МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2012 - ОБЗОРИ
line decor
  
 
 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ПРИ ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ И БРЕМЕННОСТ
Д. Гавраилова и С. Илиева
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Бременността се придружава от сериозни изменения в тиреоидната продукция на майката, водещи до особености в протичането на тиреоидните заболявания. Това налага определен подход в диагностиката, проследяването и лечението им. Автоимунната дисфункция на щитовидната жлеза остава честа причина за хипертиреоидизъм, а повече от 85% от всички случаи са за сметка на базедовата болест. Неконтролиран хипертиреоидизъм, особено през втората половина на бременността, може да доведе до множество фетални и неонатални усложнения. Използването на препоръки за добра клинична практика има за цел опазване на майчиното здраве и избягване на неблагоприятните ефекти върху бременността и плода.
Ключови думи: хипертиреоидизъм, бременност, усложнения, препоръки за добра практика

GOOD CLINICAL PRACTICE GUIDELINES IN HYPERTHYROIDISM AND PREGNANCY
D. Gavrailova and S. Ilieva
Faculty of Public Health, Medical University -- Sofia

Summary. Pregnancy is accompanied by significant changes in maternal thyroid production, leading to specifics in the course of thyroid diseases. This requires a certain approach to the diagnosis, monitoring and treatment. Autoimmune thyroid dysfunction remains a common cause of hyperthyroidism and more than 85% of all cases are attributed to Basedow’s disease. Uncontrolled hyperthyroidism, especially in the second half of pregnancy may result in multiple fetal and neonatal complications. The use of good clinical practice guidelines aims at protecting the mother’s health and avoiding the undesirable effects on pregnancy and fetus.
Key words: hyperthyroidism, pregnancy, complications, good clinical practice guidelines

 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПСИХОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ
В. Донкина(1) и Р. Дойновска(2)
(1)Център по психично здраве и превенция, ВМА -- София,
(2)Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМА – София


Резюме. В статията се разглеждат емоционалните възприятия и преживявания на пациента в болничния стационар в контекста на неговите взаимоотношения и комуникация с лекуващия го екип. Търси се отговор на въпроса страдат ли предлаганите медицински грижи от липса на емоционална интелигентност и ако това е така, кои са социално-психологичните, личностните и отношенческите фактори, които го предопределят. Поставя се въпросът за това кой се грижи за членовете на медицинските екипи при прояви на професионален стрес и се прави обзор на коментираната в литературата проблематика.
Ключови думи: пациент, медицински грижи, комуникация, здравни специалисти, емоционална интелигентност, бърнаут синдром, балинтови групи, терапевтични умения, идентификация

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PSYCHOLOGICAL LITERACY IN NURSING
V. Donkina(1) and R. Doinovska(2)
(1)Center of Psychiatric Health and Prevention, MMA -- Sofia,
(2)Clinic of Pneumology and Phthisiatrics, MMA – Sofia


Summary. The article examines the patient’s emotional perceptions and experience during the period of hospitalization, in the context of her/his relations and communication with the treating team. It tries to find an answer to the question whether the delivery of medical care suffers from a lack of emotional intelligence and explores the psycho-social, personal and relational factors that create it. Presenting an up-to-date overview of the literature in the relevant filed, it also examines the treatment of medical team members in case of manifested professional stress.
Key words: patient, medical care, communication, health care providers, emotional intelligence, burn-out syndrome, Balint groups, therapy skills, identification

 
©2008-2011