МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2-3 /2010
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Кр. Митева. Клиничната практика – основна организационна форма на  обучение при студентите от специалност „Здравни грижи”

П. Петров. Желан и допълнително желан брой деца в ромските семейства

П. Петров. Основни фактори, оказващи влияние върху репродуктивното  поведение на ромския етнос в България

П. Петров. Демографска характеристика на ромския етнос в България

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
П. Балканска. Мениджмънт на грижите за лица с дементен синдром – проблеми и перспективи

П. Балканска и Я. Проданова. Обучението на персонала в здравната организация – успешна  инвестиция и проява на управленска компетентност

С. Кючукова. Доброволният труд в Европейския съюз

Д. Масларов и И. Нисимов. Алгоритми за сестринска дейност в неврологично отделение

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
Р. Митева, А. Лалева и Е. Говедарова. Задължения на медицинската сестра при плеврална пункция

М. Мирева. Кинезитерапия при коксартроза

 

 

ORIGINAL ARTICLES
Kr. Miteva. Clinical practice – a basic organizational form of student training in health care speciality

P. Petrov. Expected and desired number of children in roma families

P. Petrov. Main factors influencing the reproductive behavior of roma ethnicity in Bulgaria

P. Petrov. Demographic characteristics of roma ethnicity in Bulgaria

MANAGEMENT IN HEALTH CARE
P. Balkanska. Management in care of persons with dementia  syndrome – problems and perspectives

P. Balkanska and J. Prodanova. Health services staff тraining – a successful investment and expression of managerial competence

S. Kyuchukova. Voluntary work in the european union

D. Maslarov and I. Nisimov. Nursing algorithms in Neurology Department

STUDENT'S PROJECTS
R. Miteva, A. Laleva and E. Govedarova. Interactive presentation of the topic “duties of the nurse during pleural punction”

M. Mireva. Rehabilitation in coxarthrosis 

 

 
©2008-2009