МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2012
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
М. Драганова и Т. Веков.
Бюджетът на времето като елемент на болничния мениджмънт

Т. Веков.
Български фармацевтичен пазар -- анализ на лекарствената политика и пазарните сегменти

М. Варнева.
Мнение на дентални лекари, практикуващи в град Варна, относно качеството на работа в самостоятелните медико-технически лаборатории по зъботехника и обучението на студентите по зъботехника в Медицински колеж -- Варна, 2008

В. Пройчев и Е. Петкова.
Постоперативна рехабилитация при травми на коляното под епидурална аналгезия и пасивна перманентна мобилизация

ОБЗОРИ
Д. Гавраилова и С. Илиева.
Препоръки за добра практика при хипертиреоидизъм и бременност

В. Донкина и Р. Дойновска.
Емоционална интелигентност и психологична грамотност в медицинските грижи

СТУДЕНТСКИ ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ

НОВОСТИ

 

ORIGINAL ARTICLES
M. Draganova and T. Vekov.
Time budget as an element of hospital management

T. Vekov.
Bulgarian pharmaceutical market: analysis of drug policy  and segments of marketing

M. Varneva.
Opinions of dentists practicing in Varna on the quality of work  in the independent dental technician laboratory  and training of dental technician students  at the Medical College -- Varna, 2008

V. Proychev and E. Petkova.
Postoperative rehabilitation of knee traumas  under epidural analgesia and continuous passive motion

REVIEWS
D. Gavrailova and S. Ilieva.
Good clinical practice guidelines in hyperthyroidism  and pregnancy

V. Donkina and R. Doinovska.
Emotional intelligence and psychological literacy in nursing

STUDENTS’ HEALTH PROJECTS

NEWS

 
©2008-2011