МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2010 - СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
line decor
    

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ
Р. Митева1, А. Лалева1 и Е. Говедарова2
1Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – Пловдив, магистърска програма
2Военна болница – Пловдив, главна сестра

Резюме. Предложената разработка е мултимедийна презентация на тема: "Задълженията на медицинската сестра при плеврална пункция". Тя е предназначена за студенти медицински сестри. Въведена интерактивно, темата благоприятства бързото и лесно усвояване на учебния план и стимулира студентите да преследват по-задълбочени познания по въпроса.
Ключови думи: интерактивно образование, мултимедийна презентация, медицински сестри, студенти

 

INTERACTIVE PRESENTATION OF THE TOPIC “DUTIES OF THE NURSE DURING PLEURAL PUNCTION”
R. Miteva1, A. Laleva1 and E. Govedarova2
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, Master Degree
Military Hospital – Plovdiv, Head Nurse

Summary. The following elaboration is a multimedia presentation of the topic “Duties of the Nurse during Pleural Punction”. It is designed for nursing students. Introduced interactively, the topic favours the quick and easy assimilation of the syllabus and stimulates students to pursue in-depth knowledge of the matter.
Key words: interactive education, multimedia presentation, nurses, students

 

 
©2008-2009