МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3/2008 - ОБЗОРИ
line decor
   


ДРОГАТА И ОБЩЕСТВОТО
Е. Петкова1, С. Пъпанов2, В. Пройчев3, Г. Хаджидеков4, Б. Кузманов1, Н. Трайкова1,
Й. Костадинова5 и М. Стоева2
1Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив;
2Медицински университет – Пловдив;
3Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора;
4Университетска болница “Лозенец” - София;
5УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
Резюме.
Статията представя някои от причините за употребата на дрога. Разглежда се и ресурсът на превантивната работа, тъй като историческите сведения показват, че употребата на дроги и алкохол датира от хилядолетия.
Ключови думи: дрога, алкохол, превантивна работа

THE DRUGS AND SOCIЕTY
Е. Petkova1, S. Papanov2,V. Proychev3, G. Hadzhidekov4, B. Kuzmanov1, N. Traykova1,
Y. Kostadinova5 and M. Stoeva2
1 Medical college, Medical University – Plovdiv;
2Medical University – Plovdiv
3Medical Faculty, Thracian University – Stara Zagora;
4University Hospital “Lozenets” – Sofia;
5UMBAL “Sv. Georgy” – Plovdiv
Summary.
This article presents some of the causes for using drugs and deals with the preventive work resource, for the historical data show that drugs and alcohol use date back for centuries.
Key words: drugs, alcohol, preventive work

 
©2008-2009