МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2010 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА – ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”
Кр. Митева
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Клиничната практика е една от основните, специфични организационни форми за обучение на студентите, бъдещи медицински сестри и акушерки, чиято цел е да осигурява формирането на професионални знания, умения и навици за оказване на качествени здравни грижи за болните, бременните, раждащите и родилките, новородените деца. Целта на изследването е да се изяснят ролята и мястото на клиничната практика като форма на обучение във висшето медицинско училище. Обект на проучването е обучението по „Клинична практика” в Медицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора.
Ключови думи: обучение, организационна форма, клинична практика, студенти по „Здравни грижи”

 CLINICAL PRACTICE – A BASIC ORGANIZATIONAL FORM OF STUDENT TRAINING IN HEALTH CARE SPECIALITY
Kr. Miteva
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora

Summary. Clinical practice is one of the basic, specific organizational forms of training students, future nurses and midwives, aiming at formation of professional knowledge, skills and experience in qualified health care delivery to patients, pregnant women and women giving or have given birth, as well as to new-born children. The aim of the present study was to examine the role and place of clinical practice as a form of training in the higher medical schools. To reveal the specificity of clinical practice training at the Faculty of Medicine, Trakia University – Stara Zagora was the task of this investigation.
Key words: nursing students, training, clinical competence

 

ЖЕЛАН И ДОПЪЛНИТЕЛНО ЖЕЛАН БРОЙ ДЕЦА В РОМСКИТЕ СЕМЕЙСТВА
П. Петров
Клиника „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив

Резюме. Проведеното изследване показва,че средните стойности за желния брой деца (ЖБД) при анкетираните трайно клонят към тридетен модел на семейството. По-високо образованите роми, активно трудещите се и живеещите при по-добри материални условия желаят да имат по-малочислени семейства. Основната част от репродуктивната програма на ромите се реализира в първите десет години от брака. Получените резултати относно допълнително желания брой деца (ДЖБД) отново потвърждават тридетния модел, като налагащ се в ромските семейства. Големината на ДЖБД зависи най-вече от възрастта на родителите, броя на родените деца, годините на семейния живот, образованието, трудовата ангажираност и материално икономическото им състояние.
Ключови думи: роми, характеристики на семейството, деца

EXPECTED AND DESIRED NUMBER OF CHILDREN IN ROMA FAMILIES
P. Petrov
Clinic of Obstetrics and Gynecology, MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv

Summary. The performed study has revealed that the average expected number of children in a Roma family tends permanently to correspond with the three-child model of family. Highly educated, actively working and living in better material conditions Roma wish to have a relatively smaller family. The main part of the Roma reproductive program is realized within the first ten years of married life. The results obtained for the desired number of children have confirmed the preference of the three-child model of a Roma family. The family size depends mostly on the age of parents, number of births, years of married life, education, employment and socio-economic status.
Key words: Roma, family characteristics, children

 

ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РЕПРОДУКТИВНОТО
ПОВЕДЕНИЕ НА РОМСКИЯ ЕТНОС В БЪЛГАРИЯ

П. Петров
Клиника „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив

Резюме. Нестабилното материално-икономическо положение на ромите е една от причините за повишаване на раждаемостта сред тях. Ниската образованост при по-голямата част от представителите на ромската общност е предпоставка за повишаване на раждаемостта. Ниската възраст за започване на полов живот при този етнос представлява предпоставка за повишаване на раждаемостта. Ниската възраст за раждане на първо дете води до увеличаване на репродуктивния период и съответно до повишаване броя на живородените деца. Репродуктивното поведение на ромските семейства у нас е насочено към изграждане на тридетен модел.
Ключови думи: роми, характеристики на семейството, репродуктивно поведение, образование, икономическо състояние

MAIN FACTORS INFLUENCING THE REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF ROMA ETHNICITY IN BULGARIA
P. Petrov
Clinic of Obstetrics and Gynecology, MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv

Summary. The unstable material-economic status of the Roma is one of the reasons for the rising birth rate among them. For the major part of Roma community, the low educational level, as well as the low age of initiation of sexual life, is a prerequisite for the rising birth rate. The low age at birth of first child leads to prolonged reproductive period and increased number of live births. In Bulgaria, the reproductive behavior of Roma families is aimed at the three-child model of a family.
Key words: Roma, family characteristics, reproductive behavior, education, economic status

 

 ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РОМСКИЯ ЕТНОС В БЪЛГАРИЯ
П. Петров
Клиника „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив

Резюме. При около 90% от ромските семейства в България се наблюдава разлика във възрастта на двамата партньори, която при повече от осемдесет и седем на сто от случаите е в полза на мъжете. Причините за наблюдаваната възрастова разлика в полза на мъжете трябва да се търсят най-вече в предимно авторитарната форма на семейно съжителство при ромите, където водещата фигура в семейството е мъжът. Друга причина, която дава отражение върху възрастта на двамата партньори при сключването на брак, е тяхното полово съзряване, което при жените завършва по-рано. Репродуктивното поведение на ромския етнос оказва все по-силно влияние върху демографската характеристика на страната. В опита си да докажем до каква степен то е мотивирано и какви са факторите, които го повлияват, трябва да отделим внимание и на вижданията и представите на самите роми.
Ключови думи: роми/характеристики на семейството, демографски фактори

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF ROMA ETHNICITY IN BULGARIA
P. Petrov
Clinic of Obstetrics and Gynecology, MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv

Summary. In about 90% of the Roma families in Bulgaria, there is an age difference between the two partners, which in more than 87% of the cases is in favor of the male partner. The reason for the observed age difference should be sought in the predominantly authoritarian form of coexistence in the Roma family, where the leading figure is the male partner/husband. Another factor that influences both partners’ age at first marriage, is their sexual maturity, which is accelerated in women. Reproductive behavior of Roma ethnicity has increasingly strong influence on the demographic characteristics of the country. In an attempt to find the extent to which it is motivated and the factors that influence it, attention should be paid to Roma own concepts and ideas.
Key words: Roma/family characteristics, demographic factors

 
©2008-2009