МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2012 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

БЮДЖЕТЪТ НА ВРЕМЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА БОЛНИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
М. Драганова и Т. Веков
ФОЗ, Медицински университет -- Плевен

Резюме. Целта на представеното изследване е да се анализират използваните у нас основни методи/подходи за изучаване на бюджета на времето на медицинските сестри от болничната помощ и да се опишат предимствата и недостатъците им. Проучването се основава върху систематичен анализ на научни публикации и рецензирани научни сборници и списания.
Ключови думи: медицински сестри, болнична помощ, бюджет на време


TIME BUDGET AS AN ELEMENT OF HOSPITAL MANAGEMENT
M. Draganova and T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven

Summary. The aim of this study was to analyze the basic methods / approaches used in our country for studying the time budget of hospital nurses and to describe the advantages and disadvantages. The study was based on a systematic analysis of peer-reviewed scientific publications and scientific books and journals.
Key words: nurses, hospital care, time budget

 

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПАЗАР -- АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА И ПАЗАРНИТЕ СЕГМЕНТИ
Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен

Резюме. Пазарът на медикаменти през последното десетилетие в България утроява своята стойност. Факторите, които влияят на този процес, са реимбурсната система в сектора на задължителното здравно осигуряване, агресивната маркетингова политика на фармацевтичните производители и липсата на лекарствена политика, насочена към генеричната пенетрация в лекарските прескрипции. Лекарствената политика в областта на онкологичните заболявания през 2011 г. е основен фактор за нормативното нарастване на цените на медикаментите, водещо до дефицит в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Неефективността на лекарствената политика води до множество негативи за пациентите -- висока цена на самоучастие във финансирането на медикаментозното лечение, ниска достъпност до лекарствени терапии, лош терапевтичен къмплайънс и в крайна сметка ниски резултати и качество на здравните услуги.
Ключови думи: фармацевтичен пазар, лекарствена и реимбурсна политика, аптечен фармацевтичен сегмент, болничен фармацевтичен сегмент

BULGARIAN PHARMACEUTICAL MARKET: ANALYSIS OF DRUG POLICY AND SEGMENTS OF MARKETING
T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. For the last decade, pharmaceutical market in Bulgaria has triplicated its worth. The factors that have influence on this process include the reimbursement system in the sector of mandatory health insurance, the aggressive marketing policy of pharmaceutical manufacturers and the lack of drug policy, directed to generic penetration in the physicians’ prescriptions. In 2011, the pharmaceutical policy in the area of oncological diseases was a major factor for the normative increase of drug prices, which led to a deficit in the budget of the National Health Insurance Fund. The ineffectiveness of the drug policy has multiple negative impacts on the patients: high-cost self-financing of the medicinal treatment, low accessibility to drug therapies, poor therapeutical compliance and, as a result of all that, low results and quality of health care services.
Key words: pharmaceutical market, drug and reimbursement policy, pharmacy pharmaceutical segment, hospital pharmaceutical segment

 

МНЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ПРАКТИКУВАЩИ В ГРАД ВАРНА, ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА
В САМОСТОЯТЕЛНИТЕ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЗЪБОТЕХНИКА И ОБУЧЕНИЕТО
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗЪБОТЕХНИКА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ -- ВАРНА, 2008

М. Варнева
Медицински колеж, Медицински университет – Варна

Резюме. Лечебната дейност в денталната медицина е амбулаторно-поликлинична и се извършва от дентален екип. Зъболекарят, зъботехникът и денталният асистент формират екип от специалисти, който се грижи за зъбното здраве на пациентите. Ръководител на екипа е денталният лекар, имащ за задача да надзирава изпълнението на делегираните задачи и задълженията на всеки един от членовете на този екип. Цялостната грижа за пациента и цялостното впечатление, което той запазва след лечението зависят не само от зъболекаря, но и от работата и участието на всеки член в екипа. Зъботехникът, следвайки указанията на денталния лекар, изпълнява самостоятелно отговорни задачи, свързани с изработването на зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати, шини и други дейности в зъботехническата практика. Цел на обучението по зъботехника в Медицинския колеж -- Варна, е да съхрани всичко добро от досегашния опит, да осъвременява непрекъснато учебните програми и материалната база, да прави качествен подбор на студенти и да осигури необходимите им знания, умения и навици за по-добро зъботехническо обслужване на населението, адекватно на новите реалности. Цел на настоящото изследване е да се установи качеството на работа в самостоятелните медико-технически лаборатории по зъботехника в град Варна и обучението на студентите по зъботехника в Медицинския колеж -- Варна. Обект на изследване са 28 дентални лекари, практикуващи на територията на Варна и ползващи услугите на зъботехническите лаборатории, намиращи се в града. Изследването е реализирано чрез анкетно проучване в края на 2008 г. в град Варна.
Ключови думи: качество, зъбопротезни конструкции, обучение, дентален екип

OPINIONS OF DENTISTS PRACTICING IN VARNA ON THE QUALITY OF WORK IN THE INDEPENDENT DENTAL TECHNICIAN LABORATORY AND TRAINING OF DENTAL TECHNICIAN STUDENTS AT THE MEDICAL COLLEGE -- VARNA, 2008
M. Varneva
Medical College, Medical University – Varna

Summary. Medical care in dentistry is ambulatory-polyclinic and performed by a dental team. The dentist, the dental technician and the dental assistant form a team of specialists who cares for the patient’s dental health. The team leader is the dentist who has the task to oversee the implementation of delegated tasks and responsibilities of each member of this team. The overall patient care and the overall impression it leaves after treatment depend not only on the dentist, but on the work and participation of each team member. The dental technician, as instructed by the dentist, performs independently complex tasks associated with the development of denture structures, orthodontic appliances, splints and other dental technician activities. The purpose of dental technician training at the Medical College -- Varna is to preserve the good from the past experience, to continually update the curriculum and equipment, to make quality selection of students and provide them with the necessary knowledge and skills for better dental services adequate to the new realities. The aim of this study was to determine the quality of work of dental technicians in Varna and of dental technician students’ training at the Medical College of Varna. Subjects of the study were 28 dentists practicing in the city of Varna and using the services of dental laboratories located in the city. The study was conducted by a survey in the end of 2008 in Varna.
Key words: quality, denture structures, training, dental team

 

ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ТРАВМИ НА КОЛЯНОТО ПОД ЕПИДУРАЛНА АНАЛГЕЗИЯ И ПАСИВНА ПЕРМАНЕНТНА МОБИЛИЗАЦИЯ
В. Пройчев(1) и Е. Петкова(2)
(1)Клиника по ортопедия и травматология, Тракийски университет -- Стара Загора,
(2)Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив


Резюме. Въз основа на научните произведения на Салтер за храненето на ставния хрущял и за ролята на движението за това, ние използвахме принципа на продължителна пасивна мобилизация (ППМ) при лечението на коленна патология. Целта на нашето изследване бе да се сравнят сроковете за пълноценното възстановяване на повърхността на хрущяла, както и честотата на посттравматичните дегенеративни увреждания в случаите, лекувани по метода на Салтер с ППМ и епидурална аналгезия, и контролна група пациенти.
Ключови думи: продължителна пасивна мобилизация, ставен хрущял, епидурална аналгезия

POSTOPERATIVE REHABILITATION OF KNEE TRAUMAS UNDER EPIDURAL ANALGESIA AND CONTINUOUS PASSIVE MOBILIZATION
V. Proychev(1) and E. Petkova(2)
(1)Clinic of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty, Thracian University -- Stara Zagora,
(2)Medical College, Medical University – Plovdiv


Summary. Taking into consideration the conclusion of Salter’s basic works about joint cartilage nutrition and the significant role of motion between the joint co-elements, we used the principle of continuous passive mobilization (CPM) in the treatment of knee pathology. The aim of our investigation was to observe the term of processes on cartilage surface, and the incidence of post-traumatic degenerative damage in the cases treated by CPM and epidural analgesia, compared to a control group of patients.
Key words: continuous passive mobilization, joint cartilage, epidural analgesia

 
©2008-2011