МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2015

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
А. Терзиева, Н. Василева, П. Бикова и М. Стайкова.
Информираност относно съвременните методи за превенция от заразяване на медицинските сестри по време на работа

А. Терзиева, г. Чанева, н. Василева и с. Младенова.
Проблеми при оценяването на студентите по сестрински грижи

К. Митов.
Модулно декомпозиране и структурно проектиране на интегрирани информационни системи за висшите медицински училища в България – особености, подходи и решения (част і)

К. Митов.
Архитектурно, технологично, програмно и методично осъществяване на структурен проект за разработка на интегрирана информационна система за висшите училища в България (част іі)

Г. Чанева и и. Милушев.
Оценяването на здравните грижи – предпоставка за повишаване на качеството

С. Попова и с. Радева.
Чувството за щастливост и нагласите за емиграция сред бъдещите здравни специалисти в България

Р. Стоянова.
Нагласи за текучество на медицинските сестри от Южен централен район на България и перспективи за трудовите пазари

П. Бикова, н. Василева, М. Димитрова, А. Терзиева и Г. Чанева.
Конфликти в сестринските екипи

М. Димитрова, Г. Чанева и П. Бикова.
Потребност от специални сестрински грижи за пациенти с колостома

С. Попова.
Алкохолна злоупотреба сред младите хора

ОБЗОРИ
П. Петров и Н. Парахулева.
Познати и непознати факти в етиологията и патогенезата на синдрома на поликистозните яйчници

 

ORIGINAL ARTICLES
Terzieva, N. Vasileva, P. Bikova and M. Staikova.
sharp injuries and the European regulations – nurses awareness

A. Terzieva, G. Tchaneva, N. Vasileva and S. Mladenova.
Problems in the evaluation of students in nursing

K. Mitov.
Modular decomposition and structural projecting of the integration information system for higher medical schools in bulgaria – specificities, approaches and solutions (part I)

K. Mitov.
Architectural, technologycal, programming and methodological creation of structural project for development of integrated information system for higher medical schools in bulgaria (Part ІІ)

G. Tchaneva and I. Milushev.
Evaluation of health care – a prerequisite for improving the quality

S. Popova and S. Radeva.
The feeling of happiness and attitudes for emigration amongst the future health specialists in bulgaria

R. Stoyanova.
Turnover intention of nurses from South Central region of Bulgaria and perspectives for the labor markets
P. Bikova, N. Vasileva, M. Dimitrova, A. Terzieva and G. Tchaneva.
Conflicts in nursing teams

M. Dimitrova, G. Tchaneva and P. Bikova.
Needs for special nursing care of patients with colostomy

S. Popova.
Alcohol abuse among young people

REVIEWS
P. Petrov and N. Parahuleva.
Known and unknown facts in the etiology and pathogenesis of polycystic ovary syndrome

 
©2008-2011