МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2015 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
А. Терзиева1, Н. Василева1, П. Бикова1 и М. Стайкова2
1Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ – София
2ФОЗ, студент IV курс специалност „ Медицинска сестра“, МУ – София

Резюме. В настоящата статия се разглежда проблемът сред медицинските сестри, а и при всички останали професионалисти по здравни грижи, свързан с травмите и инфекциите, причинени от убождане или порязване с остри предмети. Здравето на работещите в сферата на здравеопазването е подложено на риск поради излагането им на патогени, пренасяни по кръвен път, често след претърпяно нараняване. Подобни злополуки се регистрират най-често при медицинските сестри по време на работа. Те могат да доведат до заразяване с над 20 заболявания, разпространявани по кръвен път. Разработена е и е въведена нова Европейска директива за превенция от убождания с остри предмети в болниците и секторите на здравеопазването. Тя трябва да бъде в действие в страните членки на ЕС най-късно до 11 май 2013 година. Проведено е сестринско проучване чрез пряка анкета с въпроси от затворен тип. Използвани са документален и статистически метод за анализ на резултатите. В проучването са обхванати 50 медицински сестри, работещи в МБАЛ „Доверие“ – София, през месец януари 2013 година. Изследвана е информираността за опасностите от убождания и наранявания по време на работа и методите за тяхната превенция. Резултатите показват, че значителен дял от медицинските сестри, са имали инцидент с порязване или убождане с медицински изделия. По-малък е относителният дял на тези, които вследствие на инцидента са инфектирани. Подобряването на превенцията от заразяване и информираността на медицинските сестри по тези въпроси сами по себе си не са достатъчни. Необходими са технически и технологични подобрения и задълбочено обучение на медицинските кадри по отношение на иновациите в тази сфера.
Ключови думи: медицински сестри, превенция, убождания, инфекции

sharp injuries and the European regulations – nurses awareness
A. Terzieva1, N. Vasileva1, P. Bikova1 and M. Staikova2
1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Fourth-year student majoring in Nursing, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. Each employer should to ensure safe working environment. In practice, a combination of safe working methods together with personal protection equipment possessing barrier functions is applied. A topic of present interest within the professional nurse practice includes injuries and infections, caused by needlestick (sharp injuries). Healthcare professionals’ health is subject to risk due to blood-transmissible pathogen exposure as a result of open wound injuries. Such accidents occur with nurses mainly during work. They could lead to infection with over 20 blood-transmissible diseases. A new European Directive for prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector is prepared and introduced. It would come into force in the EU member-states by May 11th, 2013 at the latest. An investigation was held in January 2013 by the method of „direct survey“ among nurses (n = 50) at the hospital „Doverie“ at Sofia. Knowledge, attitude, and practice were studied. Results show that a significant group experienced needle stick injury or trauma with another sharp instrument. Comparatively less was the percentage of the cases with infection after that. Only the awareness is not enougu in terms of a good safety policy. Technical improvement and innovations should be exercised.
Key words: nurses, prevention, needlestick injuries, infections


Проблеми при оценяването на студентите по сестрински грижи
А. Терзиева, Г. Чанева, Н. Василева и С. Младенова
 Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Ключов проблем във всяка система за оценяване е да се намери такава процедура, която да съответства на възпитателните и образователните цели и принципи. Целта на настоящото проучване е да се разкрият проблемите, свързани с оценяването на теоретичните знания и практическите умения на студентите по различните дисциплини, включени в „Практическите основи на сестринските грижи“. Обучението по „Сестрински грижи“ цели не само да предоставя знания на студентите и да развива техните умения, това е и обучение, при което трябва да се изградят специалисти, притежаващи качества, които ще им позволят да изпълняват професионални отговорности по отношение на здравето и живота на пациента.
Ключови думи: проблеми при оценяване/знания, сестрински грижи, практически умения

Problems in the evaluation of students in nursing
A. Terzieva, G. Tchaneva, N. Vasileva and S. Mladenova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. A key problem in any system of assessment is to find such a procedure, which corresponds to the correctional and educational goals and principles. The purpose of this study is to reveal the problems associated with the evaluation of theoretical knowledge and practical skills in the various disciplines involved in „Practical foundations of nursing.“ Nursing training aims not only to provide knowledge of students and to develop their skills, but this is training, you need to build specialists with skills that will enable them to fulfill professional responsibilities in respect of health and life of the patient.
Key words: problem evaluation/knowledge, nursing care, practical skills


МОДУЛНО ДЕКОМПОЗИРАНЕ И СТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ училища В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ, ПОДХОДИ И РЕШЕНИЯ (ЧАСТ І)
К. Митов
Катедра „Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, МУ – София
Резюме. Цел на работата е да се представи конкретен структурен подход и проект за разработка на интегрирана информационна система (ИИС), автоматизираща напълно дейността на учебните отдели на ниво обучение в звено, звено и висшите училища (ВУ), и удовлетворяваща всички законови изисквания по отношение на генерираните от нея официални документи и подаваните от нея към официалните държавни институции образователни данни. Направен е анализ на структурните особености на информационните дейности, които се извършват във ВУ у нас, във връзка с обслужването на техните студенти, докторанти и преподаватели. Резултатите от проведения анализ са представени с нагледни схеми. На базата на направеното модулно декомпозиране е изработен и схематично представен и конкретен структурен проект за разработка на целевата ИИС за ВУ у нас.
Ключови думи: информационни системи, висше образование, регистри на студенти и докторанти

MODULAR DECOMPOSITION AND STRUCTURAL PROJECTING OF THE INTEGRATION INFORMATION SYSTEM FOR MEDICAL universities IN BULGARIA – SPECIFICITIES, APPROACHES AND SOLUTIONS (PART I)
K. Mitov
Department of Organisation of Pharmacy Iconomic, Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
Summary. The goal of the current wirk is to present the structural model for development of integrated informational system in higher medical edication that completely authomitises the activities in the educational department, and complies all legislative requirements for generating official documents and reports. It was performed an analysis of the structural characteristics of informational activities at the universities for serving their academic staff, students and PhD students. The results are presented in schematic view. On the basis of the modular decomposition is created and schematically performed structural project for the development of targeted informational system for higher educational facilities in Bulgaria.
Key words: informational systems, hygher education, students and PhD students registries


 

АРХИТЕКТУРНО, ТЕХНОЛОГИЧНО, ПРОГРАМНО И МЕТОДИЧНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА НА ИНТЕГРИРАНА информационна система ЗА Висшите Училища В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ ІІ)
К. Митов
Катедра „Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, МУ – София
Резюме. Настоящата статия е продължение на „Модулно декомпозиране и структурно проектиране на интегрирани информационни системи (ИИС) за Висшите медицински училища в България – особености, подходи и решения – част І“ и целта ѝ е да предложи конкретни архитектурни, технологични, програмни и методични решения за практическото осъществяване на структурен проект за ИИС – при това, на сравнително ниска цена и лесна реализация – разработка, внедряване и поддръжка на целевата ИИС. Предложено е подробно обосновано решение относно избора на системните архитектури на различните типове ИС от състава на целевата ИИС. Отчитайки направените архитектурни, технологични и програмни решения и избори, е предложена и съобразена тях методика за разработка на различните модули от състава на ИИС. В резултат от направените избори за архитектурно, технологично и програмно осъществяване на структурниия проект на целевата ИИС той e систематизиран графично в окончателен и завършен вид. Въз основа на тези избори е предложена и съобразена с тях подробна методика за разработка на различните модули от състава на ИИС. Сега действащата ИИС на МУ – София, е резултат от практическото реализиране на въпросния структурен проект с помощта на разгледаната универсална методика.
Ключови думи: информационни системи, висше образование, регистри на студенти и докторанти

ARCHITECTURAL, TECHNOLOGYCAL, PROGRAMMING AND METHODOLOGICAL CREATION OF STRUCTURAL PROJECT FOR DEVELOPMENT OF INTEGrAted INFORMATION SYSTEM FOR HIGHER MEDICAL SCHOOLS IN BULGARIA (PART ІІ)
K. Mitov
Department of Organization and Economy of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
Summary. The current study continues the previous work and propose the concrete architectural, technological program, and methodological solutions for practical development of the structural project for integrated information system for higher medical schools in Bulgaria at lowest price and easy to develop, incorporate and maintain. The detailed solution is proposed concerning the different archtypes of informational systems and the targeted information system. Considering the proposed architectural, technological and practical solutions and choices is proposed a methodology for the development of different modules for integrated information system. As a result of the selection of available and similar program products it was developed a target informational system and presented in a schematic view. Based on that it was proposed also appropriate methodology for different modules architecture as part of the whole system. The currently existing informational system at the Medical University of Sofia is a result of the realization of the discussed in this article project with the support of the discussed universal methodology.
Key words: information systems, higher education, students and PhD students registries


Оценяването на здравните грижи – предпоставка за повишаване на качеството
Г. Чанева и И. Милушев
Факултет по Обществено здраве на Медицински университет – София
Резюме. Оценяването на качеството се извършва посредством измерването на разликата между реалната действителност и предварително установените норми за тази дейност. Целта на настоящото проучване е да се разкрият проблемите, свързани с оценка на качеството на здравните грижи от позицията на професионалистите по здравни грижи. За повишаване на качеството на здравните грижи е необходимо провеждането на тяхното оценяване въз основа на разработена методика, включваща специфични показатели и кретирии, оценяващи предимно качествeните показатели на грижите.
Ключови думи: качество, здравни грижи, оценяване

Evaluation of health care – a prerequisite for improving the quality
G. Tchaneva and I. Milushev
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summery. Quality assessment is performed by measuring the difference between the reality and the previously established norms for that activity. The purpose of the study is to reveal the problems associated with the assessment of quality of care from the perspective of the health care professionals. Improving the quality of health care needs evaluations based on a developed methodology, including specific indicators evaluating primarily quality.
Key words: quality, health care, evaluation


ЧУВСТВОТО ЗА ЩАСТливост И НАГЛАСИТЕ ЗА ЕМИГРАЦИЯ СРЕД БЪДЕЩИТЕ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ
С. Попова и С. Радева
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
Резюме. Според проведените през последното десетилетие проучвания върху качеството на живот и субективното благополучие на хората, България запазва трайни позиции „на дъното“ в европейските и световните класации. В резултат се забелязва и друга негативна тенденция – емиграция на квалифицирани кадри с медицинско образование към страни с по-висок жизнен стандарт. В това проучване са представени резултати от изследване на нагласите за реализация на 85,11% от студентите, обучаващи се по специалност „Инспектор по обществено здраве“ в Медицинския колеж – Варна. Установено бе, че 30% от участниците имат намерения за реализация в чужбина (Германия, Великобритания и САЩ). В случай че явлението придобие устойчивост, в перспектива това би означавало, че към кризата в здравеопазването ще се добави и потенциален дефицит на специалисти, осъществяващи първична профилактика и промоция на здравето.
Ключови думи: емиграция, здравни професионалисти, обществено здраве

THE FEELING OF HAPPINESS AND ATTITUDES FOR EMIGRATION AMONGST THE FUTURE HEALTH SPECIALISTS IN BULGARIA
S. Popova and S. Radeva
Medical College, Medical University – Varna
Summary. According to the conducted studies in the past decade, on the quality of life and subjective well-being amongst people Bulgaria keeps its lasting position “on the bottom” in the world and european charts. As a result was established another negative tendency – emigration of qualified resources with medical education to countries with higher standart of living. Our study shows the results towards the attitude for realisation of 85.11% of the students in “Inspector of communal health” specialty in Medical College, Varna. It is established that 30% of the participants have the attitude of realisation in foreign countries (Germany, Great Britain and the USA). In case that the event gains stability in perspective that means that the crisis in healthcare will also gain potential deficit of specialists, providing primary prohylaxis and promotion of health.
Key words: emigration, healthcare professionals, public health


Нагласи за текучество на медицинските сестри от Южен централен район на РБългария и перспективи за трудовите пазари
Р. Стоянова
Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”, ФОЗ, МУ – Пловдив
Резюме. Целта на настоящото изследване е да се установят нагласите за текучество сред медицинските сестри и как това ще се отрази върху пазарите на труда. Резултатите установиха относително високи нагласи за текучество от: професията – 23,3% (n = 91), настоящото работно място – 24,8% (n = 97), и страната – 29,2% (n = 114). Ако не бъдат взети мерки за повишаване на привлекателността на професията, броят на
медицинските сестри след 10 години в изследваният регион ще е с 46,68% по-малко.
Ключови думи: текучество, пазар на труда, емиграция, медицински сестри

Turnover intention of nurses from South Central region of Bulgaria and perspectives for the labor markets
R. Stoyanova
Department of Health Management, Health Economics and General Medicine, Faculty of Public Health, MU – Plovdiv
Summary. The aim of this study was to identify turnover intention of nurses and how it would affect labor markets. The results revealed relatively high turnover intention – 23,3% (n = 91) of nurses to leave the profession, 24,8% (n = 97) to leave their current working place and 29,2% (n = 114) to emigrate. If no measures are taken to increase the attractiveness of the profession, the number of nurses in the next 10 years will decrease by 46.68%.
Key words: turnover, labor market, emigration, nurses.


КОНФЛИКТИ В СЕСТРИНСКИТЕ ЕКИПИ
П. Бикова, Н. Василева, М. Димитрова, А. Терзиева и Г. Чанева
Факултет „Обществено здраве“, МУ – София
Резюме. Конфликтите възникват в резултат на много и разнообразни причини и фактори. Ефективното управление на сестринския персонал е от значение за изучаването на характера на конфликтите и на причините за възникването им. Целта на настоящото проучване е да се установят видът и характерът на конфликтите, които съществуват в сестринските екипи, както и определяне на водещите причини за възникването им. Конфликтните ситуации се дължат на проблеми в организацията на работа и се разрешават основно чрез компромис от страна на медицинските сестри.
Ключови думи: медицинска сестра, конфликт, комуникация, организация

CONFLICTS IN NURSING TEAMS
P. Bikova, N. Vasileva, M. Dimitrova, A. Terzieva and G. Tchaneva
Public Health Faculty, Medical University – Sofia
Summary. Conflicts arise as a result of many different causes and factors. Effective management of nursing staff is important for the study of the nature of conflicts and their causes. Aim of this study is the type and nature of the conflicts that exist in the nursing teams, and determination of the main reasons for their occurrence. Conflict situations are due to problems in work organization and are solved mainly by compromise on the part of nurses.
Key words: nurse, conflict, communication, organization


ПОТРЕБНОСТ ОТ СПЕЦИАЛНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С КОЛОСТОМА
М. Димитрова, Г. Чанева и П. Бикова
ФОЗ, МУ – София
Резюме. Медицинската сестра обучава пациентите с  колостома, за да се постигне тяхната автономност и здравният проблем да не е пречка за един пълноценен живот и за ефективна ресоциализация.
Ключови думи: колостомиран пациент, медицинска сестра, здравни грижи, обучение

NEEDS FOR SPECIAL NURSING CARE OF PATIENTS WITH COLOSTOMY
M. Dimitrova, G. Tchaneva and P. Bikova
Public Health Faculty, Medical University – Sofia
Summary. Nurse educate patients with colostomy to achieve their autonomy and health problems not be an obstacle to a full life successful re-socialization.
Key words: patients with colostomy, nurse, health care, training


АЛКОХОЛНА ЗЛОУПОТРЕБА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
С. Попова
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
Резюме. Една от целите на СЗО в стратегията „Здраве за всички през 21 век“ е превенция на алкохолната злоупотреба. Алкохолната злоупотреба е стил на консумация на алкохол, който води до ситуации, застрашаващи здравето и сигурността на човека и невъзможност за изпълнение на обичайните функции (училищни, трудови и социални). В проведено анонимно анкетно проучване във Варненски регион бе установено, че този рисков стил на употреба на алкохол е характерен за 14% от младите хора (N = 200) във възрастта 19-30 г. Това означава, че здравето на приблизително всеки 7-ми млад човек е изложено както на
непосредствен риск от токсичните ефекти на алкохола при злоупотреба, така и на потенциален риск от развитие на алкохолна зависимост. Пътят към болестното състояние – от експеримента и първото алкохолно опиянение до зависимостта, преминава през четири етапа, сред които ясно се откроява влиянието на социалната среда, личната възприемчивост и психическата устойчивост на отделния индивид.
Ключови думи: алкохолна злоупотреба, алкохолизъм, здраве, рисков фактор, млади хора

ALCOHOL ABUSE AMONG YOUNG PEOPLE
S. Popova
Medical College, Medical University – Varna
Summary. One of the objectives of the WHO strategy “Health for All in the 21st Century” is alcohol abuse prevention. Alcohol abuse is a style of alcohol consumption which leads to situations that threaten the health and safety of the person, and to incapability of fulfilling common functions (school, work and social). In an anonymous survey, conducted in Varna region, it was found that this risky style of alcohol consumption is typical for 14% of young people (N = 200) in the age of 19-30 years. This means that the health of approximately every seventh young person is exposed on immediate risk of toxic effects of alcohol abuse and the potential risk of developing alcohol dependence.The way to the disease status – from the experiment and the first intoxication dependence passes through four stages, among which stands out clearly the influence of the social environment, personal perception and mental stability of the individual.
Key words: alcohol abuse, alcoholism, health, risk factor, young people

 
©2008-2011