МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2014 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ – ФАКТОР ЗА ПОЗИТИВНО ЗДРАВНОПОВЕДЕНИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ
Е. Мерджанова
Катедра „Сестрински и акушерски грижи”, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Съвременната наука за човека категорично доказва, че едно от най-мощните средства за предпазване от заболяване, за увеличаване на съпротивителните сили на подрастващия организъм и за повишаване на физическия и психическия капацитет е активната двигателна дейност. Понижаването на физическата активност на хората е повсеместно явление, водещо след себе си редица неблагоприятни последици. Най-чувствителни към недостатъчната двигателна активност са подрастващите. Установява се стремглаво увеличаване на хиподинамията във възрастта след 10-12 години, като по-голям е процентът при момичетата. Физически неактивните лица е два пъти по-вероятно да развият сърдечно-съдови заболявания, хипертония, захарен диабет тип 2, остеопороза и др., отколкото физически активните. Активната двигателна дейност в оптимални условия влияе благоприятно върху биологичните, физиологичните и психичните функции, съдейства за укрепване на здравето, за повишаване на дееспособността и творческата активност на човека, а най-чувствителни към недостатъчната двигателна активност са подрастващите. Двигателната активност е един от основните фактори за първичната здравна профилактика и за вторичната профилактика при боледували или болни индивиди. Ниската физическа активност през юношеството допринася за затлъстяване и лоши здравни резултати в зряла възраст. Научно е доказано, че движението е в основата на развитието на живата материя, то стимулира и регулира дейността на органите и системите, както и всички жизнени процеси в организма. В тази връзка френският лекар Тисо е казал: „ Движението може да замени всяко лекарство, докато всички лекарства не могат да заменят движението.“
Ключови думи: физическа активност, подрастващи, заболявания, профилактика

PHYSICAL ACTIVITY – A FACTOR FOR POSITIVE HEALTH BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS
E. Merdjanova
Department of Nursing and Midwifery Care, Medical University – Plovdiv
Summary. The contemporary human science definitely proves that the physical activity is one of the most powerful means for disease prevention, for increasing of the resistance powers of the adolescent organisms and the increase of the physical and mental capacities. The decrease of the people’s physical activity is a general phenomenon, which leads to a series of unfavorable results. The adolescents are more sensitive to the insufficient physical activity. A large increase of hypodynamia is established at the ages between 10-12 years, with a bigger percentage for the girls. The group of the physically non-active people is twice as likely to develop cardiovascular diseases, high blood pressure, diabetes type 2, osteoporosis and other diseases in comparison to the physically active people. The physical activity under optimal conditions has a great influence over the biological, physiological and mental functions, it promotes strengthening of health, increases the people’s efficiency and creativity and the adolescents are the most sensitive to the insufficient physical activity. The physical activity is one of the basic factors for the initial health prevention and the secondary prophylaxis of ill or cured individuals. The low levels of physical activity during the adolescence tend to obesity and poor results of the health prevention at an adult age. It is scientifically proven that the activity is in the base of the living substance development, the movement stimulates and regulates the activity of the organs and systems as well as all other vital processes in the organism. With regard to this, the French physician Tissot had said: “The activity can replace every medicine but all the medicines cannot replace the activity”.
Key words: physical activity, adolescents, diseases, prevention


ПРЕСТИЖ И ПРИЗНАНИЕ НА ТРУДА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЪВ ВМА – МБАЛ – СОФИЯ
Р. Дойновска
Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМА – МБАЛ – София
Резюме. Професионалното признание и уважение е много важно условие за всяка професия. Престижността зависи от редица фактори, като финансово възнаграждение, добри условия на труд и уважение. Екипните професии изискват справедливо признание на труда на членовете на екипа. Целта на настоящото изследване е да се проучи мнението на ръководителите по здравни грижи във ВМА – МБАЛ – София, за степента на признание и престиж на тяхната длъжност в лечебното заведение. Проведена е пряка индивидуална анкета във ВМА – МБАЛ – София, през декември 2013 г. сред 44 старши медицински сестри/лаборанти/акушерки. Получените резултати показват, че повече от половината анкетирани (55.4%) харесват своята професия. Две трети от тях смятат професионалната си позиция за престижна в болницата. Подчинените на анкетираните получават професионална подкрепа и помощ от тях при 73% от случаите. Повече от половината ръководители по здравни грижи във ВМА – МБАЛ – София, са професионално удовлетворени от своята позиция. За повишаване на професионалното самочувствие са необходими промени в длъжностните характеристики, позволяващи по-голяма автономност и справедливо заплащане.
Ключови думи: здравни грижи, старша сестра, престиж, уважение, подкрепа, екип

PRESTIGE AND ACKNOWLEDGMENT OF THE WOTH OF THE HEALTH CARE MANAGER IN THE MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT OF MILITARY MEDICAL ACADEMY SOFIA
R. Doynovska
Clinic of Pneumology and Phtysiatry, Multiprofile Hospital for Active Treatment – Military Medical Academy – Sofia
Summary. Professional acknowledgment and respect is a very important condition for any occupation. Prestige depends on a series of factors including financial reward, good condition of work and respect. Team occupations require a fair acknowledgment of the work of the team members. The aim of the study is to examine the opinion of healthcare managers in the Multiprofile Hospital for Active Treatment of Military Medical Academy – Sofia about the degree of acknowledgment and prwtige of their own position in the health center. A direct individual survey was performed in the Multiprofile Hospital for Active Treatment of Military Medical Academy – Sofia in December 2013 including 44 medical nurses (laborants) midwifes. The obtained results show that more than a half of surveyed (55.4%) are satisfied with their own occupation. Two thirds of them consider their own occupational position esteemed in their hospital. The subordinated officers of the surveyed receive professional support and help in 73% of cases. More than a half of the healthcare managers in Multiprofile Hospital for Active Treatment of Military Medical Academy – Sofia are satisfied with their position. The increase of professional self-confidence requires changes in occupational characteristics, ensuring larger autonomy and fair compensation.
Key words: health cares, head nurse, prestige, respect, support, team


УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТА – ЗАЛОГ ЗА КАЧЕСТВО В ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ
Т. Стоева1, Д. Баташки1, Д. Шопов2 и Я. Барганова-Захариева1
1УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив
2Факултет „Обществено здраве“, МУ – Пловдив

Резюме. Качеството на здравните грижи в условията на здравна реформа е особено актуален проблем както за потребителите на здравни услуги, така и за медицинските специалисти. В здравеопазването то има четири основни свойства: безопасност, ефикасност, уместност и удовлетвореност на пациентите. Проблемът за качеството на здравните грижи е особено актуален сега, когато в резултат на реформата лечебните заведения като търговски дружества са в конкурентни условия. Целта на изследването е да се проучи и анализира степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на медицинското обслужване. Обект на наблюдение са клиники на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив. Анализът от анкетното проучване показва, че максималната удовлетвореност на пациентите от здравни грижи е показател за високо ниво на болничното лечение. Качеството на медицинското обслужване и професионализмът на персонала е основният мотив на предпочитанията на пациентите. Подобряването на здравните грижи изисква непрекъсната работа по програми за усъвършенстване на качеството на здравните грижи, които играят важна роля в лечебния процес и водят до постигане целите на лечебното заведение.
Ключови думи:  качество, здравни  грижи, удовлетвореност на пациента

PATIENT SATISFACTION – A PLEDGE OF QUALITY IN HEALTH INSTITUTIONS
T. Stoeva1, D. Batashki1, D. Shopov2 and Y. Barganova-Zaharieva1
1University Hospital “Sv. George” – Plovdiv
2FPH MU – Plovdiv

Summary. Quality of care in terms of health care reform is particularly topical issue, both for consumers of health services and medical professionals. In health care, it has four main properties: safety, effectiveness, relevance and patient satisfaction. The problem of quality of care is particularly relevant now, as a result of the reform of medical institutions such as companies in competitive conditions. The purpose of this article is to examine and analyze the degree of patient satisfaction with the quality of medical care. The clinics at the University Hospital „Sv. George“ – Plovdiv are monitored. The analysis of the survey shows that the maximum satisfaction of patients of health care is an indicator of high levels of hospitalization. Quality of medical care and professionalism of the staff is the main reason of the preferences of patients. Improving health care requires continuous work programs to improve the quality of care, which plays an important role in the healing process and leads to the achievement of the objectives of the hospital.
Key words: quality, health care, patient satisfaction


ВЪВЕЖДАНЕ НА “ДНЕВНИК” ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО “ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪБНИТЕ ПРОТЕЗИ” НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ЗЪБОТЕХНИК” ПРИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПЛОВДИВ
А. Ботев, И. Наков и Н. Трайкова
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Практическите занимания на студентите от специалност „Зъботехник” са 50% от общия им хорариум. С цел подобряване на качеството на този вид обучение се налага въвеждането на „Дневник” за практически упражнения по „Технология на зъбните протези”. В него ще се документират извършваните дейности от студентите на всеки един технологичен етап при изработване на различните видове протезни конструкции. Това ще доведе до подобряване нивото на практическото обучение, до повишаване на контрола от страна на преподавателите и до по-обективно оценяване. От друга страна, това е важно за самооценката, която всеки студент ще направи за положения труд и ще го стимулира да повиши собствените си критерии за работа.
Ключови думи: зъботехник, практически упражнения, дневник

THE INTRODUCTION OF A DIARY FOR PRACTICAL EXERCISES FOR „TECHNOLOGY OF DENTURES“
OF THE STUDENTS OF THE DENTAL TECHNICIAN SPECIALTY IN THE MEDICAL COLLEGE PLOVDIV

A. Botev, I. Nakov and N. Traykova
Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary. The practical activities of students of the specialty „Dental Technician“ represent 50% of all teaching hours. In order to improve the quality of this type of training the introduction of a „Diary“ for practical exercises for „Technology of dentures“ is required. It will document the activities performed by the students of each process step in the preparation of various types of prosthetic constructions. This will improve the level of practical training, increase control by the lecturesrs and lead to a more objective evaluation. On the other hand, it is important for self-assessment that students will do for their work and will encourage them to enhance their own criteria for the job.
Key words: dental technician, practical exercises, diary

 
©2008-2011