МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2009 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧEН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 2-ETHYLHEXYL-4-DIMETHYLAMINOBENZOATE В СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ САМО­СТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ С ФИЗИЧНИ УЛТРАВИОЛЕТОВИ (UV) ФИЛТРИ ZINC OXIDE И TITANIUM DIOXIDE
А. Тачев
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София
Резюме. През последните десетилетия предвид нарушената цялост на озоновия слой, който е основният щит на земята срещу вредното въздействие на слънчевата радиация, рискът от увреждащото действие на ултравиолетовите (UV) лъчи значително се повишава. Следствие от промените в UV радиация през последните години и практиката на голяма част от популацията за продължителна експозиция на тези лъчи са повишаването на риска от увреждане от UV лъчи и отрицателната тенденция за нарастване случаите на рак на кожата. Това налага използването на различни предпазни средства. Сред тях на първо място са козметичните продукти, в които се влагат различни UV филтри за съчетана защита от UVВ и UVА лъчи – химични и физични (по 2 и повече), чието съдържание е строго регламентирано както в европейското, така и в хармонизираното с него българско законодателство. За всички разрешени за козметичните продукти UV филтри има посочени максимално допустими концентрации. При това възниква необходимостта от строг контрол за спазване на тези норми. От друга страна, недостатъчната концентрация на UV филтри за постигане на обявената върху етикета защита довежда до неблагоприятни ефекти от въздействието на UV лъчи. Липсва референтен метод за определяне на UV филтър 2-Ethylhexyl-4-dimethylami­noben­zoate в слънцезащитни козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на достъпен спектрофотометричен метод за неговото определяне. Разработен и валидиран е спектрофотометричен метод за определяне на UV филтъра 2-Ethylhexyl-4-dimethylami­noben­zoate в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с физични UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на способността на разтвори на 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate в етилов алкохол да поглъщат ултравиолетови лъчи с дължина на вълната 310 nm. Стойността на светлинната абсорбция, измерена при тази дължина на вълната, е пропорционална на концентрацията на 2-Ethylhexyl-4-dimethylami­nobenzoate. Проведени са общо 342 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода. За различните видове козметични продукти са установени: работен обхват на метода, граница на откриване (LOD) и граница на определяне (LOQ). Разработеният и валидиран спектрофотометричен метод за определяне на UV филтър 2-Ethylhexyl-4-di­me­thy­laminobenzoate в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост, не изисква сложна и скъпа апаратура и може лесно да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: ултравиолетови филтри, ултравиолетови А-лъчи, ултравиолетови В-лъ­чи, слънцезащитни козметични продукти, абсорбция, концентрация

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF 2-ETHYLHEXYL-4-DIMETHYLAMINOBENZOATE IN SUN PROTECTION COSMETIC PRODUCTS, SEPARATELY OR IN COMBINATION WITH THE PHYSICAL ULTRAVIOLET (UV) FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE
A. Tachev
National Center of Public Health Protection, Ministry of Health – Sofia
Summary: During the recent decades, because of the thinning of the ozone layer, the main protector of organisms from the injurious effects of solar radiation, the risk of UV harmful effects has been considerably increasing. Duе to the changes in the ultraviolet radiation during the last years and the common practice of people to expose to solar rays, there is a higher risk of skin cancer and, respectively, the number of such cases increases nowadays. This enforces the use of different sun protection products, mainly cosmetics with various UV filters (multicomponent, chemical and physical) for combined UVA and UVB protection. The composition of these products is strictly regulated by the European and Bulgarian legislation. There are limited concentrations for the UV filters used for making of all legalized cosmetic products. Respectively, there is a strong necessity of control on the adherence to these specifications. On the other hand, the UV-filters insufficient concentration, not reaching the labelled level of protection, may lead to unfavourable consequences for the human skin. There is no available referent method for the determination of UV filter 2‑Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate in sun protection cosmetic products. The aim of the study was to develop and validate a comprehensive spectrophotometric method for determination of the UV filter 2‑Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate in sun protection cosmetic products. It is applicable in the separate and combined presence of 2‑Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate with the physical UV filters Zinc Oxide and Titanium Dioxide. The method is based on the ability of 2‑Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate solutions in ethyl alcohol to absorb the UV rays with a wavelength of 310 nm. The value of light absorption measured at this wavelength is proportional to the concentration of 2‑Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate. A total of 342 tests were conducted to derive the method parameters. The scope of the method, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were determined for various cosmetic products. The developed and validated spectrophotometric method for the determination of the UV filter 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate in sunscreens is rapid, with good sensitivity, accuracy and recovery, requires no complex expensive equipment and can be easily implemented for the control of sun protection cosmetic products.
Key words: ultraviolet filters, ultraviolet A rays, ultraviolet B rays, sun protection cosmetic products, absorption, concentration

АЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧEН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА OCTYL TRIAZONE В СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ С ФИЗИЧНИ УЛТРАВИОЛЕТОВИ (UV) ФИЛТРИ ZINC OXIDE И                                                      TITANIUM DIOXIDE
А. Тачев
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София
Резюме. През последните десетилетия предвид нарушената цялост на озоновия слой, който е основният щит на земята срещу вредното въздействие на слънчевата радиация, рискът от увреждащото действие на ултравиолетовите (UV) лъчи значително се повишава. Следствие от промените в ултравиолетовата радиация през последните години и практиката на голяма част от популацията за продължителна експозиция на тези лъчи са повишаването на риска от увреждане от UV лъчи и отрицателната тенденция за нарастване случаите на рак на кожата. Това налага използването на различни предпазни средства. Сред тях на първо място са козметичните продукти, в които се влагат различни UV филтри за съчетана защита от UVВ и UVА лъчи – химични и физични (по 2 и повече), чието съдържание е строго регламентирано както в европейското, така и в хармонизираното с него българско законодателство. За всички разрешени за козметичните продукти UV филтри има посочени максимално допустими концентрации. При това възниква необходимостта от строг контрол за спазване на тези норми. От друга страна, недостатъчната концентрация на UV филтри за постигане на обявената върху етикета защита довежда до неблагоприятни ефекти от въздействието на UV лъчите. Отсъства референтен метод за определяне на UV филтър Octyl Triazone в слънцезащитни козметични продукта. Целта на проучването е разработване и валидиране на достъпен спектрофотометричен метод за неговото определяне. Разработен и валидиран е спектрофотометричен метод за определяне на UV филтъра Octyl Triazone в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с физични UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на способността на разтвори на Octyl Triazone в етилов алкохол да поглъщат ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 312 nm. Стойността на светлинната абсорбция, измерена при тази дължина на вълната, е пропорционална на концентрацията на Octyl Triazone. Проведени са общо 342 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода. За различните видове козметични продукти са установени: работен обхват на метода, граница на откриване (LOD) и граница на определяне (LOQ). Разработеният и валидиран спектрофотометричен метод за определяне на UV филтъра Octyl Triazone в слънцезащитните козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост и не изисква сложна и скъпа апаратура. Може лесно да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: ултравиолетови филтри, ултравиолетови А-лъчи, ултравиолетови В-лъчи, слънцезащитни козметични продукти, абсорбция, концентрация

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF OCTYL TRIAZONE IN SUN PROTECTION COSMETIC PRODUCTS, SEPARATELY OR IN COMBINATION WITH THE PHYSICAL ULTRAVIOLET (UV) FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE
A. Tachev
National Center of Public Health Protection, Ministry of Health – Sofia
Summary: During the recent decades, because of the thinning of the ozone layer, the main protector of organisms from the injurious effects of solar radiation, the risk of UV harmful effects has been considerably increasing. Duе to the changes in the ultraviolet radiation during the last years and the common practice of people to expose to solar rays, there is a higher risk of skin cancer and, respectively, the number of such cases increases nowadays. This enforces the use of different sun protection products, mainly cosmetics with various UV filters (multicomponent, chemical and physical) for combined UVA and UVB protection. The composition of these products is strictly regulated by the European and Bulgarian legislation. There are limited concentrations for the UV filters used for making of all legalized cosmetic products. Respectively, there is a strong necessity of control on the adherence to these specifications. On the other hand, the UV-filters insufficient concentration, not reaching the labelled level of protection, may lead to unfavourable consequences for the human skin. There is no available referent method for the determination of UV filter Octyl Triazone in sun protection cosmetic products. The aim of the study was to develop and validate a comprehensive spectrophotometric method for determination of the UV filter Octyl Triazone in sun protection cosmetic products. It is applicable in the separate and combined presence of Octyl Triazone with the physical UV filters Zinc Oxide and Titanium Dioxide. The method is based on the ability of Octyl Triazone solutions in ethyl alcohol to absorb the UV rays with a wavelength of 312 nm. The value of light absorption measured at this wavelength is proportional to the concentration of Octyl Triazone. A total of 342 tests were conducted to derive the method parameters. The scope of the method, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were determined for various cosmetic products. The developed and validated spectrophotometric method for the determination of the UV filter Octyl Triazone in sunscreens is rapid, with good sensitivity, accuracy and recovery, requires no complex expensive equipment and can be easily implemented for the control of sun protection cosmetic products.
Key words: ultraviolet filters, ultraviolet A rays, ultraviolet B rays, sun protection cosmetic products, absorption, concentration

ПАЦИЕНТИТЕ ЗА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА ОБГРИЖВАЩИТЕ ГИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Е. Димитрова, Я. Цветанова и Н. Тодорова
Медицински университет – Плевен
Резюме. Комуникацията между хората служи не само за обмен на информация, а е и средство за постигане на общи цели. Отношенията медицинска сестра–пациент се базират на нуждите на пациента от грижи, помощ и конкретни съвети – т.е. тези отношения имат терапевтична стойност. Целта на настоящото изследване е да се проучи мнението на пациентите за комуникативните умения на обгрижващите ги медицински сестри от болничната помощ, както и ролята на комуникацията между медицинска сестра и пациент в болнични условия като фактор за подобряване на сестринските грижи. От получените резултати се установи, че липсват алгоритми за комуникация в отделните моменти от грижите за болния по време на болничния престой, което налага използване на интуитивни алгоритми, а това води до недостатъчно добра ефективност в процеса на комуникация.
Ключови думи: медицинска сестра, комуникация, пациенти

PATIENT EVALUATION OF HOSPITAL NURSES’ COMMUNICATION SKILLS
Е. Dimitrova, Y. Tsvetanova and N. Todorova
Medical University – Pleven
Summary. Communication between people, besides exchange of information, serves as a means to achieve goals they share. The nurse-patient relationship is based on patient’s necessity of care, assistance and specific advice, i.e. this relationship is of a therapeutic value. The aim of this study is to investigate patients’ opinion on communicative skills of nurses in a hospital setting, as well as the role of nurse-patient communication as a factor for improvement of hospital nursing care. The results obtained elucidate the lack of algorithms for communication at specific moments of care provided during the hospital stay that leads to the use of intuitively built algorithms, thus making the communication process less effective.
Key words: hospital nurse, communication skills, patients

 
©2008-2009