МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2014 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

ТЕРАПЕВТИЧНИ НАСОКИ ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ
Р. Кацарска1, Н. Белчева1, Д. Танева2, Н. Вакрилов3 и П. Каснакова1
1Специалност ”Рехабилитатор”, Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
2Катедра „Сестрински и акушерски грижи”, МФ, Медицински университет – Пловдив
3СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив

Резюме. Аутизмът е разстройство на развитието, което включва когнитивен дефицит със специфична симптоматика, засягаща речта и общуването. Състоянието се отличава с три основни характеристики: качествени нарушения в социалното взаимодействие, качествени нарушения във вербалното и невербалното общуване, както и стеснен репертоар от дейности и интереси. В допълнение към това можем да добавим, че при аутистичните деца е налице вродена невъзможност да общуват адекватно и да реагират съобразно ситуацията. Основната цел в терапевтичната работа при деца с аутизъм е подобряване на качеството им на живот, което много често означава да се премахне негативната симптоматика и да се постигне максимална степен на автономност. Прилагат се алтернативни, психилогични терапии, както и ерготерапия, хипотерапия, логопедични и педагогически терапии. Тези терапии продължават през целия живот и значително подпомагат комуникативните и социалните умения, както и уменията за самообслужване на деца с аутизъм.
Ключови думи: терапевтични насоки, деца, състояние аутизъм

THERAPEUTIC GUIDELINES IN CHILDREN WITH AUTISM
R. Katsarska1, N. Belcheva1, D. Taneva2, N. Vakrilov3 and P. Kasnakova1
1Rehabilitation Department, Medical College, Medical University – Plovdiv
2Department of Nursing and Midwifery Cares, Medical Faculty, Medical University – Plovdiv
3Middle School „Sv. Sv. Cyril and Methodius“ – Plovdiv
Summary. Autism is a developmental disorder, including cognitive deficits with specific symptoms affecting speech and communication. The condition is characterized by three main features: qualitative abnormalities in social interaction, qualitative deficiencies in verbal and nonverbal communication and restricted repertoire of activities and interests. In addition to this we can add that in autistic children a congenital inability to communicate adequately and respond according to the situation is present. The main aim in therapeutic work for children with autism is to improve their quality of life, which often means to remove negative symptoms and achieve a maximum degree of autonomy. Alternative psychological, occupational therapy and hypnotherapy, speech therapy and educational therapies are administered. These therapies continue throughout life and contribute significantly to facilitate communication and social skills and self-service skills to children with autism.
Key words: therapeutic guidelines, children, state autism


ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА ДНЕС –
ОСНОВНИ ЕТИЧНИ И НОРМАТИВНИ АСПЕКТИ

Й. П. Йорданов
Отделение по пластична хирургия и изгаряния, Военномедицинска академия – София
Резюме. Информираното съгласие е все по-приветстванo като етична панацея в световен мащаб. Лекарите като цяло, и по-специално хирурзите, следва да са наясно, че не съществува универсално възприето определение за „информирано съгласие“. Практическото приложение на информираното съгласие в България за периода от 2000 г. до наши дни остава значим проблем, особено разгледано на фона на продължаващата и незавършена здравна реформа, от една страна, и повишаващите се очаквания към системата, от друга. Дебатите около изпълнението на информирано съгласие са твърде ограничени и поляризирани, центрирани около правото на отделния индивид да бъде напълно информиран и да избира свободно, противно на автократичната, патерналистична практика, която отрича индивидуалния избор. Целта на тази статия е да изясни актуалните общоприети морални и правни съображения по отношение на процеса информирано съгласие, като се постави акцент върху проблемите, произтичащи от ежедневната практика в България.
Ключови думи: информирано съгласие, медицинска етика, права на пациента

INFORMED CONSENT IN MEDICAL PRACTICE NOWADAYS –
BASIC ETHICAL AND LEGAL ASPECTS

Y. P. Yordanov
Unit of Plastic Surgery and Burns- Military Medical Academy – Sofia
Summary. Informed consent is increasingly heralded as an ethical panacea worldwide. Physicians, in general, and surgeons, in particular, need to be aware that there is no universally applicable definition of informed consent. Practical application of informed consent in Bulgaria from 2000 until present remains a significant issue, especially when discussed against the backdrop of ongoing and incomplete health care reforms from one hand and increasing demands from the other hand. Debate about the implementation of informed consent is too constricted and polarised, centring on the right of individuals to be fully informed and to freely choose versus an autocratic, paternalistic practice that negates individual choice. The aim of this paper is to clarify current, commonly accepted ethical and legal considerations regarding the process of informed consent with an emphasis on the problems that arisе from daily practice in Bulgaria.
Key words: informed consent, medical ethics, patient rights

 
©2008-2011