МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2013 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ СТУДЕНТИТЕ - МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ" - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
И. Сербезова
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме.
Статията изследва необходимостта от провеждане на интерактивно обучение при медицински и здравни специалисти и представя теоретичен модел на комплексно въздействие на интерактивността с филмиране, съчетана с проблемни задачи, и модел на възходящо изграждане на професионална компетентност на медицински и здравни специалисти с използване на интерактивност.
Ключови думи: интерактивно обучение, обучителни видеофилми, проблемни задачи, професионална компетентност на медицински и здравни специалисти

MODEL OF BUILDING PROFESSIONAL COMPETENCE IN MEDICAL/HEALTH STUDENTS IN THE PUBLIC HEALTH AND HEALTHCARE DEPARTMENT OF THE „ANGEL KANCHEV“ RUSE UNIVERSITY
I. Serbezova
Department of Public Health and Healthcare
The „Angel Kanchev“ Ruse University
Summary.
This article explores the necessity of  interactive learning in medical and health professionals and presents a theoretical model of the complex effect of interactivity with filming combined with problem tasks and the model of ascending building of professional competence of medical and health professionals using interactivity.
Key words: interactive learning, training videos, problem tasks, professional competence of medical, health professionals


ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИОЛАНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "АКУШЕРКА" ОТНОСНО УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ
М. Карчева1, С. Цветкова2 и С. Илиев3
1Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ – Плевен
2Сектор „Педагогика и психология”, МУ – Плевен
3Отделение по колоректална хирургия и диабетно стъпало, МУ – Плевен
Резюме.
Главна образователна цел на преподаването по „Епидемиология на инфекциозните болести“ е подготовката на висококвалифицирани здравни специалисти, способни да прилагат натрупаните знания и умения в медицинската практика. Важна задача на професионалистите от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” е да участват активно в управлението на противоепидемичните мерки за борба с острите инфекциозни заболявания и вътреболничните инфекции. Целта на изследването е да се проучи мнението на студентите от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” относно учебния процес по „Епидемиология на инфекциозните болести“. Проведено е социологическо проучване чрез индивидуална анонимна анкета. Анкетирани са 65 студенти от трети курс от двете специалности от Факултет „Здравни грижи”, МУ – Плевен. Резултатите от проучването са представени в среда MS Excel 2007. За обработка на данните e използвана статистическа програма StatGrafWin. Студентите от двете специалности оценяват обучението като полезно за тях. Препоръчват увеличаване на часовете в преподаването по дисциплината – 41 (90%) от сестрите и 21 (100%) от акушерките. Удовлетворени от онагледяване на лекциите са 49 (75%) от студентите и от упражнения – 58 (89%) от студентите. На предоставената възможност да посочат конкретни теми, които биха желали по-задълбочено да бъдат изучавани, са отговорили 16 (36,36%) от медицинските сестри и 8 (38,09%) от акушерките. Може да се направи изводът, че при системното актуализиране на учебните програми е необходимо да се предложат иновативни методи и гъвкаво структуриране на темите чрез внедряване на такива с практикоориентирано съдържание. Необходимо е увеличаване на академичните часове.
Ключови думи: епидемиология, учебен процес, анкетно проучване

A SURVEY OF THE NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS’ OPINION
ON THE INFECTIOUS DISEASES EPIDEMIOLOGY EDUCATIONAL PROCESS
M. Karcheva1, S. Tsvetkova2 and S. Iliev3
1Department of Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University - Pleven
2Department of Pedagogy and Psychology, Medical University - Pleven
3Department of Colo-rectal Surgery and Diabetic Foot Treatment, Medical University - Pleven
Summary.
Main educational purpose of teaching epidemiology of infectious diseases is to prepare highly qualified professionals able to apply knowledge and skills in medical practice. An important task of the professionals in the nurse and midwifery specialities is to participate actively in the management of antiepidemic measures against acute infectious diseases and nosocomial infections. The aim of this study was to investigate the opinion of students from the nursing and midwifery specialties on the epidemiology of infectious diseases education. Material and methods: A survey was conducted by an individual anonymous questionnaire. Respondents were 65 third-year students from the two specialties from the Faculty of Health Care, Medical University - Pleven. The results of the study are presented in MS Excel 2007 environment. Results: Students from both disciplines evaluate training as useful for themselves. Increase in teaching hours is recommended by 90% of nursing students and 85% of midwifery students. Satisfaction of illustrating lectures is over 70% and over 80% in relation to exercises. 16 (36.36%) of nurses and 8 (38.09%) of midwives responded to the opportunity of identifying specific topics that they would like to study more profoundly. Conclusions: The analysis of the results of the survey led to the conclusion that systematic updating of curricula, updating methods for theoretical and practical training are necessary. Additional academic hours are required.
Key words: epidemiology, educational process, survey


ЗА НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ
А. Андонова
Катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет
Резюме.
Студентите са активни участници в учебния процес. Затова мнението на бъдещите медицински сестри и акушерки относно провеждането на учебната практика от преподавател или наставник би спомогнало за оптимизирането щ. В анонимното анкетно проучване участват 260 студенти от специалност „Медицинска сестра” и 171 от специалност „Акушерка”. Проучването установи, че над половината от анкетираните предпочитат клиничната практика да се провежда от преподавател. Намирането на правилен модел на организация на клиничното обучение е процес, изискващ координация и сътрудничество между преподаватели и наставници, между висшите медицински училища и базите за обучение. Този процес трябва да е съобразен с изискванията на учебните планове и наличието на мотивирани наставници с квалификация и опит.
Ключови думи: практическо обучение, мнение на студентите, ръководство, преподавател, нас­тавник

ON SOME ORGANIZATIONAL ISSUES IN THE PRACTICAL TRAINING OF THE NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS
A. Andonova
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakia University
Summary.
Students are active participants in the learning process. Therefore, the opinion of future nurses and midwives concerning leading the practical training by a teacher or mentor would help to optimize it. The anonymous survey included 260 students in nursing and 171 – in midwifery. The study found that over half of the respondents would prefer that a teacher lead the clinical practice. Finding the adequate model of organization of clinical training is a process requiring coordination and cooperation between the lecturers and tutors, between higher medical schools and training bases. This process must be consistent with the requirements of the curriculum and provision of health care facilities/sectors with motivated instructors with qualifications and experience.
Key words: practical training, student‘s opinion, guide, teacher, mentor


ПРОМЕНИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЕМЕЙСТВА С ДЕТЕ С НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ
С. Дюлгерова
Катедра „Сестрински хирургични грижи”, Факултет „Здравни грижи“, Медицински университет – Плевен
Резюме.
Младежите, злоупотребяващи с наркотични вещества, са сериозен проблем за семейс­твото. Възникналите трудности стават причина за промени във взаимоотношенията и функционирането на семейството. За преодоляването им е необходима системна психотерапевтична работа, а не просто следване на добри съвети.
Ключови думи: наркотична зависимост, семейно здраве, качествена здравна грижа, подкрепа на семейството

CHANGES IN RELATIONSHIPS AND FUNCTIONING IN FAMILIES WITH
A DRUG-ADDICTED CHILD
S. Dyulgerova
Department of Surgical Nursing Care, Faculty of Health care, Medical University – Pleven
Summary.
Narcotic abuse by young adults is a serious family problem. It changes the relationships and functioning of the family. To overcome the negative effects on families, we need systematic psychotherapeutic effort and effective health care. To identify and evaluate the changes in relationships and functioning in families with a child or a young adult with narcotic addiction. Psychometric test for quick diagnosis of the parents’ anxiety degree was applied to 56 families (total of 108 respondents).
Key words: drug abuse, family health, effective health care, family support


ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ ПСИХОЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
М. Сапунджиева№, Ек. Ставрева№, Св. Каридова№, Д. ЗлатареваІ и Н. Трайкова1
№Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
ІКатедра „Образна диагностика”, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме.
Проведено е сондажно проучване посредством индивидуално проведена анкета при информирано съгласие. Изследването обхваща студентите рентгенови лаборанти от 1, 2 и 3 курс на Медицинския колеж към Медицинския университет за периода на учебната 2011/2012 година. Целта и задачите са да се характеризират условията, влияещи благотворно на процеса на обучение и които биха подкрепили и развили по-нататък мотивацията на студентите за усвоявяне на необходимите знания и умения. Касае се за сондажно проучване, при което са приложени документален и социологичен метод. Резултатите свидетелстват за много висока индивидуална мотивация и нарастващ интерес към изучаваните дисциплини в условията на получила всеобщо студентско одобрение творческа атмосфера в Медицинския колеж. Установено е че психоемоционалното състояние на студентите преди изпит е в рамките на допустимата физиологична адаптация. Получените резултати потвърждават дискусионността на темата и насърчават провеждането на необходимите по-нататъшни изследвания.
Ключови думи: психоемоционално състояние, студенти

IMPACT OF THE TRAINING PROCESS ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE
OF THE RADIOLOGIC LABORANT STUDENTS AT THE MEDICAL COLLEGE, MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV
M. Sapundzhieva№, Ek. Stavreva№, Sv. Karidova№, D. ZlatarevaІ and N. Traykova№
№Мedical College, Мedical University – Рlovdiv
ІDepartment of Diagnostic Imaging, University Hospital „Aleksandrovska”, Medical University – Sofia
Summary.
Introduction: An exploratory survey was conducted by means of individual inquiry with an obtained informed consent. The survey includes radiography students in their first, second and third year at the Medical College, Medical University, during the academic 2011/2012 year. Goals and Objectives: The study aim was to characterize the conditions, favourably affecting the learning process, and the ones that would further develop the motivation of students for acquiring the knowledge and skills required. Materials and methods: documentary and sociological. The study includes an exploratory survey, in which documentary and sociological methods are used. Results: The results indicate a very high individual motivation and increasing interest in the disciplines studied in the approved by students creative atmosphere at the Medical college. Discussion: It has been found that the psycho-emotional condition of students before an exam is within the limits of physiological adaptation. Conclusion: The results confirm the disputability of the topic and encourage the conduction of further research.
Key words: psycho-emotional condition, students


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
НА БЕЗПЛОДИЕ ЧРЕЗ ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ
К. Панамска№, М. Шангова№, Св. Каридова№, П. Стоянов№, Н. Трайкова№ и Г. Йорданов2
№Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
2Стоматологичен факултет, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Темата за безплодието е особено актуална през последните години. Непрекъснато се увеличава броят на младите двойки, които по множество причини не могат да създадат дете. В борбата срещу безплодието участват различни медицински специалисти, профилирани в съответната област. Целта е да се акцентира върху основните знания и задължения на рентгеновия лаборант при извършване на хистеросалпингография (ХСГ). ХСГ е основен диагностичен метод за изследване проводимостта на маточните тръби. Извършва се от екип, включващ гинеколог, рентгенолог и рентгенов лаборант. Рентгеновият лаборант трябва да е подготвен за асистиране на гинеколога, извършване на рентгенографии, обработка на изображенията и осигуряване лъчезащита на пациента.
Ключови думи: хистеросалпингография, рентгенов лаборант

DUTIES OF THE RADIOGRAPHER IN THE DIAGNOSIS OF INFERTILITY BY MEANS OF HYSTEROSALPINGOGRAPHY
K. Panamska№, M. Shangova№, Sv. Karidova№, P. Stoyanov№, N. Traykova№ and G.Yordanov*
№Мedical College, Мedical University – Рlovdiv
2Department of Dentistry, Мedical University – Рlovdiv
Summary.
The issue of sterility has been especially topical over the recent years. The number of young couples, who cannot have a baby due to multiple reasons, is increasing. The struggle against sterility involves many specialists from all spheres of medicine. Aim: The study aim was to focus on the basic knowledge and responsibilities of radiographers in performing hysterosalpingography (HSG). Presentation: HSG is a major diagnostic method for testing the conductivity of the Fallopian tubes. It is performed by a team comprising a gynaecologist, radiologist and radiographer. The radiographer must be prepared to assist the gynaecologist, take X-rays, process images and provide radiation protection of the patient.


ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА БАЗОЦЕЛУЛАРЕН И СПИНОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ
Св. Каридова№, М. Сапунджиева№, М. Шангова№, П. ПенковаІ, Цв. Цонева№ и Г. Хаджидекові
№Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
ІКомплексен онкологичен център – Пловдив
іКатедра „Физика, биофизика и рентгенология”, Болница „Лозенец” – София
Резюме.
Ракът на кожата е едно от водещите онкологични заболявания. Той се диагностицира при 13,5% от новооткритите ракови заболявания, като по ниво на заболяемост заема трето място сред мъжката част от населението. Проведохме собствено проучване върху лъчелечението на базоцелуларен и спиноцелуларен карцином. Изборът на лъчелечение зависи от клиничния вид, локализацията, хистологията, строежа на тумора, което налага индивидуализиране на терапевтичния подход. На лъчелечение чрез Шаул терапия подлежат пациенти в стадий Т1 N0 M0. Съотношението базоцелуларен и спиноцелуларен карцином към меланом за преминали пациенти през Кожно отделение на Комплексен онкологичен център – Пловдив, за периода 2009-2011 г. е 78% към 22%. Съотношението на заболяемост между спиноцелуларен/базоцелуларен карцином за същия период е 21%/79%. Шаул терапията (за стадия, в който е приложима) дава 100% лечебен резултат. През периода на диспансеризация не се наблюдават рецидиви.
Ключови думи: Шаул терапия, базоцелуларен карцином, спиноцелуларен карцином

A STUDY ON RADIOTHERAPY OF BASAL CELL AND SPINOCELLULAR CARCINOMAS
Sv. Karidova№, M. Sapundzhieva№, M. Shangova№, P. PenkovaІ, Tzv. Tzoneva№ and G. Hadjidekovі
1Medical College, Medical University – Рlovdiv
2Cancer Center Department – Plovdiv
3Department of Diagnostic Imaging, University Hospital ‘Aleksandrovska’, Medical University – Sofia
Summary.
Skin cancer is one of the major malignancies. It is diagnosed in 13.5% of the newly discovered cancer cases, and its morbidity rate ranks third among the male population. Aim: The study aim was to conduct our own research on radiation therapy of the basal-cell and spinocellular carcinomas. Material and methods: The choice of radiotherapy methods depends on the clinical appearance, location, histology and structure of tumor, which requires individualized therapeutic approach. Radiation therapy is applied to patients with stage T1 N0 M0. The ratio of the basal/spinocellular carcinoma and melanoma patients who were admitted to the Comprehensive Skin Cancer Center Department – Plovdiv for the period 2009-2011 is 78%/22%. The correlation between the incidences of the spinocellular and basal-cell carcinomas in the same period is 21%/79%. Conclusions: Radiation therapy (for the stage, in which it is applicable) gives 100% therapeutic benefit. No relapses are observed in the clinical examination period.
Key words: radiotherapy, basal-cell carcinoma, spinocellular carcinoma


ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Eк. Ставрева№, М. Сапунджиева№, К. Панамска№, С. Петрова№, Й. ПапатанасиуІ и Н. Трайкова№
№Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
ІКатедра „Физиотерапия и рехабилитация“, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Ракът на млечната жлеза е най-разпространеният тумор сред жените в България. Стандартизираната заболяемост непрекъснато се увеличава. Наблюдава се и увеличаване на смъртността. Това определя рака на млечната жлеза като едно от основните социалнозначими заболявания. Целта е провеждане на собствено проучване за новооткрити случаи на рак на млечната жлеза. По време на преддипломен стаж са проведени изследвания на 200 пациенти, преминали през мамологичен център за профилактични и диагностични изследвания. Пациентите са разпределени по пол, възраст, методи на образно изследване и получени резултати. На 10% от изследваните е направена диагностична мамография. 52% от изследваните жени са във възрастов диапазон 40-50 години. Около 80% от бучките на гърдата са доброкачествени заболявания. 5% от изследваните са с изходяща диагноза – злокачествено заболяване, като над 70% от тях не отговарят на критериите за рискови фактори.
Ключови думи: рак на млечна жлеза, мамография

BREAST CANCER STUDY
E. Stavreva№, M. Sapundzhieva№, K. Panamska№, S. Petrova№, Y. PapatanasiuІ and N. Traykova№
№Мedical College, Мedical University – Рlovdiv
ІDepartment of Physiotherapy and Rehabilitation, Medical University – Рlovdiv
Summary.
Breast cancer is the most common cancer among the women in Bulgaria. Standardized incidence rate is increasing constantly. There is also an increase in mortality. This defines breast cancer as one of the major socially significant diseases. Objective: The aim of the study was to conduct our own research on the newly diagnosed cases of breast cancer. Material and methods: During the pre-graduate probation, a study was conducted on 200 patients who have undergone mammography at a diagnostic testing centre. The patients were divided into groups based on their age, the imaging techniques used and the results obtained. Results: Diagnostic mammography is performed in 10% of the surveyed patients. In this survey, 52% of women are aged 40-50 years. About 80% of breast lumps are benign. 5% of the surveyed patients have an outbound diagnosis – malignant disease, and over 70% of them do not meet the criteria for risk factors.
Key words: breast cancer, mammography


ОБУЧЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ ЗА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ КАТО ОСНОВЕН МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
М. Шангова№, Е. Исаков№, Ек. Ставрева№, К. Панамска№, Д. Златареваі, Г. ХаджидековІ и Н. Трайкова№
№Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
ІКатедра „Физика, биофизика и рентгенология”, Болница „Лозенец” – София
іКатедра „Образна диагностика”, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме.
Разпространението на множествената склероза (МС) варира силно – от 2 до 150 на 100 000 души, в зависимост от географските особености и спецификата на популацията. Засяга предимно млади хора, като уврежда способността на клетките на главния и гръбначния мозък да комуникират помежду си. Целта е да представим основни параметри за обучение на рентгенови лаборанти за магнитнорезонансна томография като основен метод за диагностицирането на МС. Рентгеновият лаборант трябва да познава МР изследване на главния и гръбначния мозък в различни равнини и протоколите за изследване. При над 90% от случаите МС се представя чрез визуализиране на плаки, които могат да се измерят и да се преценят ефектът от лечението и прогнозата на заболяването.
Ключови думи: множествена склероза, рентгенов лаборант

TRAINING OF RADIOGRAPHY STUDENTS IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING
AS THE MAJOR METHOD OF MULTIPLE SCLEROSIS DIAGNOSIS
M. Shangova№, E. Isakov№, Ek. Stavreva№, K. Panamska№, D. Zlatarevaі, G. HadjidekovІ and N. Traykova№
№Мedical College, Мedical University – Рlovdiv
ІDepartment of Physics, Biophysics and Radiology. University Hospital „Lozenetz” – Sofia
іDepartment of Diagnostic Imaging, University Hospital „Aleksandrovska”, Medical University – Sofia
Summary.
The prevalence of multiple sclerosis (MS) varies widely, from 2 to 150 per 100 000 people, depending on the geographic features and characteristics of the population. It mainly affects young people, damaging the ability of the cells of the brain and spinal cord to communicate with each other. Aim: The aim of this study was to present basic parameters of training of radiographers in multiple sclerosis and magnetic resonance imaging as the primary method of diagnosing MS. Results: Radiographers must have knowledge on MR examinations of the brain and spinal cord in different planes, and test protocols. In over 90% of cases, MS is presented by visualizing plaques that can be measured to assess the treatment effect and prognosis.
Key words: multiple sclerosis, radiographer

 
©2008-2011