертава се, че въздействията зависят в голяма степен от биологичните и от генетично определени индивидуални разлики. Много изследвания доказват редица стресорни въздействия на равнище семейство, училище, референтна група. Отношенията между институциите, законите, правилата, нормите и контролът за спазването им често определят поведението на подрастващите. Негативните въздействия в социалната среда са много. Те не могат да бъдат напълно премахнати, но е необходимо да се осъзнае тяхното значение и системно и задълбочено да се работи на всички равнища за тяхното намаляване, за да имаме физически и психически здраво поколение.
Ключови думи: стресогенни фактори, съвременна социална среда, негативни последици, поведение

STRESSFUL FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON MODERN ADOLESCENTS SOCIAL ENVIRONMENT
T. Stoev1, D. Shopov1 and V. Sypchenko2
1Medical University – Plovdiv, Bulgaria
2Slavonic State Pedagogical University – Slavic, Ukraine

Summary. The report is an attempt using a system approach theoretically to outline possible negative factors affecting the mental state, motivation, behavior, health and the personal development of young people in today‘s social environment. It is emphasized that the effects depend greatly on the biological and genetic determination of individual differences. Many studies have shown a number of stressor effects at the level of family, school, and reference group. The relationship between the institutions, laws, rules, standards and monitoring compliance with them is often crucial for the behavior of adolescents. The negative effects of social environment are multiple. They can not be completely eliminated, but it is necessary to realize their importance and systematically and thoroughly to work at all levels to reduce them if we want to have physically and mentally healthy generation.
Key words: stressful factors, contemporary social environment, negative impacts, behavior


ДЕОНТОЛОГИЧНО-ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ
М. Желева
Неврологично отделение, МБАЛ „Д-р Д. Чакмаков” – Раднево
Резюме. Напредъкът в медицинската наука подобри възможностите на лекарите да се справят с много въпроси, свързани с грижите в края на живота. Независимо от това, грижите за терминално болните остават област от медицината, която исторически не е получила вниманието, което заслужава. Макар че изследователската работа, насочена към лечение на заболяванията, има приоритет, трябва да се отделя повече внимание на развитието на палиативните грижи и на подобряването на способността на лекарите да оценяват и да се справят с медицинските и психологичните компоненти на симптомите при терминалните заболявания. Фазата на умиране трябва да се познава и зачита като важна част от живота на дадено лице. Тъй като в много страни нараства общественият натиск за възприемане на асистираното самоубийство и евтаназията като приемливи варианти за край на страданието при терминално болните, етичният императив за подобряване на палиативните грижи в терминалната фаза на живота се превръща в ясно определена цел. При лечението на терминално болни пациенти, които поради естеството на физическото и емоционално си състояние са много уязвими, лекарите трябва да поддържат висок стандарт на професионални и етични грижи. Това изискване се базира на признаването на ценността на пациентите като човешки същества и тяхната уникалност като индивиди.  Да се усъвършенстват знанията и уменията трябва да е приоритетна отговорност на всеки, който се среща с човешката болка. Трябва да се разчупят стените на болката, на необлекчимите симптоми, на затварянето в себе си. И над всичко трябва да се запази разбирането, че пациентът и семейството му са изправени пред най-големите трудности, а целта на медицинските специалисти е да им помагат във воденето на техните собствени битки с цялата компетентност и състрадание, на които са способни.
Ключови думи: терминално болни, човешки същества, палиативни грижи, болка

DEONTOLOGICAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE MEDICAL SERVICE OF TERMINALLY ILL PATIENTS
M. Zheleva
Department of Neurology, MHAT "Dr. D. Chakmakov" – Radnevo
Summary. The advancement in medical science improved the possibilities of doctors to solve many questions, relevant with the cares at the end of life. Notwithstanding that, the cares of the terminally ill patients remain a medicine area, which historically has not got the attention that it deserves. Even though the research work, which is directed to the treatment of diseases, has a priority, more attention has to be paid to the development of palliative cares and to improvement of the doctor‘s ability to estimate and manage medical and psychological components of the symptoms of terminal diseases. The stage of dying must be known and respected as an important part of person’s life. In view of the fact that the public pressure for adoption of assisted suicide and euthanasia as acceptable variants for the end of suffering of terminally ill patients increases in many countries, ethical imperative for improving palliative cares in the terminal stage of life turns into a clearly definite purpose. The doctors must maintain high standard of professional and ethical cares when they treat terminally ill patients, who are more vulnerable due to the nature of their physical and emotional state. This requirement is based on the recognition of the value of the patients like human beings and their uniqueness as persons. Advances in the knowledge and skills must be a prioritized responsibility of everybody who encounters patient’s pain. The pain’s walls have to be removed as well as unattended symptoms and shrinking into oneself. Before everything else, the believe that the patient and his family are faced with the strongest difficulties has to be preserved. The purpose of the medical specialists is to help the patient and his family to lead their own struggles with all the competence and compassion, of which they are capable.
Key words: terminally ill patients, human beings, palliative cares, pain

 
©2008-2011