МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2014 -В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
    

ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТО ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Р. Дойновска
Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМА – София
Резюме. Направен е системен анализ на материали от литературни източници за управлението на медицинския персонал. То се подчинява на двуединната същност на организационни цели и удовлетворяване на индивидуални очаквания и потребности на работещите. Отчитат се особеностите на труда и средата, в която той се полага, хетерогенната структура на специалистите и йерархичните връзки между тях. Разгледани са част от функциите по управлението на персонала – анализ и проектиране на длъжности, длъжностна характеристика. Тя е един от най-старите инструменти при управлението на персонала, който е актуален и до днес. Изпълнява ключова роля при подбора, оценяването и определянето на нуждите от обучение и развитие за персонала, детерминира част от условията на труд и почивка.
Ключови думи: управление, здравна организация, медицински персонал, длъжност, длъжностна характеристика

JOB DESCRIPTION AS A TOOL IN THE MANAGEMENT OF MEDICAL PERSONNEL
R. Doynovska
Clinic of Pneumology and Phtysiatry, Multiprofile Hospital for Active Treatment of Military Medical Academy – Sofia
Summary. A systemic analysis of materials from literature sources on the management of medical personnel was made. The management is subordinated to the dual nature of organizational objectives and satisfaction of individual expectations and needs of employees. The feature of work and environment, in which it is done, and heterogeneous structures of specialists and the hierarchical relations among them are considered. A part of functions on personnel management are underlined including analysis and design of job, job description. The latter is one of the oldest tools in personnel management, being actual even today. It plays a key role in selection, assessment and establishment of needs of education and development of personnel, determining a part of the conditions of work and rest.
Key words: management, health organization, medical personnel, job, job description

 
©2008-2011