МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2008 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 


ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗЧЕРПВАНЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, РАБОТЕЩИ В КЛИНИКА ПО ДЕТСКИ
И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ” – ПЛОВДИВ
И. Георгиева1, Е. Караславова2 и Д. Тодорова3
1 Клиника по детски и генетични заболявания,УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
2 Катедра по социална медицина, Медицински университет – Пловдив
3 Катедра по социална медицина, Медицински университет – София
Резюме.
Здравните специалисти работят в среда, криеща както физически, така и психо-со­циални рискове. В настоящото изложение е анализирано влиянието на рисковете на работната среда върху появата на стрес и поведенческия синдром на професионално изчерпване (burnout синдром) при професионалистите по здравни грижи в Педиатричното отделение в УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. Акцентът в статията е върху значението на психо-социалните рискови фактори и отговорността на ръководния персонал за контролирането им. Използван е тест за самооценка на професионалното изчерпване (Maslach, Jackson, 1986), за оценка на професионалното и емоционалното изтощение, деперсонализацията (дехуманизацията) и на спада в трудовите постижения. Разгледани са техниките за намаляване и преодоляване на стреса на работното място и възможностите за превенция на burnout синдрома.
Ключови думи: рискови факори, професионален стрес, психоемоционално напрежение, burnout синдром, специалисти по здравни грижи

PROFESSIONAL EXHAUSTION AMONG NURSES WORKING IN A CLINIC FOR PAEDIATRIC AND GENETIC DISORDERS AT “SV. GEORGY” UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT, PLOVDIV
I. Georgieva1, E. Karaslavova2 and D. Todorova3
1 Clinic of Pediatrics and Genetic Disorders, UMHAT – Plovdiv
2 Department of Social Medicine, Medical University – Plovdiv
3 Department of Social Medicine, Medical University – Sofia
Summary.
Health specialists work in environment hiding physical as well as psycho-social risks. The influence of work environment risks on stress and behavioural professional exhaustion syndrome (burnout syndrome) occurrence among specialists in Health care delivery at the Department of Pediatrics, UMHAT “Sv Georgy”, Plovdiv, is analyzed in the present work. The accent falls on the significance of psycho-social risk factors and the responsibility of the managing staff for their controlling. A burnout self-test (Maslach, Jackson, 1986) for estimation of professional and emotional exhaustion, depersonalization (dehuma­nization) and decline in labour achievements is used. Attention is paid to the techniques for reducing and surmounting of stress at work as well as to the possibilities for burnout syndrome prevention.
Key words: risk factors, professional stress, psycho-emotional stress, burnout syndrome, health care specialists

 

ПРОУЧВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
Г. Петрова1, С. Чолакова2, Н. Трайкова3, М. Сапунджиева3 и С. Каридова3
1Катедра по управление на здравните грижи, Медицински университет – Пловдив
2Студент в специалност „Рентгенов лаборант”, Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
3Катедра „Медико-лабораторни науки”, Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Целта на проведеното психодиагностично проучване е да се изследва мотивацията за обучение на студентите от специалността „Рентгенов лаборант” към Медицинския колеж – Пловдив. Получените резултати дават отговор на редица въпроси, свързани с нагласата и желанието на студентите за обучение и са отправна точка към повишаването на ефективността и качеството на преподаването.
Ключови думи: рентгенов лаборант, мотивация за обучение, медицински колеж

INVESTIGATION OF MOTIVATION FOR TRAINING AMONG STUDENTS IN X-RAY LABORATORY ASSISTANT PROGRAMME
G. Petrova1, S. Cholakova2, N. Traykova3, M. Sapundzhieva3 and S. Karidova3
1Department of Health Care Management, Medical University – Plovdiv
2Student in “X-ray Laboratory Assistant” Programme, Medical College, Medical University – Plovdiv
 3Department of Medico-laboratory Sciences, Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary.
The aim of the performed psycho-diagnostic research is to investigate the motivation for training among students in “X-ray Laboratory assistant” Programme at the Medical University – Plovdiv. The results answered several questions related to students’ attitudes and willingness to be trained and could be used as a reference for increasing the efficiency and quality of training.
Key words: X-ray laboratory assistant, motivation for training, medical college

 
©2008-2009