МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

3/2013 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ПОТРЕБНОСТИ ОТ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ В ДОМА ЗА ПАЦИЕНТИ ПРЕЗ СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД
П. Бикова, М. Димитрова и Г. Чанева
Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ – София
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се разкрият и обосноват потребностите от сестрински грижи за пациенти в следоперативния период в домашни условия. Материали и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване с пациенти в следоперативния период след проведено хирургично лечение в някои университетски болници. Използвана е медицинската документация на пациентите относно поставената диагноза при изразено тяхно съгласие за участие в проучването. Включени са 102-ма пациенти, лекувани в хирургичните отделения и клиники през февруари и март на 2013 година. Необходимо е създаването на организация и механизъм за предоставяне на професионални сестрински грижи за пациенти в дома след проведено хирургично лечение, отговарящи на съществените и важни потребности от грижи, тъй като в настоящите условия пациентите се справят сами без достатъчно информация, подготовка и професионална медицинска помощ.
Ключови думи: потребности, сестрински грижи в дома, следоперативен период

PATIENTS’ NEED FOR HOME NURSING CARE IN POSTOPERATIVE PERIOD
P. Bikova, M. Dimitrova and G. Tchaneva
Department of „Health Care“, FOS, MU – Sofia
Summary. The aim of the study was to reveal and justify the need for nursing care of patients in the postoperative period at home. Materials and Methods: An anonymous survey of patients in the postoperative period after surgical treatment in several university hospitals. The medical records of patients in relation to diagnosis were used, with an expressed consent to participate in the study. The study included 102 patients treated in surgical wards and clinics in February and March 2013. The establishment of organization and mechanism for providing professional nursing care for patients at home following surgical treatment meeting essential and important need for care is required since under the current conditions patients cope without having sufficient information, training and professional medical help.
Key words: needs, home nursing care, postoperative period


МЕТОДИКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНИКА ЧРЕЗ ВИДЕОФИЛМИ
Ив. Сербезова
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи”, Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме. В съвременния свят на информационен бум профилът на медицинските сестри, акушерки и кинезитерапевти е силно повлиян от дигиталните технологии. Това налага търсене на разнообразни педагогически решения за представяне на учебна информация, за да бъде учебният процес по-динамичен и интересен и да се предостави възможност за определяне на свой собствен темп при усвояване на учебното съдържание от студентите. Такова е основанието за изготвяне на обучителни видеофилми по Здравни грижи.
Ключови думи: интерактивно обучение; медицински сестри; акушерки; кинезитерапевти; учебни видеофилми; здравни грижи

METHODOLOGY FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGY USING VIDEOFILMS
Iv. Serbezova
Faculty of Public Health and Health Care, Ruse University „Angel Kanchev“
Summary. In the modern world of information explosion, the profile of nurses, midwives and therapists seems heavily influenced by digital technology. This requires searching for various pedagogical decisions for presenting educational information. This makes learning process more dynamic and interesting and allows for the determination of its own pace in learning the curriculum by the students. This is the basis for development of training videos for health care.
Key words: interactive training nurses, midwives, physical therapists, educational videos, health care


СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНИЯТ МОДЕЛ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ПОЗИТИВНО ВЪРХУ АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА”
Ал. Андонова
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Мотивацията на личността за обучение е динамичен процес, зависим от редица вътрешни и външни фактори. Установяването на факторите, влияещи позитивно върху академичната мотивация на студенти би подобрило нивото им на мотивация за обучение в избраната специалност. Проведено е проучване сред 431 студенти от специалност „Медицинска сестра” и „Акушерка”. На базата на направените изследвания и анализи беше създаден структурно-функционален модел на факторите, които се отразяват позитивно върху академичната мотивация на студентите. Моделът е изработен чрез математико-статистическите методи и моделиране.
Ключови думи: мотивация, фактори, структорно-функционален модел.

A STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF THE FACTORS INFLUENCING POSITIVELY THE ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS MAJORING
IN THE NURSING AND MIDWIFERY

Al. Andonova
Department Health Care, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
Summary. The motivation of the individual for learning is a dynamic process, which is influenced by a number of internal and external factors. Identifying the factors impacting positively the academic motivation of students would improve their level of motivation for training in the selected specialty. The study has been conducted among 431 students from the nursing and midwifery specialties. Based on the survey and analysis performed a structural-functional model of factors impacting positively the academic motivation of students was created. The model is developed using mathematical methods and statistical modeling.
Key words: motivation, factors, structural-functional model


ВРЪЗКА МЕЖДУ ОЦЕНКИТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ НА ЗАПЛАЩАНЕТО
И НАГЛАСИТЕ ЗА ТЕКУЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОТ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ

Р. Стоянова
ФОЗ, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се изследва връзката между оценките за справедливо заплащане на труда на медицинските сестри от Южен централен район на България и нагласите им за текучество. Проведено е пилотно анкетно проучване през периода ноември 2012-март 2013 г., в което са включени 136 медицински сестри от Южен централен район на България. Използвани са дескриптивни и непараметрични анализи. Резултатите установиха, че медицинските сестри определят като несправедливи и напълно несправедливи: методиката, по която им се заплаща – 58,8% (n = 80); разпределението на средствата за фонд работна заплата (ФРЗ) между различните категории персонал в лечебното заведение – 57,3% (n = 78); нивото на заплащане, в сравнение със задълженията и очакванията към тях – 60,3% (n = 82); заплащането им в сравнение с други квалифицирани професии (например учители, здравни инспектори и др.) – 74,3% (n = 101). При около 40% от респондентите усещането за несправедливост влияе върху нагласите за текучество. Заплащането на труда на медицинските сестри има както пряк, така и косвен ефект върху удовлетвореността им от работата и оттам – върху нагласите им за текучество.
Ключови думи: справедливост, възнаграждения, медицински сестри, текучество.

RELATIONSHIP BETWEEN EVALUATIONS OF THE FAIRNESS OF PAYMENT
AND TURNOVER ATTITUDES OF NURSES IN THE SOUTH
CENTRAL REGION OF BULGARIA

R. Stoyanova
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary. The aim of the study was to investigate the relationship between assessments of fairness of the remuneration of nurses from the South Central region of Bulgaria and their turnover attitudes. A pilot survey, which included 136 nurses from the South Central region of Bulgaria, was conducted between Novembers 2012 – March 2013. Descriptive and non-parametric analyses were used. The results revealed that nurses perceived as unfair and totally unfair as follows: the methodology of payment – 58,8% (n = 80 ); the allocation of funds for wages between different categories of hospital staff – 57,3% (n = 78 ); the level of payment compared to their obligations and expectations – 60,3% (n = 82 ); their own payment compared to other qualified professionals (e.g. teachers, health inspectors , etc.) – 74,3% (n = 101). In about 40% of the respondents, the perception of unfairness of remuneration affected their turnover attitudes. Payment of nursing work had direct and indirect effects on their job satisfaction and hence on their attitudes towards turnover.
Key words: fairness, remuneration, nursing turnover


ИНФОРМИРАНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТНОСНО РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ
Л. Перусанова-Павлова
Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” – София
Резюме. Репродуктивното здраве означава постигане на пълно физическо, психическо и социално благосъстояние, разглеждано в контекста на репродуктивните функции и процеси. Целта на настоящото проучване е да се установи информираността на младите хора по отношение на проблемите, свързани с репродуктивното здраве, сексуалния и семейния живот, и да се очертаят тенденциите и насоките в традициите на съвременното общество. Проведено е пилотно проучване с 40 студенти от Медицинския факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. Резултатите показват, че водещият проблем на младите хора в България е, че не са достатъчно добре информирани относно сексуалното и репродуктивното здраве и че не са достатъчно подготвени за сексуален живот и вземането на решения относно родителските функции. Традициите за създавене на семейство също са променени.
Ключови думи: репродуктивно здраве, сексуален живот, родителски функции, семейство, млади хора

AWARENESS OF YOUNG PEOPLE OF REPRODUCTIVE HEALTH
L. Perusanova-Pavlova
Faculty of Medicine, Sofia University „Sv. Kliment Ohridski“ – Sofia
Summary. Reproductive health means to achieve complete physical, mental and social well-being considered in the context of reproductive functions and processes. The aim of the study was to determine the awareness of young people of the issues related to reproductive health, sexual and family life and to identify trends and directions in the traditions of modern society. A pilot study was conducted on 40 students of the Medical Faculty of Sofia University St. Kliment Ohridski. The results show that the leading problem for young people in Bulgaria is that they are not sufficiently well informed about sexual and reproductive health and that they are not adequately prepared for their sexual lives and decisions on parental functions. Traditions for making a family are also changed.
Key words: reproductive health, sex life, parental functions, family, young people


ЖЕЛАНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Р. Горанова1 и Д. Щерева2
1Катедра по медицинска етика и право, ФОЗ, МУ – София
2Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ – София

Резюме. Продължаващото обучение на работещите в сферата на здравеопазването е от съществено значение за поддържането на добри клинични практики. Ускореният темп в развитието на медицинската наука и технологиите налага лекари, медицински сестри и други здравни специалисти да поддържат и да усъвършенстват своите знания и умения през целия си професионален път. Това е предпоставка за предоставянето на безопасни, качествени и високо ефективни здравни услуги. Проблем с голяма актуалност в обществото през последните години е значението на естественото хранене в ранна детска възраст като протективен фактор по отношение на детската и майчината заболяемост. Актуалните препоръки на Световната здравна организация и УНИЦЕФ във връзка с кърменето все още отстъпват място на традиционните практики, свързани с късно иницииране на кърменето, ранно даване на вода на кърмачетата, ранно захранване и преминаване от естествено към смесено или изкуствено хранене. Настоящото изследване проучва желанието на здравните специалисти (медицински сестри и акушерки) за продължаващо обучение по въпросите на естественото хранене.
Ключови думи: продължаващо обучение, естествено хранене, изключително кърмене, здравни специалисти

HEALTH CARE PROFESSIONALS’ DEMAND FOR CONTINUING EDUCATION ON BEST BREASTFEEDING PRACTICES
R. Goranova1 and D. Shtereva2
1Department of Medical Ethics and Law
2Department of Healt Economics

Summary. Continuing education of health care professionals is essential for good clinical practice. Due to the accelerated development of medical science and technologies, physicians, nurses and other health professionals must maintain and improve their knowledge and skills throughout their careers. Breastfeeding benefits for mother’s and child’s health are well known, but global recommendations of WHO and UNICEF in reference to infant and young child nutrition are not implemented. Traditional practices include early cessation of exclusive breastfeeding, early introduction of water, juices, formula and solid foods. The study explores health care professionals’ (nurses and midwifes) attitudes towards continuing education on best breastfeeding practices.
Key words: continuing education, exclusive breastfeeding, breastfeeding promotion, health professional


ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ КЪМ НАЧИНИТЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУМАТИВИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ
Р. Дойновска1 и В. Васева2
1 Клиника по пневмология и фтизиатрия,
2Учебно-научен отдел
ВМА – София

Резюме. Разходите за консумативи и материали в болницата постоянно се увеличават. Причините са разнопосочни и невинаги зависят от работещите в лечебното заведение. Медицинските сестри като основни техни потребители биха могли при разумно планиране да направят значителни икономии за болницата. Целта е да се проучи нивото на информираност на сестрите за цените на консумативите и за контрола върху ефективното им използване. Анкетирани са 65 медицински сестри от ВМА – София, през 2013 г. Получените резултати показват, че 68.8% от анкетираните имат икономически познания за своята работа. Всички анкетирани са посочили, че има контрол от старшите сестри при употребата на материалите и консумативите и над 80% смятат, че разполагат с достатъчно и разноообразни по вид консумативи. Наблюдава се засилен интерес към ценовоориентирани ефективни практики за употребата на консумативите в болницата.
Ключови думи: медицински сестри, материални запаси, контрол, ефективна употреба, обучение

NURSES’ ATTITUDE TO THE MODES OF USE OF CONSUMABLES IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY
R. Doynovska1 and V. Vaseva2
1Clinic of Pneumology and Phtysiatry, Military Medical Academy – Sofia
2Educational Scientific Department, Military Medical Academy – Sofia
Summary. The expenditures on consumables and materials in hospitals continuously increase. The reasons for this are various and they not always depend on the employees in a medical center. Being the main consumers, nurses can realize significant saving of hospital costs with reasonable planning. The aim of the study was to explore the level of awareness of nurses on the price of consumables and the control on their effective usage. 65 nurses from Military Medical Academy were surveyed in 2013. The obtained results show that 68.8% of respondents possesses economic knowledge about their own activity; all the respondents answered that senior nurses control the usage of materials and consumables; over 80% believes that sufficient and various consumables are available. An increasing interest to price-oriented practices of using hospital consumables is observed.
Key words: nurses, material resources, control, effective use, training


ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА
И ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ОЧАКВАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Цв. Валентинова, М. Балашкова, В. Недкова-Миланова и Л. Гаджелова
Сектор „Обща медицина”, МУ – Плевен
Резюме. Изследването цели да проучи предварителните очаквания и желания на студентите от специалностите „Медицина”, „Медицинска сестра” и „Акушерка”, свързани с предстоящото им обучение по комуникативни умения като свободноизбираема дисциплина. Използвано е анонимно анкетно проучване, обхващащо общо 126 студенти от трите специалности, проведено при започване на обучението им. Резултатите показват добра мотивираност за участие и убеденост в ползата от подобно обучение за бъдещата дейност на всички медицински специалисти.
Ключови думи: комуникативни умения, студенти по медицина, медицински сестри, акушерки

TRAINING IN COMMUNICATION SKILLS OF MEDICAL AND HEALTH CARE STUDENTS: EXPECTATIONS, OPINIONS AND RECOMMENDATIONS
Ts. Valentinova, M. Balashkova, V. Nedkova-Milanova and L. Gadjelova
Department of General Medicine, Medical University – Pleven
Summary: The present study aims to explore the expectations and desires of the students in medicine, nursing and midwifery associated with their expected training in communication skills as an optional discipline. The study used an anonymous questionnaire including 126 students from the three specialties at the beginning of their courses. The results showed a high motivation for participation and assurance in the benefits of such training for the future work of all medical professionals.
Key words: communication skills, students of medicine, nurses, midwifes

 
©2008-2011