МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2014 - СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
line decor
      

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ПАЦИЕНТИ
СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗДРАВЕН ПРОЕКТ

А. Миткова
Студентка по управление на здравните грижи, ФОЗ, МУ – Пловдив
Резюме. Настоящият здравен проект цели изработване на информационна брошура за подобряване на здравното състояние и качеството на живот на пациенти със сърдечно-съдови заболявания. За постигане на целта са поставени следните задачи: събиране на екип за осъществяване на проекта; подбор на подходяща информация, необходима за информационната брошура; обобщаване и подреждане на информацията; определяне на технически изпълнител на проекта; изработване на информационната брошура. Задачите са разпределени между участниците в проекта за определен срок и са отразени в плана за действие. По-важни очаквани резултати са повишаване информираността на пациентите, осъществяване на по-добър диалог между лекар и пациент, подобряване на здравното състояние на пациентите, качеството им на живот, повишаване на тяхната дееспособност и самочувствие.
Ключови думи: здравен проект, управление на здравните грижи, студентски проекти, информационна брошура, сърдечно-съдови заболявания

INFORMATION LEAFLET FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES – HEALTH PROJECT
A. Mitkova
A STUDENT IN HEALTH CARE MANAGEMENT DEPARTMENT, FACULTY OF PUBLIC HEALTH,
MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV

Summary. This health project aims at the preparation of an information leaflet for improvement of the health and lifestyle quality of patients with cardiovascular diseases. In order to achieve this aim, we have set the following tasks: gathering a project team, selection of the information appropriate for the project, review and arrangement of the information, selecting a technical contractor for the project, preparation of the leaflet. The tasks were distributed between the project participants, deadlines were determined and recorded in the action plan. The main anticipated results are: increasing the patient’s awareness, improving the dialogue between patients and doctors, improving the patient’s health, lifestyle, enhancing their working capacity and confidence.
Key words: health project, healthcare management, student’s project, information leaflet, cardiovascular diseases

 
©2008-2009