МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2017 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

Мнение на медицинските сестри относно информираността и участието на жени в превенцията на карцином на гърдата
К. Егурузе1 и Т. Цветкова2
1Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, Медицински университет
“Проф. д-р П. Стоянов” – Варна
2Катедра “Здравни грижи”, Филиал Шумен на Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна
Резюме.
Някои специалисти твърдят, че ракът е сред най-предотвратимите тежки заболявания в наши дни, според други той е дълбоко закодиран в нашите гени и усилията да се промени това са безсмислени. С цел подобряване на превенцията е необходимо повишаване на информираността на обществото за карцинома на гърдата и ползата от скринингово изследване, както и осигуряване на здравно възпитание и популяризиране на програмата. Цел: Да се изследва мнението на медицински сестри относно информираността и включването на жените в провеждащата се превенция на карцинома на гърдата. Материал и методи: Изследването приключи през 2015 г. Обхванати са 260 медицински сестри, работещи в извънболничната и болничната медицинска помощ, от регионите Варна, Добрич, Шумен и Силистра. Използвани са социологически и статистически методи. Изработен е собствен инструментариум за провеждане на анкетното проучване. Данните са обработени статистически чрез SPSS v. 20. Резултати и обсъждане: Преобладаваща част от сестрите считат, че жените от малките населени места са по-слабо информирани и имат по-ограничен достъп до провеждащата се превенция на карцинома на гърдата. Сравнително висок процент от медицинските сестри са информирали жените за рисковите фактори и влиянието им върху организма, много малка част от тях са провеждали обучение на жените за самоизследване на гърдите. Сестрите считат, че ако жените са добре информирани и бъдат убедени в полезността на профилактиката, това би оказало положителен ефект върху провеждащата се превенция. Заключение: През последните няколко десетилетия увеличената осведоменост на населението за карцинома на гърдата и провеждащата се превенция в редица развити държави оказаха благоприятно въздействие върху заболяемостта и смъртността.
Ключови думи: медицинска сестра, жени, превенция, карцином на гърда, информираност

OPINIONS OF NURSES ON THE AWARENESS AND PARTICIPATION OF WOMEN IN THE PREVENTION OF BREAST CANCER
K. Eguruze1 and T. Tsvetkova2
1Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Varna
2Department of Health Care, Shumen Branch of the Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna
Abstract.
Some specialists claim that cancer is among the most preventable severe diseases today, others say it is deeply encoded in our genes, and efforts to change that are pointless. In order to improve prevention, it is necessary to raise public awareness of breast cancer and the benefit of screening, as well as to provide health education and to promote the program. Aim: To investigate nurses’ opinion on the awareness and inclusion of women in the ongoing breast cancer prevention. Material and methods: The survey was completed in 2015. 260 nurses working in outpatient and hospital medical care from the regions of Varna, Dobrich, Shumen and Silistra were covered. Sociological and statistical methods have been used. There were produced our own tools for conducting the survey. Data is processed statistically through SPSS v. 20. Results and discussion: A majority of nurses believe that women in rural areas are less informed and have less access to ongoing breast cancer prevention. A relatively high percentage of nurses have informed women about the risk factors and their impact on the body, a very small proportion of them have been training women to self-examine their breasts. The nurses believe that if women are well informed and convinced of the usefulness of prophylaxis, this would have a positive effect on ongoing prevention. Conclusion: Over the past few decades, due to increased population awareness of breast cancer and ongoing prevention in a number of developed countries, they have had a beneficial impact on morbidity and mortality.
Key words: nurse, women, prevention, breast cancer, awareness

 

 

Взаимоотношения и затруднения при общуването на социалните работници с родителите на децата със специални нужди
Т. Цветкова1 и К. Егурузе2
1Катедра “Здравни грижи”, Филиал Шумен, Варненски медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”
2Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, Медицински университет
“Проф. д-р П. Стоянов” – Варна
Резюме.
Взаимоотношенията в семействата на деца с увреждания са изключително сложни. През последните десетилетия те се превръщат в един от актуалните проблеми, който бива разглеждан от различни гледни точки – социална, медицинска, правна, психотерапевтична, педагогическа рехабилитация, качество на живот на детето и др. Цел: Да се проучи мнението на социалните работници от Отдел за закрила на детето относно взаимоотношенията и затрудненията при общуване с родителите на децата със специални нужди. Материал и методи: Проучването е осъществено чрез собствено разработен инструментариум – анонимна анкета, съдържаща 20 въпроса и проведена сред 95 експерти в социалната сфера, работещи в Отдел за закрила на детето, от осем населени места (Долни чифлик, Вълчи дол, Провадия, Хасково, Шумен, Велики Преслав и Варна) през периода март-април 2013 г. Използвани са исторически, статистически и документален метод. Изводи: Две трети от анкетираните експерти от социалната сфера са посочили, че не срещат трудности при общуването с родители на деца със специални потребности, като не се наблюдава съществена разлика по местоположение на дневния център, професионален стаж и образователна степен (76,80%). Като най-големи затруднения експертите от социалната сфера са посочили липсата на време да общуват с родителите на децата със специални потребности от 0-6 г. поради множеството ангажименти и личните проблеми, които не са свързани с работното място (по 60,50%), следвани от големия брой деца в Центъра (50,10%) и краткия им престой (37,20%).
Ключови думи: деца със специални нужди, експерти, социална сфера, взаимоотношения

RELATIONSHIPS AND DIFFICULTIES IN THE COMMUNICATION OF SOCIAL WORKERS WITH THE PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
T. Tsvetkova1 and K. Eguruze2
1Department of Health Care, Branch of the Varna Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Shumen
2Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna
Abstract.
Relationships in the families of children with disabilities are extremely complex. In recent decades, they have become one of the most current issues addressed in different perspectives - social, medical, legal, psychotherapeutic, pedagogical rehabilitation, quality of life of the child. Aim: To investigate the opinion of social workers from the Child Protection Department on the relationships and difficulties in communicating with the parents of children with special needs. Material and Methods: The survey was carried out through a developed by us tool box, an anonymous questionnaire containing 20 questions of 95 experts in the social sphere working in the Department for Child Protection from eight settlements (Dolni Chiflik, Valchi Dol, Provadiya, Haskovo, Shumen, Veliki Preslav and Varna) in the period March–April 2013. Historical, statistical and documentary methods have been used. Conclusions: Two thirds of the experts from the social sphere have indicated that they have no difficulty in communicating with parents of children with special needs, with no significant difference in the location of the day center, professional experience and educational degree (76.80%). The biggest difficulty social experts have pointed out is the lack of time to communicate with the parents of children with special needs, who are at the ages 0-6 years (60.50%), followed by the high number of children in the Center (50.10%) and their short stays (37.20%).
Key words: children with special needs, experts, social sphere, relationships

 


Проучване на заболяванията на пикочоотделителната система чрез интрaвенозна урография
С. Каридова, И. Попов, М. Сапунджиева, М. Шангова, К. Панамска, Ек. Ставрева, Н. Богутлиева, С. Консулов и Н. Трайкова
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Настоящото проучване разглежда водещата роля на венозната урография при диагностиката на различни патологии на пикочоотделителна система, тяхното разпределение по пол и възраст. В Университетската болница в Пловдив, където се провежда клинична практика и преддипломен стаж, в периода януари–март 2016 г. са извършени, обработени и разпределени изследвания на 66 пациенти. Най-голям брой заболявания са констатирани при групата пациенти на възраст 50-60-години – 9 различни патологии, последвани от групата на 40-50-годишните и 70-80-годишните, като съотношението на заболелите от двете групи е 50/50.
Ключови думи: пикочоотделителна система, интрaвенозна урография

A research on the diseases of the urinary system examined through intravenous urography
S. Karidova, I. Popov, M. Sapundzhieva, M. Shangova, K. Panamska, Ek. Stavreva, N. Bogutlieva, S. Konsulov
and N. Traykova
Medical College, Medical University – Plovdiv

Abstract. The aim of this research is to prove the leading role of the venous urography in diagnosing various pathologies of the urinary system and their age and sex distribution. That is why in a University Hospital in Plovdiv examinations of 66 patients were carried out, processed and distributed in the period January-March 2016. The greatest number of diseases was found in the group of patients at the age of 50-60 – 9 different pathologies, followed by the age groups of 40-50 and 70-80 years, with a ratio between the diseased in the two groups of 50/50.
Key words: urinary system, intravenous urography

 


Проучване върху остеопороза, изследвана чрез остеоденситометрия
М. Сапунджиева, М. Шангова, Ек. Ставрева, Св. Каридова, К. Панамска, Ф. Фазли, С. Консулов и Н. Трайкова
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Остеопорозата е системно обменно заболяване на костите, характеризиращо се с намаляване на костната маса. Води до повишена чувствителност на костите и до повишен риск от счупване дори при незначителни травми. Засяга всяка трета жена над 50 години, като с напредване на възрастта честотата се повишава. Направено е проучване върху 210 пациенти, преминали през кабинет за остеоденситометрия в едно от водещите ДКЦ в Пловдив, където студенти от специалност „Рентгенов лаборант“ провеждат клинична практика и преддипломен стаж. Обхванат е периодът януари-юни 2016 г. Проучването показва, че боледуват 95% жени, 59% от тях с височина 140-160 сm, 45% с тегло 45-65 кg.
Ключови думи: остеопороза, остеоденситометрия

A STUDY on osteoporosis examined through osteodensitometry
M. Sapundzhieva, M. Shangova, Ek. Stavreva, Sv. Karidova, K. Panamska, F. Fazli, S. Konsulov and N. Traykova
Medical College, Medical University – Plovdiv
Abstract.
Osteoporosis is a disease of the bones characterized with reduction of the bone mass. It leads to an increased sensitivity of the bones and an increased risk of breaking even due to minor injuries. It affects every third woman after 50 and its frequency is increased with age. In the period January-June 2016 it was carried out an examination of 210 patients in medical facilities for osteodensitometry in one of the leading hospitals in Plovdiv. It shows that 95% of the affected are women, 59% of whom have a height of 140-160 cm and 45% – a weight of 45-65 kg.
Key words: osteoporosis, osteodensitometry

 


Проблеми в обучението на студентите при изграждане на умения за инжекционна техника
М. Димитрова, Н. Василева, Ст. Георгиева и А. Димитрова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „обществено здраве“, МУ - София
Резюме.
В процеса на обучение на медицинските специалисти от особено значение е усвоянето на практически умения, свързани с провеждане на лекарствената терапия и лечебните процедури на пациентите. Изграждането на манипулативни умения при студентите се основава на стандарти за добра медицинска практика и на нормативните документи. Проблемите при усвояването на инжекционните техники от студентите от специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ според преподавателите са свързани основно със затруднения при спазването на алгоритъма на манипулациите и спазването на правилата на асептика и антисептика.
Ключови думи: обучение, инжекционна техника, умения

PROBLEMS IN STUDENT TRAINING IN DEVELOPING SKILLS FOR INJECTION TECHNIQUE
M. Dimitrova, N. Vasileva, St. Georgieva and A. Dimitrova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University - Sofia
Abstract
. In the process of training of medical specialists it is of particular importance to acquire the practical skills related to the conduct of the drug therapy and the healing procedures of the patients. The construction of manipulative skills in students is based on standards of good medical practice and normative documents. Problems in the use of injecting techniques by students of the nursing and midwifery faculties, according to the tutors, are mainly related to the difficulties in following the algorithm of manipulations and the observance of the rules of aseptic and antiseptic by students.
Key words: training, injection technique, skills

Въвеждане на модел за инжекционна техника в процеса на обучение
Г. Чанева, М. Димитрова, А. Терзиева и К. Богданова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здраве“, МУ - София
Резюме.
За да се повиши качеството на обучението и да се постигнат по-добри резултати при развиването на практическите умения на медицинските сестри и акушерките, се търсят нови методи и средства, чрез които да се подобрят съществуващите традиционни модели. Целта на проучването е да се определят основните елементи на модел за инжекционна техника, който да бъде включен при практическото обучение на студентите от специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с цел повишаване на ефективността при изграждане на манипулативни умения у студентите. Практическото обучение на студентите по сестрински и акушерски грижи, което включва темите за усвояване на манипулативните умения, е необходимо да бъде осъвременено с използването на електронни системи и платформи.
Ключови думи: практическо обучение, инжекционна техника, стандартен модел
Introduction of a model for injection technique in the training process
G. Tchaneva, M. Dimitrova, A. Terzieva and K. Bogdanova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University - Sofia
Abstract. Aiming to improve the quality of training and achieve better results in developing the practical skills of nurses and midwives, new methods and tools are sought, through which existing traditional models can be improved. The aim of the present study is to identify the main elements of a model for injection technique that will be included in the practical training of nursing and midwifery students in order to increase the effectiveness in the development of manipulative skills in the students. Practical training for nursing and midwifery students, including topics for the acquisition of manipulative skills, needs to be updated with the use of electronic systems and platforms.
Key words: practical training, injection technique, standard model

 


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПАРАТА SANAR В КОМПЛЕКСНАТА ТЕРАПИЯ НА ПАРОДОНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
А. Михайлова1, Х. Димов1 и К. Михайлова2
1Медицински колеж,  2Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Целта на представеното проучване е да се установят свойствата на препарата SANAR за подобряване на някои пародонтални заболявания като: катарални и пародонтални хронични гингивити, начални форми на пародонтоза, за дренаж на абцеси и др., при приложението му в комплексната терапия на тези заболявания. Наблюдения са проведени при 23-ма пациенти, дали доброволно съгласието си за участие, след подробното им запознаване със състава и действието на препарата. Пробантите – 13 жени и 10 мъже, на възраст от 18 до 58 години, са без общи заболявания, като разпределението им според поставената диагноза е: с катарален гингивит – 9; с начална форма на пародонтоза – 11; с хеморагична пародонтоза І степан – 3-ма, а периодът на проследяване е до 7 дни след включването в проучването, като всички участници попълват анкетна карта в края на изследването. Анкетните карти съдържат: лични данни, анамнестични данни за давността на заболяването и характера на оплакванията, зъбен и рентгенов статус за поставяне на диагнозата. Данните са обработени статистически. Посочените в настоящото изследване данни при 23-ма пациенти показват, че SANAR е с определено изразен противовъзпалителен и антисептичен ефект – бързо намалява едема на папилите, намалява ексудата и кървенето, води до бързо фиброзиране и нормализиране на гингивата. Препаратът SANAR е оригинален, екологично чист, нетоксичен, прилага се лесно както в денталните кабинети, така и в домашни условия. SANAR се приема много добре от пациентите, при приложението не са наблюдавани странични ефекти.
Ключови думи: SANAR/приложение, пародонтални заболявания/комплексната терапия

APPLICATION OF THE SANAR PREPARATION IN COMPLEX THERAPY OF PERIODONTAL DISEASES
A. Mihaylova1, H. Dimov1 and K. Mihaylova2
1Medical College, 2Faculty of Dental Medicine, Medical University – Plovdiv
Abstract.
The aim of the presented study is to establish the properties of the SANAR preparation for the improvement of some periodontal diseases such as: catarrhal and periodontal chronic gingivitis, initial forms of periodontal disease, drainage of abscesses, etc., when it is applied in the complex therapy of these diseases. Observations were conducted in 23 patients, after they voluntarily agreed to participate after product was presented to them in details – composition and mode of action. Participants – 13 women and 10 men aged 18 to 58, are without common diseases. Distribution according to the diagnosis being: with catarrhal gingivitis – 9; with an initial form of parodontosis – 11; with haemorrhagic parodontosis I grade – 3, and the follow-up period is up to 7 days after inclusion, with all participants completing a survey card at the end of the study. The questionnaire contains: personal data, history of disease, status and the nature of complaints, dental and X-ray status for diagnosis. Data is processed statistically. The data reported in this study in 23 patients show that SANAR has a pronounced anti-inflammatory and antiseptic effect – it rapidly reduces papilla edema, reduces exudation and bleeding, leads to rapid fibrosis and normalization of the gingiva. SANAR is original, environmentally friendly, non-toxic, easy to use in dental and home care. SANAR was taken very well by patients, with no side effects seen during administration.
Key words: SANAR/application, periodontal diseases/complex therapy

 


Проблеми на нуждаещите се от палиативни грижи и връзката им с качеството на живот
Г. Янкова, П. Аспарухова и П. Добрилова
Катедра „Здравни грижи”, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, МУ – София
Резюме.
През последните години онкологичните заболявания значително нарастват в световен мащаб. Диагнозата рак е генератор на различни социално-икономически, психологични и етични проблеми, а палиативните и терминалните грижи все още са проблем на общественото здравеопазване у нас. Качеството на живот се повлиява неблагоприятно от недобре контролираните симптоми, съпътстващи заболяването. Шансът за успех при лечение на дадено онкологично заболяване се увеличава, ако се обърне по-специално внимание и се полагат усилия за подобряване качеството на живот на пациентите.
Ключови думи: качество на живот, онкоболни, палиативни грижи

PROBLEMS OF THE PATIENTS REQUIRING PALLIATIVE CARE AND ITS RELATIONSHIP
TO THE QUALITY OF LIFE
G. Yankova, P. Asparuhova аnd P. Dobrilova
Department of Health Care, Branch „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, Medical University – Sofia
Abstract
. In recent years, oncological diseases have shown significant worldwide growth. Diagnosis „cancer“ is the source of various socio-economic, psychological and ethical problems, and palliative and terminal care is still a problem of public health in Bulgaria. The quality of life is adversely affected by poorly controlled symptoms accompanying the disease. The chance of success in treating an oncological disease is increasing, if special attention is paid and efforts are made to improve the quality of life of patients.
Key words: quality of life, patients with oncological diseases, palliative care

 Сравнителен анализ на управлението на здравните грижи в болничното отделение
К. Богданова
Медицински университет – София
Резюме.
В статията се разглеждат въпроси, свързани с управлението на здравните грижи. В днешно време са необходими ръководители по здравни грижи, способни да осъществават ръководство в съответствие със съвременните социално-икономически условия. Те трябва да притежават знания и умения за изпълняване на ръководни и административни функции. Прилагането на управленски методи и средства и използването на технически фишове и протоколи са важни условия за качествено управление на здравните грижи. Получените резултати показват, че тези условия зависят от възрастта на ръководителите по здравни грижи, от техния професионален стаж, образователна степен и следдипломна квалификация.
Ключови думи: медицинска сестра, ръководители, управление, здравни грижи

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HEALTHCARE MANAGEMENT IN HOSPITAL DEPARTMENTS
K. Bogdanova
Medical University – Sofia
Abstract
. Present paper discusses issues related to the healthcare management. Nowadays healthcare managers who are able to work in the current social and economic conditions are needed. They must have knowledge and skills to carry out management and administrative functions. Important conditions for quality management of healthcare are the application of management methods and means and the use of technical forms and reports. The data obtained show that these conditions depend on the age of healthcare managers, their length of service, educational degree and post-graduate qualification. 
Key words: nurse, managers, management, healthcare

 


Хиподинамията – рисков фактор за появата на хронични заболявания при деца и подрастващи
П. Добрилова и К. Стефанова
Катедра „Здравни грижи”, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, МУ – София
Резюме.
Ниската физическа активност е рискови фактори за здравето, имащ съществен принос за влошаването на популационния здравен статус на населението в нашата страна. В статията се разглежда нивото на физическа активност при деца и подрастващи, както и нивото на техните знания, умения и нагласи за активен здравословен живот.
Ключови думи: хиподинамия, хронични заболявания, деца и подрастващи

HYPODYNAMIA – A RISK FACTOR FOR CHRONIC DISEASES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
P. Dobrilova and K. Stefanova
Department of Health Care, Branch „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, Medical University – Sofia
Abstract.
Low physical activity is a health risk factor that has made a significant contribution to the worsening of the population‘s health status in our country. The paper examines the level of physical activity in children and adolescents as well as the level of their knowledge, skills and attitudes for an active healthy life.
Key words: hypodynamics, chronic diseases, children and adolescents

 

 
©2008-2011