МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2014

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Е. Мерджанова.
Физическата активност – фактор за позитивно здравно поведение сред подрастващите
 
Р. Дойновска.
Престиж и признание на труда на ръководителя по здравни грижи във ВМА – МБАЛ – София

Т. Стоева, Д. Баташки, Д. Шопов и Я. Барганова-Захариева.
Удовлетвореността на пациента – залог за качество в лечебните заведения

А. Ботев, И. Наков и Н. Трайкова.
Въвеждане на “дневник” за практически упражнения по “технология на зъбните протези”
на студентите от специалност “зъботехник” при Медицински колеж – Пловдив

           
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Р. Дойновска. Длъжностната характеристика като инструмент в управлението
на медицинския персонал
           
ОБЗОРИ
Р. Кацарска, Н. Белчева, Д. Танева, Н. Вакрилов и П. Каснакова.
Терапевтични насоки при деца с аутизъм

Й. П. Йорданов.
Информираното съгласие в медицинската практика днес – основни етични и нормативни аспекти
  

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
А. Миткова.
Изработване на информационна брошура за пациенти със сърдечно-съдови заболявания –
здравен проект

 

ORIGINAL ARTICLES
E. Merdjanova.
Physical activity – a factor for positive health behavior among adolescents

R. Doynovska.
Prestige and acknowledgment of the woth of the health care manager in the Multiprofile Hospital
for Active Treatment of Military Medical Academy – Sofia

T. Stoeva, D. Batashki, D. Shopov and Y. Barganova-Zaharieva.
Patient satisfaction – a pledge of quality in health institutions

A. Botev, I. Nakov and N. Traykova.
The introduction of a Diary for practical exercises for „technology of dentures“ of the students
of the dental technician specialty in the Medical college – Plovdiv 

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
R. Doynovska.
Job description as a tool in the management of medical personnel 

REVIEWS
R. Kacarska, N. Belcheva, D. Taneva, N. Vakrilov and P. Kasnakova.
Therapeutic guidelines in children with autism

Y. P. Yordanov.
Informed consent in medical practice nowadays – basic ethical and legal aspects

STUDENT PROJECTS
A. Mitkova.
Information leaflet for patients with cardiovascular diseases – health project

 
©2008-2011