МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ 3/2008
line decor
  
 
 


АВТОРСКИ СТАТИИ
И. Георгиева, Е. Караславова и Д. Тодорова.
Професионално изчерпване при медицински сестри, работещи в Клиника по детски и генетични заболявания при УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив

Г. Петрова, С. Чолакова, Н. Трайкова, М. Сапунджиева и С. Каридова.
Проучване на мотивацията за обучение при студенти от специалността Рентгенов лаборант

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
С. Александрова. Екипът за палиативни грижи – състав и роли

С. Пъпанов, Е. Петкова, В. Грудева, В. Пройчев, Б. Кузманов, Н. Трайкова, Й. Костадинова, И. Трайков,
М. Стоева, С. Спасов и П. Каснакова.
Радиофармацевтиците и нуклеарната медицина

ОБЗОРИ
Е. Петкова, С. Пъпанов, В. Пройчев, Г. Хаджидеков, Б. Кузманов, Н. Трайкова, Й. Костадинова и М. Стоева. Дрогата и обществото

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ – РЕФЕРАТИ

ЛЕЧЕНИЕ НА РАНИ 

 

ORIGINAL ARTICLES
I. Georgieva, E. Karaslavova and D. Todorova.
Professional exhaustion among nurses working in a Clinic for Paediatric and Genetic Disorders at “Sv. Georgy” University Multiprofile Hospital for Active Treatment, Plovdiv

G. Petrova, S. Cholakova, N. Traykova, M. Sapundzhieva and S. Karidova.
Investigation of motivation for training among students in X-ray laboratory assistant programme

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
S. Aleksandrova.
The palliative care team – structure and roles

S. Papanov, E. Petkova, V. Grudeva, V. Proychev, B. Kuzmanov, N. Traykova, Y. Kostadinova, I. Traykov, M. Stoeva,
S. Spasov and P. Kasnakova.
Radio-pharmaceutics and nuclear medicine

REVIEWS
Е. Petkova, S. Papanov, V. Proychev, G. Hadzhidekov, B. Kuzmanov, N. Traykova, Y. Kostadinova and M. Stoeva.
The drugs and the sociеty

INTERNATIONAL EXPERIENCE – ABSTRACTS

WOUND TREATMENT

 
©2008-2009