МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2013

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
И. Сербезова.
Модел за изграждане на професионална компетентност при студентите – медицински и здравни специалисти, във Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – Русенски университет „Ангел Кънчев”

М. Карчева, С. Цветкова и С. Илиев.
Проучване мнението на студенти от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” относно учебния процес по епидемиология на инфекциозните болести

А. Андонова.
За някои организационни аспекти на практическото обучение на студентите медицински сестри и акушерки

С. Дюлгерова.
Промени във взаимоотношенията и функционирането в семейства с дете с наркотична зависимост

М. Сапунджиева, Ек. Ставрева, Св. Каридова, Д. Златарева и Н. Трайкова.
Влияние на процеса на обучение върху психоемоционалното състояние на студентите рентгенови лаборанти от Медицински колеж при Медицински университет – Пловдив

К. Панамска, М. Шангова, Св. Каридова, П. Стоянов, Н. Трайкова и Г. Йорданов.
Задължения на рентгеновия лаборант при диагностициране на безплодие чрез хистеросалпингография

Св. Каридова, М. Сапунджиева, М. Шангова, П. Пенкова, Цв. Цонева и Г. Хаджидеков.
Проучване върху лъчелечение на базоцелуларен и спиноцелуларен карцином

Eк. Ставрева, М. Сапунджиева, К. Панамска, С. Петрова, Й. Папатанасиу и Н. Трайкова.
Проучване върху рака на млечната жлеза

М. Шангова, Е. Исаков, Ек. Ставрева, К. Панамска, Д. Златарева, Г. Хаджидеков и Н. Трайкова.
Обучение на рентгенови лаборанти за магнитнорезонансна томография като основен метод за диагностициране на множествена склероза

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
М. Варнева.
Професия зъботехник – място в денталния екип и необходими професионални компетенции

Р. Дойновска.
Мениджмънт на здравните грижи в болничния стационар

Д. Шопов и Т. Стоев.
Социологически проблеми в съвременното здравеопазване

ОБЗОРИ
М. Желева.
Качество на живот при терминално болни – принципи и практика

М. Варнева.
Възникване и развитие на денталната медицина, зъботехниката и обучението по специалността в България до 1997 г.

 

ORIGINAL ARTICLES
I. Serbezova.
Model of building professional competence in medical/health students in the public health and healthcare Department of the „Angel Kanchev“ Ruse University

M. Karcheva, S. Tsvetkova and S. Iliev.
Survey of students majoring in „Nurse“ and „Midwest“ learning on the Epidemiology of Infectious Diseases

A. Andonova.
For some organizational issues in the practical training of students nurses and midwives

S. Dyulgerova.
Changes in relationships and functioning in families with drug addicted child

M. Sapundzhieva, Ek. Stavreva, Sv. Karidova, D. Zlatareva and N. Traykova.
Impact of the training process on the psycho-emotional state of the students at the Medical College, Medical University – Plovdiv

K. Panamska, M. Shangova, Sv. Karidova, P. Stoyanov, N. Traykova and G.Yordanov.
Duties of the radiographer in the diagnosis of infertility by means of hysterosalpingography

Sv. Karidova, M. Sapundzhieva, M. Shangova, P. Penkova, Tzv. Tzoneva and G. Hadjidekov.
Study on radiotherapy of basal cell and spinocellular carcinomae

E. Stavreva, M. Sapundzhieva, K. Panamska, S. Petrova, Y. Papatanasiu and N. Traykova.
Breast cancer study

M. Shangova, E. Isakov, Ek. Stavreva, K. Panamska, D. Zlatareva, G. Hadjidekov and N. Traykova.
Training of radiography students on magnetic resonance imaging as major method of multiple sclerosis diagnosis

CONTRIBUTING TO HEALTH
M. Varneva.
A specialty ‘’dental technician’’ – the place in the dental team and the particular professional competence

R. Doynovska.
Management of health care in a hospital ward

D. Shopov and T. Stoev.
Sociological problems in modern healthcare

REVIEWS
M. Zheleva.
Quality of a life of terminal ills – principles and practice

M. Varneva.
Emergence and development of dental medicine and dental technician training in specialties in Bulgaria to 1997 year

 
©2008-2011