МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2016 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ОБЩУВАНЕТО В СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИЯ, НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“
Д. Иванова и В. Георгиева
Медицински факултет, УБ „Лозенец”, СУ „Св. Климент Охридски” – София
Резюме. Общуването е сложен и динамичен процес. Взаимоотношенията, в които влизат отделните личности по време на работа, са професионални. Доверието на пациента и неговото семейство към медицинската сестра възниква само в случай, когато тя притежава умения за ефективно общуване и е професионално обучена. Общуването е важен компонент на грижите, без които е невъзможно да се приложат всички останали елементи на сестринските грижи. Общуването е и споделеното мълчание, жестовете, мимиката, погледът, емоциите. При общуването присъства елементът разбиране. По време на обучението медицинската сестра трябва да овладее основните комуникативни умения, които ще прилага в своята дейност: умението за говорене и умението за слушане. Целта на настоящото проучване е да се установят степента на усвояване и готовността за използване на всички компоненти на общуването от студентите от специалност „Медицинска сестра“  на МФ – София, по време на тяхното обучение. Проведено е анонимно анкетно проучване на 50 студенти от втори и трети курс от специалност „Медицинска сестра“ на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – София, през учебната 2015 г. Комуникацията на студентите с пациента е една от основните ценности в сестринската професия и заедно с хуманното отношение, професионалната компетентност и самоусъвършенстването са  необходими условия за успешна професионална дейност. Сестринското дело е нещо повече от доброжелателно, технически грамотно изпълнение на лечебни процедури и манипулации. Това е общуване на един човек с друг, на медицинската сестра с пациента, изпитващ понякога физически и психически трудности. Общуването е важен компонент, без който е невъзможно да се приложат всички останали елементи на грижите.
Ключови думи: общуване, пациент, професия, студент

COMMUNICATING IN THE NURSING PROFESSION, A NECESSARY CONDITION FOR SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS IN "NURSE"
D. Ivanova and V. Georgieva
Faculty of Medicine, Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Summary. Communication is a complex and dynamic process. Relationships, which include individuals at work are professional. Trust of the patient and his family to the nurse occurs only in that occasion when a nurse possesses communication skills to effectively and professionally do the job. Communication is an important component of care, without which it is impossible to implement all other elements of nursing. Communication is shared silence, gestures, facial expressions, eyes, emotions. While communicating the element of understanding should present. During the training a nurse must master basic communication skills: ability to speak and ability to listen. The purpose of this study was to determine the extent of absorption and readiness to use all the components of communication by students of „Nurse“ MF – Sofia during their training. An anonymous survey of 50 students from second and third year of specialty „Nurse“ of the Medical Faculty of Sofia University „St. Kliment Ohridski“ – Sofia in semester 2015 was performed. Communication with the patient is one of the core values in the nursing profession along with welfare, professional competence and self-improvement. Those are the prerequisites for successful professional activity. Nursing is more than a benevolent, technically literate performance of medical procedures and manipulations. It is also the communication of one person with another, of the nurse to the patient, suffering sometimes physical and psychological difficulties. Communication is an important component of care, without which it is impossible to implement all other elements of it.
Key words: communication, patient, profession, student


ПРИЛОЖИМОСТ НА ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
П. Добрилова, А. Маринова, И. Маринова и П. Маринова
Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, Медицински университет – София
Резюме. Прилагането на трудотерапевтични дейности съобразно заболяването и медицинските показания се осъществява с цел възстановяване на трудоспособността, автономността и в много случаи – за адаптиране към нов социален и професионален статус. В статията е обоснована необходимостта от прилагането на трудотерапия и в частност – арттерапия, в дневните центрове за лица с увреждания.
Ключови думи: лица с увреждания, трудотерапия, дневни центрове

APPLICABILITY OF LABOR-THERAPEUTIC ACTIVITY IN A DAY CARE CENTER
FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

P. Dobrilova, A. Marinova, I. Marinova and  P. Marinova
Subsidiary „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, Medical University – Sofia
Summary. The application of labor-therapeutic activities according to the disease and the medical evidence is carried out with the aim of rehabilitation, autonomy, and in many cases - to adapt to new social and professional status. The article substantiates the need for the implementation of occupational therapy in particular – art therapy in day centers for persons with disabilities.
Key words: persons with disabilities, labor-therapeutic activity, day centers


ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТНОСНО
ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ

П. Гергова1, В. Недкова-Миланова2, М. Карчева3 и С. Дюлгерова1
1Катедра „Сестрински хирургични грижи”, ФЗГ, МУ – Плевен
2Сектор „Обща медицина”, ФОЗ, МУ – Плевен
3Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,ФОЗ, МУ – Плевен

Резюме. Пълноценното хранене на детето е важен фактор за неговото физическо и нервно-психическо развитие. Световната здравна организация препоръчва майките да бъдат информирани за предимствата на кърменето. Медицинските сестри осъществяват здравнопромотивна дейност сред жените във фертилна възраст, полагат грижи за тях и повишават здравната култура на родителите. Целта е да се проучи информираността на студентите от специалност „Медицинска сестра” относно храненето на кърмачето. Използвана е пряка анонимна анкета сред 51 студенти от специалност „Медицинска сестра” на възраст от 19 до 47 год. Статистическата обработка и онагледяването на резултатите са извършени с MS Office Excel 2010. Студентите посочват предимствата на кърменето за майката, както следва: по-бързо възстановяване след раждане (29.4%), намаляване на риска от неоплазми при жените (21.6%), по-бързо възстановяване на теглото на майката отпреди раждането (27.5%). Мнозинството от анкетираните номинират конкретните стъпки за успешно кърмене и времето за захранване на кърмачето (70% ), но в детайли регистрират пропуски в приготвянето на млечни смеси (30.3%) и в продължителността на кърменето (21.6%). Студентите от специалност „Медицинска сестра” демонстрират добри познания по въпросите за храненето на кърмачето. Важен елемент в подготовката и квалификацията на медицински специалисти са познанията, свързани с храненето на децата в кърмаческа възраст.
Ключови думи: хранене на кърмаче, промоция на здравето, информираност на студентите, медицинска сестра, обучение 

INFANT FEEDING – NURSING PROGRAM for STUDENTS
P. Gergova1, V. Nedkova-Мilanova2, М. Кarcheva3, S. Dyulgerova1
1Department of Nursing Surgical Care, Faculty of Health Care, Medical University – Pleven
2Department of General Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
3Department „Epidemiology,parasitology and troplical medicine”, Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. Child nutrition is an important factor for the physical and neuro-psychological development and overall health not only in childhood but also in the adulthood. The World Health Organization recommends that mothers should be informed about the advantages and the enormous benefits of breastfeeding. It is a part of the professional responsibility of nurses to promote good health care habits among women in fertile age and raise the overall health awareness of parents. The aim of the study was to research the knowledge of infant feeding among students in the Nursing Program. Methods: An anonymous survey was conducted among students in the Nursing I class. The survey group included a total of 51 students, ranging from 19 to 47 years old. All analyses were conducted using Statgraphics Plus software,version 2.1. It was found that students rate the advantages of breastfeeding for the mother as follows: faster recovery (29.4%); reduces the risk of cancer in women (21.6%),  faster recovery of the weight of the mother before birth (27.5%). The majority of students were able to point out specific steps to successful breastfeeding and the respective time schedules of infant feeding (70%). The study found less satisfactory results of the participants’ knowledge on how to prepare infant dairy blends 19 (30.3%) and the duration of breastfeeding in 11 (21.6%). Students in the Nursing Program demonstrate good knowledge of infant nutrition. It is an important component into the qualification of medical professionals.
Key words: infant nutrition, health awareness promotion, student knowledge, nurse, education


ИНФОРМИРАНОСТ НА РОДИЛКИТЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ВАКСИНИ
ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ В РОДИЛНИЯ ДОМ

Й. Петкова1, С. Дишкелева1, А. Димитрова2
1Студенти специалност „Акушерка”, ФОЗ, Медицински университет – София
2Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, Медицински университет – София

Резюме. В съвременния информационен век предоставянето на точна, пълна и компетентна здравна информация осигурява спокойствие и сигурност за здравето на хората. В световен мащаб сред мерките в общественото здравеопазване най-ефективно за намаляване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания, без съмнение е откриването на ваксини и изготвянето на национални имунизационни програми. Те намират приложение още в първите дни от живота на новородените. Като част от мултидисциплинарния екип, акушерката оказва здравни грижи на новородените и предоставя информация на родилките за значението на ваксините в ранния неонатален период. Целта на настоящото проучване е да установи информираността и нагласите на родилките относно имунизирането на новородените в родилния дом. Проучени са 60 родилки при престоя им в родилните отделения на четири специализирани акушеро-гинекологични болници в София – СБАЛАГ „Майчин дом”, ПСАГБАЛ „Света София”, II САГБАЛ „Шейново” и САГБАЛ „Д-р Щерев”. Използвани са социологически метод – пряка анонимна анкета, съдържаща 15 въпроса, изготвени специално за целта и статистически методи за анализ и предоставяне на резултатите. Проучването е проведено през м. декември 2015 година. Резултатите показват, че по-голямата част от респондентите нямат достатъчно информация както за инфекциозните заболявания, налагащи приложението на съществуващите ваксини, така и за ползите от тях и нежеланите реакции след имунизация. Липсва участие на акушерката в предоставяне на знания, които да подкрепят и да осигурят здравна култура и нагласи на родилките за опазването на здравето на новородените.
Ключови думи: ваксини, информираност, имунизации, родилки, новородени, акушерка

THE KNOWLEDGE OF THE WOMAN IN LABOR ABOUT THE VACCINES
IN NEWBORNS AT MATERNITY HOSPITAL

Yo. Petkova1, S. Dishkeleva1 and А. Dimitrova2
1Students at specialty „Midwife”, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Department „Health Care“, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. In an information era the need to provide a right, complete and competent health information provides security in health system. Globally, among the measures in the public health most effective in reducing morbidity and mortality from infectious diseases are undoubtedly the discovery of vaccines and the development of national immunization programs. They are used in the first days of life of newborns. As a part of the multidisciplinary team the midwife is a person who takes care of the newborns and provide information to mothers on the importance and benefits of vaccines in the early neonatal period. The aim of this study was to determine the awareness and attitudes of mothers on immunization of newborns in maternity home. Respondents were 60 mothers in their stay in the maternity wards of four specialized maternity hospital in the city. Sofia - SBALAG „Mother House“ PSAGBAL „St. Sofia“, II SAGBAL „Sheinovo“ and SAGBAL „Dr. Shterev“. In these research it is used a sociological method - direct anonymous questionnaire containing 15 questions prepared specially for this purposeq as well as a statistical method for the analyse. The study was made during December 2015. The results show that the majority of the respondents did not have enough information for infectious diseases necessitating the use of existing vaccines and knowledge of their benefits and adverse reactions after immunization. We found a lack of participation from the midwife in providing a quality information that can provide support and health culture in the attitudes of mothers on the health of newborns.
Key words: vaccines, awareness, immunization, mothers, newborns, midwife


ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА ЖЕНИ С ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ
П. Петров
Клиника по акушерство и гинекология, МБАЛ „Св. Мина“ – Пловдив
Резюме. Много често невъзможността за забременяване е първи симптом, насочващ изследвания, вследствие на които се диагностицира инсулинова резистентност. Сред жените с инсулинова резистентност най-голяма е групата на незабременявалите жени – повече от половината от всички, следвани от тези, които са забременявали само по веднъж – около една трета от жените. На трето място по обем е групата на жените, които са с две бременности. Броят на реализираните бременности и раждания е най-висок в контролната група здрави жени.
Ключови думи: инсулинова резистентност, бременност, раждане

STUDY ON REPRODUCTIVE ABILITY OF WOMEN WITH INSULIN RESISTANCE
P. Petrov
Department of Obstetrics and Gynecology, MHAT „Sv. Mina“ – Plovdiv
Summary. Very often the inability to conceive is the first symptom that stimulate us do the necessary research which precisely diagnose insulin resistance. Among the women with insulin resistance the greatest group is the one of unconceived women - more than half of all, followed by those who are pregnant only once - about a third of women. Third group is the group of women who had two pregnancies. The number of the pregnancies and births is highest in the control group of healthy women.
Key words: insulin resistance, pregnancy, childbirth


ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЖЕНИ С ЯЙЧНИКОВА ПОЛИКИСТОЗА
П. Петров
Клиника по акушерство и гинекология, МБАЛ „Св. Мина“ – Пловдив
Резюме. Хирзутизмът се определя като прекомерно или повишено окосмяване на части от тялото при жени, където такова окосмяване принципно липсва или е слабо изразено. Причинява се главно от свръхотделяне на андрогени в женския организъм и от чувствителността на космения фоликул към тези хормони. Оценяването на хирзутизма става по т.нар. F-G скала. Според резултатите жените се разделят в четири групи. Първата група – конституционален хирзутизъм, е диапазонът между 1 и 9 точки. Тук медикаментозно лечение не е необходимо, препоръчително е пациентките да избягват продължително слънцестоене и кремове.  Втора  групата са жените с F-G скор между 10 и 16 точки. Трета  е групата на жените с F-G скор между 17 и 40 точки, означено като същински хирзутизъм. При тези жени трябва активно да бъдат търсени причините, довели до състоянието. Задължителни са хормоналните тестове. В четвърта група са жени с F-G скор между 41 и 44 точки. Тази група се означава като тежък хирзутизъм. Съотношението талия-ханш, или още WHR (waist-hip ratio), е основен показател за коремното затлъстяване, считано за по-рисково. Според съвременните схващания това съотношение е по-добър предиктор за редица сериозни заболявания в сравнение с обиколката на талията и BMI.
Ключови думи: хирзутизъм, класификация, съотношение талия/ханш, поликистозни яйчници

STUDY ON SOME KEY INDICATORS IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY
P. Petrov
Department of Obstetrics and Gynecology, MHAT „Sv. Mina“ – Plovdiv
Summary. Hirsutism is defined as excessive hair growth in women in parts of the body where such hair generally is absent or weak. It is caused mainly by the flux of the female androgen and the sensitivity of the hair follicle to these hormones. Evaluation of hirsutism is made by FG scale. According to the results participants divide into four groups. The first group is in the range between 1 and 9 points; this group is determined by constitutional hirsutism. Medication is not necessary, it is recommended that patients avoid long solstice and sun protecting creams. The second group is of women with FG score between 10 and 16 points. Third is the group of women with FG score between 17 and 40 points. This group can be denoted as true hirsutism. These women should be actively sought for the causes behind the condition. Mandatory are the hormonal tests. The fourth group are the women with FG score between 41 and 44 points. This group is with a severe hirsutism. Waist-hip ratio is a key indicator of abdominal obesity, considered risky. According to modern concepts, this ratio is a better predictor of a number of serious diseases compared to waist circumference and BMI.
Key words: hirzuitizam, classification, waist-hip ratio, polycystic ovaries


УПРАВЛЕНСКИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
К. Богданова1, Г. Чанева1 и М. Стойчева2
1Катедра „Здравни грижи“; 2Катедра „Трудова медицина“, ФОЗ, МУ – София
Резюме. Постигането на ефективна организация на здравните грижи е възможно само чрез осъществяване на управлението от обучени и квалифицирани ръководители по здравни грижи. Целта на настоящото изследване е да се проучи  използването на управленски методи и средства в съществуващата практика и нагласите на ръководителите по здравни грижи за въвеждане на методология, насочена към основните управленски функции. Проведено е анонимно анкетно проучване сред ръководители по здравни грижи (главни и старши медицински сестри) от 6 многопрофилни болници от страната – МБАЛ, от градовете Монтана, Смолян, Търговище, Ловеч, Ямбол и София. Участие в проучването вземат 120 ръководители по здравни грижи. Изводите показват, че заемащите управленски длъжности имат потребност от обучение и професионална квалификация, като по този начин ще се гарантира създаването на ефективна организация и управление на болничните грижи.
Ключови думи: управленски методи, средства, ръководители по здравни грижи

MANAGEMENT METHODS AND TOOLS FOR ORGANIZATION OF HEALTH CARE
K. Bogdanova1, G. Chaneva1 and M. Stoycheva2
1Department „Health Care“; 2Department „Occupational Medicine“, Medical University – Sofia
Summary. Achieving effective organization of health care is only possible by implementing management by trained and qualified managers. The aim of this study is to investigate the use of management methods and tools into existing practices and attitudes of leaders in health care to introduce the methodology aimed at major management functions. An anonymous survey of leaders in health care from  6 general hospitals in the country was performed – Hospital in Montana, Smolyan, Targovishte, Lovech, Yambol and  Sofia. Participation in the study took 120 interviewed leaders in health care. The leaders in healthcare that occupy managerial positions have a need for training and professional qualifications, as this will ensure the establishment of effective organization and management of hospital care.
Key words: management methods, tools, leaders in health care

 
©2008-2011