МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2017

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
К. Егурузе и Т. Цветкова.
Мнение на медицинските сестри относно информираността и участието на жени в превенцията на карцином на гърдата

Т. Цветкова и К. Егурузе.
Взаимоотношения и затруднения при общуването на социалните работници с родителите на децата със специални нужди

С. Каридова, И. Попов, М. Сапунджиева, М. Шангова, К. Панамска, Ек. Ставрева, Н. Богутлиева,
С. Консулов и Н. Трайкова.
Проучване на заболяванията на пикочоотделителната система  чрез интрaвенозна урография

М. Сапунджиева, М. Шангова, Ек. Ставрева, Св. Каридова, К. Панамска, Ф. Фазли, С. Консулов  и Н. Трайкова.
Проучване върху остеопороза, изследвана чрез остеоденситометрия

М. Димитрова, Н. Василева, Ст. Георгиева и А. Димитрова.
Проблеми в обучението на студентите при изграждане на умения за инжекционна техника

Г. Чанева, М. Димитрова, А. Терзиева и К. Богданова.
Въвеждане на модел за инжекционна техника в процеса на обучение

А. Михайлова, Х. Димов и К. Михайлова.
Приложение на препарата Sanar в комплексната терапия на пародонтални заболявания

Г. Янкова, П. Аспарухова и П. Добрилова.
Проблеми на нуждаещите се от палиативни грижи и връзката им с качеството на живот

К. Богданова.
Сравнителен анализ на управлението на здравните грижи в болничното отделение

П. Добрилова и К. Стефанова.
Хиподинамията – рисков фактор за появата на хронични заболявания при деца и подрастващи

 

ORIGINAL ARTICLES
K. Eguruze and T. Tsvetkova.
Opinions of nurses on the awareness and participation of women in the prevention of breast cancer

T. Tsvetkova and K. Eguruze.
Relationships and difficulties in the communication of social workers with the parents of children with special needs

S. Karidova, I. Popov, M. Sapundzhieva, M. Shangova, K. Panamska, Ek. Stavreva, N. Bogutlieva,
S. Konsulov and N. Traykova.
A research on the diseases of the urinary system examined through intravenous urography

M. Sapundzhieva, M. Shangova, S. Karidova, Ek. Stavreva,K. Panamska, F. Fazli, S. Konsulov and N. Traykova.
A study on osteoporosis examined through osteodensitometry

M. Dimitrova, N. Vasileva, St. Georgieva and A. Dimitrova.
Problems in student training in developing skills for injection technique

G. Tchaneva, M. Dimitrova, A. Terzieva and K. Bogdanova.
Introduction of a model for injection technique in the training process

A. Mihaylova, H. Dimov and K. Mihaylova.
Application of the sanar preparation in complex therapy of periodontal diseases

G. Yankova, P. Asparuhova аnd P. Dobrilova.
Problems of the patients requiring palliative care and its relationship to the quality of life

K. Bogdanova.
A comparative analysis of the healthcare management in hospital departments

P. Dobrilova and K. Stefanova.
Hypodynamia – a risk factor for chronic diseases in children and adolescents

 

 
©2008-2011