МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2015 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ ФАКТИ В ЕТИОЛОГИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА НА СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ
П. Петров1 и Н. Парахулева2
1Секция „Репродуктивна медицина“, Научноизследователски институт по медицина и обществено здраве – Пловдив, 2МУ – Пловдив
Резюме. Синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ) е комплекс от хормонални разстройства, които въздействат върху целия организъм на жената и нейното здраве. Точната причина за СПКЯ в наши дни все още не е известна въпреки многобройните изследвания в тази област. Конкретното действие на инсулина се разглежда съвместно с това на инсулиноподобния растежен фактор и се изразява в увеличаване на андрогенната продукция в овариалната строма. Патогенезата на синдрома на поликистозните яйчници е
многофакторна, но въпреки всичко основно място заема нарушеният FSH-зависим фоликуларен растеж. Причината за нарушеното действие на FSH е неизвестна.
Ключови думи: поликистоза, яйчници, етиология, патогенеза

KNOWN AND UNKNOWN FACTs IN THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
P. Petrov1 and N. Parahuleva2
1Section „Reproductive medicine“, Research Institute of Medicine and Public Health – Plovdiv, 2Medical University – Plovdiv
Summary. Polycystic ovary syndrome is a complex hormonal disorder that affect the entire body of the woman and her health. The exact cause of PCOS today is not yet known, although existence of the many studies in this area. The action of insulin is considered together with that of insulin-like growth factor and is expressed in increased androgen production in ovarian stroma. Pathogenesis of polycystic ovary syndrome is multifactorial, but nevertheless one of the main factors is the violation of FSH-dependent follicular growth. The reason for impaired functioning of the FSH is unknown.
Key words: polycystic ovaries, etiology, pathogenesis

 
©2008-2011