МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2008 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

ЕКИПЪТ ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ – СЪСТАВ И РОЛИ
С. Александрова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – Плевен
Резюме.
Палиативните грижи са активни общи грижи за пациентите в момент, когато заболяването вече не се повлиява от лечение. Te поставят ударение върху облекчаването на болката и другите симптоми, интегрират психичните, духовните и социалните аспекти на грижите. Адресирането на всички компоненти на палиативните грижи предполага работа в екип. Целта на настоящата статия е да разгледа състава, особеностите в работата и ролите на различните членове на екипа за палиативни грижи. Палиативните грижи винаги са мултипрофесионални. Когато се правят опити да се намалят разходите чрез изключване на една или друга професионална група, качеството и всеобхватността на грижите се влошават. Повишава се и рискът от изтощаване на останалите членове на екипа. Те трябва да поемат повече функционални роли, за които не са напълно подготвени.
Ключови думи: палиативни грижи, екипна работа

THE PALLIATIVE CARE TEAM – STRUCTURE AND ROLES
S. Aleksandrova
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary.
Palliative care is the active total care of a patient whose disease is already irresponsive to curative treatment. It provides relief from pain and other distressing symptoms, integrates the psychological, spiritual and social aspects of patient care. The team work is necessary to address all components of palliative care. The aim of this paper is to examine palliative care team structure, work peculiarities and separate roles of its different members. Palliative care is always multiprofessional. When one or another professional group is excluded in order to restrict expenditure, the quality and comprehensiveness of care suffer. The risk of exhaustion among the rest of team members is also increased as they have to undertake responsibilities they are not fully prepared to.
Key words: palliative care, team work

 

РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИТЕ И НУКЛЕАРНАТА МЕДИЦИНА
С. Пъпанов2, Е. Петкова1, В. Грудева5, В. Пройчев3, Б. Кузманов1, Н. Трайкова1,
Й. Костадинова4, И. Трайков4, М. Стоева2, С. Спасов1 и П. Каснакова1
1Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив;
2Медицински университет – Пловдив;
3Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора;
4УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив;
5МВР болница – София
Резюме.
Настоящата статия представя кратки сведения за изискванията към радиофарма­цевтиците, тяхната същност и класификация.
Ключови думи: радиофармацевтици, нуклеарна медицина

RADIO-PHARMACEUTICS AND NUCLEAR MEDICINE
S. Papanov2, E. Petkova1, V. Grudeva5, V. Proychev3, B. Kuzmanov1, N. Traykova1
Y. Kostadinova4, I. Traykov4, M. Stoeva2, S. Spasov1 and P. Kasnakova1
1Medical College, Medical University – Plovdiv;
2Medical University – Plovdiv
3Faculty of Medicine, Thracian University – Stara Zagora
4UMHAT “Sv. Georgy” – Plovdiv,
5MIW Hospital – Sofia
Summary.
This article presents short information about the requirements towards radio-pharmaceutics, their nature and classification.
Key words: radio-pharmaceutics, nuclear medicine

 
©2008-2009