МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2010 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

МЕНИДЖМЪНТ НА ГРИЖИТЕ ЗА ЛИЦА С ДЕМЕНТЕН СИНДРОМ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
П. Балканска
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

Резюме. С напредване на възрастта потребностите на старите хора от медицински и социални грижи нарастват поради високата заболяемост от хронични и дегенеративни заболявания, загуба на физически сили, психосоциална дезадаптация, снижена социална компетентност и нарастваща зависимост. Това налага прилагането на ефективен механизъм за планиране, организиране и изпълнение на гериатричните грижи. Социалните и личните потребности на възрастните граждани с дементни заболявания, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието и които заслужават да остаряват с достойнство, придават особено значение на грижите за тях. В статията се обсъждат някои актуални въпроси, свързани с демографското застаряване на населението и неговото влияние върху системата на здравеопазването, както и разработена комплексна програма за профилактика, ранна диагностика, лечение на възрастни пациенти с дементен синдром и подкрепа на техните семейства.
Ключови думи: гериатрични грижи, биопсихосоциален подход, управление на грижите за пациенти с дементен синдром

 MANAGEMENT IN CARE OF PERSONS WITH DEMENTIA SYNDROME – PROBLEMS AND PERSPECTIVES
P. Balkanska
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia Summary. With aging, the medical and social care needs of the elderly increase, due to the high prevalence of chronic and degenerative diseases, loss of physical strength, psycho-social disadaption, reduced social competency and increased dependence. This calls for the application of an effective mechanism for planning, organizing and implementation of geriatric care. Social and personal requirements of the elderly with dementia syndrome, who need some assistance with daily activities and health care, and who deserve to age with dignity, place value on cares for them. The article discusses several questions of present interest, related to demographic aging and its impact on health care system, as well as a developed complex programme for prevention, early diagnostics, treatment of demented patients and support for their families.
Key words: geriatric care, bio-psycho-social approach, management in care of demented patients

 

ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ – УСПЕШНА ИНВЕСТИЦИЯ И ПРОЯВА НА УПРАВЛЕНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ
П. Балканска и Я. Проданова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

Резюме. Управлението на човешките ресурси е от съществено значение за всяка здравна система. Различни ключови фактори за успех се очертават и очевидно засягат практиките на здравеопазването и човешките ресурси. Обсъдени са някои предизвикателства пред здравеопазването в България и предложения за преодоляване на тези проблеми чрез оптимизиране на управлението на човешките ресурси.
Ключови думи: здравеопазване, управление на човешкия потенциал, обучение, развитие

 HEALTH SERVICES STAFF ТRAINING – A SUCCESSFUL INVESTMENT AND EXPRESSION OF MANAGERIAL COMPETENCE
P. Balkanska and J. Prodanova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. Human resources management is essential to any health care system. Various key success factors emerge that clearly influence health care practices and human resources management. Challenges in the health care system in Bulgaria are discussed, with suggestions for ways to overcome these problems through proper implementation of human resources management practices.
Key words: health care, human resources management, training, development

 

ДОБРОВОЛНИЯТ ТРУД В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
С. Кючукова
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Доброволната дейност е изява на волята на отделната личност и нейните възможности свободно да изпълни действия, с които да помогне на другите и да подпомогне цялостното състояние на обществото. Във всички държави от Европейския съюз тази дейност е приета, призната и правно регламентирана, но по различен начин. Предложената статия предлага фрагментиран обзор на доброволчеството в някои страни членки на ЕС.
Ключови думи: Европейски съюз, доброволен труд, правно регламентиране

 VOLUNTARY WORK IN THE EUROPEAN UNION
S. Kyuchukova
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora

Summary. Voluntary activity is expression of the will of individual personality and its ability to perform actions that help others and the overall state of society. In all countries of the European Union, this activity is adopted, recognized and legally regulated, although in various ways. The proposed article provides a fragmented overview of volunteering in some EU countries.
Key words: the European Union, voluntary work, legal regulation

 

АЛГОРИТМИ ЗА СЕСТРИНСКА ДЕЙНОСТ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Д. Масларов1 и И. Нисимов2
1Медицински колеж „Й. Филаретова”, Медицински университет – София
Неврологична клиника, Първа МБАЛ – София
2Неврофизиологична лаборатория, Неврологична клиника, Първа МБАЛ – София

Резюме. Някои от неврологичните заболявания (мозъчен инсулт, епилептичен статус, множествена склероза и др.) представляват основна причина за болнична хоспитализация сред населението в България и по света. Те изискват специфични болнични сестрински грижи и дейности. Целта на настоящата статия е да подпомогне студентите и дипломираните медицински сестри да развият своите познания и умения по отношение на настаняването на пациентите, както и на специфичните грижи и дейности, които трябва да се извършват за лицата с неврологични заболявания. След теоретично въведение за нуждата и видовете алгоритми за сестринска дейност са представени алгоритми за: прием в неврологично отделение, прием в неврологичен интензивен сектор, остро нарушение на мозъчното кръвобращение, множествена склероза и епилептичен статус. Последният раздел представя грижите на медицинската сестра или болногледача за пациенти с мозъчен инсулт в неврологично рехабилитационно отделение.
Ключови думи: алгоритми на сестринска дейност, прием в неврологично отделение, остро нарушение на мозъчното кръвообращение, епилептичен статус, множествена склероза.

 NURSING ALGORITHMS IN NEUROLOGY DEPARTMENT
D. Maslarov1 and I. Nisimov2
1Medical College “I. Filaretova”, Medical University – Sofia, Neurology Clinic, 1st MHAT – Sofia
2Neurophysiology Laboratory, Neurology Clinic, 1st MHAT – Sofia

Summary. Some of the neurological disorders (stroke, epileptic status, multiple sclerosis etc.) account for the largest number of hospital admissions in Bulgaria. They need specific nursing cares and activities. This article aims to help students and nurses develop their skills in caring for patients’ accommodation as well as specific in cares and activities for neurological patients. After theoretical introduction about needs and classification, there are presented algorithms for: patients’ accommodation in the neurological department and intensive care sector, acute cerebrovascular accident, multiple sclerosis and epileptic status. The last part focuses attention on the nursing care for the neurorehabilitation of stroke patients.
Key words: nursing algorithms, patients’ accommodation, acute cerebrovascular accident, multiple sclerosis and epileptic status.

 
©2008-2009