МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2016 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ  НА АКУШЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ С ПРЕЕКЛАМПСИЯ
И. Карлакашева1, А. Димитрова2 и Е. Митова1
1Специалност „Акушерка”, ФОЗ, Медицински университет – София
2Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, Медицински университет – София

Резюме. Прееклампсията, като специфично свързан с бременността синдром, е особено сериозен здравен проблем за бременната и плода. В световен мащаб десет милиона бременни жени всяка година са засегнати от това заболяване, а 76 000 от случаите завършват със смърт. Хипертензивните усложнения, свързани с прееклампсията, са причина за над 40% от предтерминните раждания и за над 15% от перинаталната детска смъртност. Акушерската грижа е особено важна и изисква активно наблюдение за ранно откриване на симптоми  на заболяването по време на бременността. След установяване на диагнозата грижата за бременната жена е от първостепенно значение за намаляване вероятността от усложнение. Информираността за рисковите фактори на прееклампсията и профилактиката на заболяването са задължителни за нормалното протичане на бременността и раждането. Едно от най-големите предизвикателства е пренаталната грижа за бременните жени в началните седмици на бременността, а в най-добрия случай и преди  забременяване. Представени са основните насоки и съвременните аспекти на акушерско поведение в диагностицирането и лечението на прееклампсията, както и ролята на акушерката в превенцията, профилактика и мониторинга  по време на бременността и  раждането.
Ключови думи: прееклампсия, акушерка, акушерска грижа, акушерско поведение, бременност

PREECLAMPSIA MIDWIFERY CARE – CURRENT ASPECTS
I. Karlakasheva, A. Dimitrova and E. Mitova
1Students at specialty „Midwife”, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Department „Health Care“, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. Preeclampsia, as specifically related to pregnancy syndrome, represents a particularly serious health problem for the pregnant woman and the fetus. On a global level, ten million pregnant women are affected by this disease every year and 76 000 of these cases end in death. Hypertensive disorders associated with preeclampsia are responsible for over 40% of preterm births and over 15% of perinatal infant mortality. Obstetric care is particularly important and necessitates active attention for early detection of symptoms of the disease during pregnancy. After the disease is diagnosed, the care for the pregnant woman is of paramount importance in order to reduce the risk for complications. Awareness about the risk factors of preeclampsia and prevention of the disease are an integral part of ensuring the normal course of pregnancy and childbirth. One of the biggest challenges is the prenatal care for pregnant women in the early weeks of pregnancy, and in the best case before pregnancy. This report aims to provide guidelines and contemporary aspects of obstetric behavior in the process of diagnosis and treatment of preeclampsia and the role of the midwife in the prevention, prophylaxis and monitoring during pregnancy and childbirth.
Key words: preeclampsia, midwife, obstetric care, obstetric behavior, pregnancy


ИНВАЛИДИЗАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНО СТЪПАЛО – СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И. Стамболова1, О. Костов2, С. Владева3, М. Божкова4 и Г. Петрова4
1Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве, МУ – София
2Катедра „Сестрински грижи“, Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив
3Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Каспела“, МУ – Пловдив
4Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Липсата на информация за предпазване от усложнението при диабет – диабетното стъпало, често води до ампутация на долен крайник или на част от него. Пациентите с тези усложнения в повечето случаи са с намалена работоспособност или инвадилизация. Необходимостта от здравни грижи, физическа и социална рехабилитация е приоритет за социалната реинтеграция на пациентите.
Ключови думи: диабет, диабетно стъпало, здравни грижи

DISABILITY DUE TO DIABETIC FOOT - SOCIAL ASPECTS AND REHABILITATION
I. Stambolova1, O. Kostov2, S. Vladeva3, M. Bozhkova4 and G. Petrova4
1Department “Health Care” at the Faculty of Social Health MU – Sofia
2Department “Nursing Care“ at the Faculty of Social Health Medical University – Plovdiv
3Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, MHAT “Kaspela, MU – Plovdiv
4Medical College, Medical University – Plovdiv

Summary: The lack of information about prevention against the complication by diabetes - a diabetic foot-leads often  to amputation of the lower limbs or part of them. The patients by this kind of complications are in the majority with reduced employability or they are declared for invalidity. The necessity of health care, physical and social/living rehabilitation is a priority of the social patients reintegration.
Key words: diabetes, diabetic foot, health care

 
©2008-2011